A A A A A

Additional: [Halloween]


1 ZÃ 1:5
Ad-d sẽn wʋm b nengẽ n wat n na n wilg yã: Wẽnd yaa vẽenem, lik ka be b nengẽ ye.

1 PIYƐR 5:8
Yɩ-y neb sẽn tõe b mense la maan-y gũusgu tɩ yãmb bɛyã, Sʋtãana, gilgdame n yãbd wa gɩgemde n baood a sẽn na n dɩ a soaba.

2 KORẼNT 11:14
La rẽ ka tog n yɛɛs-d ye tɩ Sʋtãan meng mi n wẽnda malɛk ne a vẽenem.

3 ZÃ 1:11
M bi-nongre, da togs sẽn maand-a wẽng ye, togs sẽn maand-a neere. Sẽn maanda neer bee Wẽnd maasmẽ. Sẽn maanda wẽng ka mi Wẽnd ye.

Rom Dãmba 14:9
Krista kiime n le vʋʋge, n na n lebg sẽn ki-b la sẽn vɩ-b Soaala.

Rom Dãmba 12:2
Da wẽneg-y zamaana rãmb ye; modg-y n paam yam paale n tedg zãnga n tõog n bãng Wẽnnaam daabo, n bãng sẽn ya neere, sẽn ya sõmbo, sẽn ka tar goaleng ba bilfu.

Galat 5:19-21
[19] Yĩnga sẽn womd biis niynsã, y mi-b-la fãa: ad pagb yõgbo, yoobo, rataado,[20] wẽn-yaals pʋgbo, tɩt rɩɩbo, kisgu, mo-beedo, sũ-kiiri, sũ-puuri, zaba, zems-taab-kaalem, welegre,[21] to paoong tʋlsem, rɩt-n-pa yɛɛdẽ, yũud-n-pa-roogdẽ la yɛl a taab sẽn wẽnd rẽ — la m togsdame wa m sẽn zoe n togsã tɩ yel-maandb a woto buud ka paamd Wẽnd Rĩunga pʋɩɩr ye.

Rom Dãmba 8:38-39
[38] N-ye! M sũur kegmame tɩ bũmb ba a ye ka le tõe n zãag d ne Wẽnnaam nonglma, a Zezi Krista sẽn wa ne a soaba ye. Kõn yɩ kũum bɩ vɩɩm ye, kõn yɩ malɛk bɩ dũni soaal ye,[39] kõn yɩ rũnna bɩ beoog bũmb ye, kõn yɩ sẽn be sa-gãnẽ bɩ sẽn sud tẽng ye, kõn yɩ naand buud ba a ye.

Tit 1:15
F ya pʋ-peen-neda, f yɛla fãa tũuda pʋ-peelem sore; f sã n ya nin-dẽgdo la f pa tar tẽebo, bõn-sõng me kõn zĩnd f yĩng ye. B yama la b pʋga zãng sobame.

1 Tesalonik 5:22
Zãag-y y meng ne wẽng buud fãa.

Efɛɛz 6:12
Yãmb mens miime tɩ tõnd zabra ka ne ninsaalb sẽn tar yĩng la zɩɩm wa tõnd ye, yaa ne bugum yir la lik kãsem-dãmba la pãn-dãmba, yaa ne malɛgs wẽns sẽn saad yĩngri.

Matiye 12:43-45
[43] Sʋtãan dẽgd sã n yi n bas a sẽn da kẽ a soaba, a gõoda weoogo n baood vʋʋsg zĩiga n ka yãetẽ ye.[44] A yeta a sũurẽ: m na n leba m zĩ-kʋdgẽ. A watame n mik t'a yaa vɩʋʋgo, mik tɩ b maneg pɩɩs-a lame, tɩ bũmb fãa be a zĩigẽ.[45] T'a na n lɛɛg n wa ne a sʋtãan taas a yopoe sẽn yɩɩd yẽ ne wẽnem, tɩ b wa kẽ-a. Bãng-y tɩ nin-kãng yell lebgda wẽng n yɩɩg pĩnda. Dũnna zamaan yooka yell na n yɩɩ boto.»

Efɛɛz 5:15-16
[15] Dɩlla maan-y gũusgu ne y tʋʋma, b ra yɩ yalem tʋʋm ye, b yɩ nin-vẽen-dãmb tʋʋma,[16] neb sẽn na n tõog n dɩ b rũnna vɩɩm yõodo, tɩ y mi tɩ zamaana yaa toogo.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso