A A A A A

Additional: [Drugs]


Efɛɛz 5:18
Gũus-y ne rã-tɩgre: yaa tʋʋm yood la-a wat ne. Bao-y y sõmblema pidsgu ne Wẽnd Vʋʋsem.

Galat 5:19-21
[19] Yĩnga sẽn womd biis niynsã, y mi-b-la fãa: ad pagb yõgbo, yoobo, rataado,[20] wẽn-yaals pʋgbo, tɩt rɩɩbo, kisgu, mo-beedo, sũ-kiiri, sũ-puuri, zaba, zems-taab-kaalem, welegre,[21] to paoong tʋlsem, rɩt-n-pa yɛɛdẽ, yũud-n-pa-roogdẽ la yɛl a taab sẽn wẽnd rẽ — la m togsdame wa m sẽn zoe n togsã tɩ yel-maandb a woto buud ka paamd Wẽnd Rĩunga pʋɩɩr ye.

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Sãnd y miime tɩ y yĩnga yaa a Vʋʋsem Sõng roogo? B bee ne yãmb la Wẽnd n kõ-b yãmba. Y zɩ tɩ y ka so y menga?[20] Ad-y yaa ligd la b kɩs n deeg yã! Modg-y tɩ y yĩnga pẽg Wẽnde.

1 PIYƐR 5:8
Yɩ-y neb sẽn tõe b mense la maan-y gũusgu tɩ yãmb bɛyã, Sʋtãana, gilgdame n yãbd wa gɩgemde n baood a sẽn na n dɩ a soaba.

1 KORẼNT 5:11
M yeel-y lame bal tɩ y ra saag n maan zĩnd-n-taare ne ned sẽn yet t'a yaa yãmb saam-biiga a tẽeba pʋgẽ, n yaool n ya yoaada, yão-be-neda, wẽn-faad waoogda, n nong a taab paoogre, n woond arzɛgs n samdẽ. M yeelame menga tɩ y ra sak tɩ ned a woto yɩ y rɩt-n-taag ye.

1 Timote 5:23
Bas ko-zaalga bal yũubu. Yũ rãam bilfu, f pʋ zabrã la f laafi wã sẽn pa waooga yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre 21:8
Sã n kella rabɛɛmbã, zãmb dãmb la nin-yoodã, nin-kʋʋdba la yoaadba, bagba la sẽn waoogd-b naande, zirẽ-be-rãmba, bãmb dãmb pʋɩɩr bee bugma kʋɩlgẽ, kʋɩlg ning sẽn kɛɛd ne kidbr bugum, la rẽ la kũum a yiib soaba.»

Yɛl Pukr Sebre 9:21
B ka vẽ ba bilfu ne b nin-kʋʋre, ne b tɩto, ne b yoobo la ne b wagdma ye.

1 PIYƐR 4:7
Ad-y Dũni wã yikr kolgame; bɩ y yɩ neb sẽn tar gũusgu la y yõk y menga n tõog n pʋʋse.

1 PIYƐR 1:13
Dɩlla, nek-y y yam la yõk-y y mense. Maan-y saagre ne kũun ning sẽn na n sig y zutu ne Krista a Zezi Waoongo.

Yɛl Pukr Sebre 18:23
fitil vẽenem kõn le yãend f pʋgẽ abada; b kõn le wʋm kãad paal sẽn gomd ne pʋg paal abada! Toandba da yaa dũniya dĩm dãmba la fo manesma n kẽes b gill moogo.»

Matiye 27:34
La b sẽn lembe, b pa tʋlg n yũ ye.

1 KORẼNT 6:9-19
[9] Y zɩ tɩ sẽn maand-b kɛg ka tar pʋɩɩr Wẽnd Rĩung pʋgẽ laa? Da belg-y y meng ye: yoaadba, sẽn waoogd-b bõn-naandse, dataase, sẽn nong-b wẽnga, sẽn maand-b wɩɩbdo,[10] wagdba, dat-wʋsg-rãmba, dã-yũud bɛda, sẽn paoogd-b taaba, fãadba, bãmb ned ba a ye kõn paam Arzãn Rĩung ye.[11] La ka y zãng me, yãmb wʋsg ra yaa boto. Marsã y pekame, y tara sõmblem, y paama fãagre, Soaal a Zezi Krista la d Wẽnnaama Vʋʋsem pãng yĩnga.[12] Neb kẽer n gomda: «M tõe n maana m sẽn dat fãa.» La m na leoke tɩ ka m sẽn tõe n maan fãa n ya yõod ne m ye. M tõe n maana fãa la m kõn saag n lebg m manesem yem-daoog ye.[13] Dɩɩb bee pʋg yĩnga, tɩ pʋg me be rɩɩb yĩnga la Wẽnd n na n sɛɛs b yiiba fãa. Yĩnga ka be yoob yĩng ye; yĩnga yaa Soaalã n so, la yĩnga me rɩta Soaala yõodo.[14] Wẽnd sẽn vʋʋg Krista na n vʋʋga tõnd me ne b pãngã.[15] Y zɩ tɩ y yĩnsa yaa Krista yĩnga wilsi? La maanda a wãna tɩ Krista yĩnga n wa lebg woto n ka bak ne pʋg-yoodr yĩnga? Dẽ ka tõe ye.[16] Y zɩ tɩ ned ning sẽn lagemd ne pʋg-yoodre lebgda yĩng a ye ne a? Woto la gʋls yã: B yiiba na n lebga yĩng a ye.[17] Sã n ya sẽn lagma ne Krista, yẽ soab me lebga yam a ye ne Bãmba.[18] Zoe-y yoobo! Yɛl a taaba ninsaal sẽn maand pa sog ne a yĩng ye la ned ninga sẽn maanda yoob maanda wẽng ne a yĩnga.[19] Sãnd y miime tɩ y yĩnga yaa a Vʋʋsem Sõng roogo? B bee ne yãmb la Wẽnd n kõ-b yãmba. Y zɩ tɩ y ka so y menga?

1 Tesalonik 5:6-8
[6] Bɩ d da bas tɩ gõeem tõog-do wa neb a taaba ye, d da gũs ye, d zãag d mens ne yão-beedo.[7] Yaa yʋng la gõeema rãmb nong n gũsi la yʋng me la rã-tɩgdba yũud n gãeemnẽ.[8] Tõnd sẽn ya vẽenem dãmba bɩ d minim n yõk d mense. Bɩ d tẽebã la d nonglem yɩ d kut fu-yorgo, tɩ fãagra saagr yɩ d kut zug peoogo.

1 KORẼNT 10:13
Y nan pa seg kʋɩɩbgo sẽn zʋʋg ninsaal pãng ye. Wẽnd yɛsa b sɩd zĩigẽ la b kõn sak tɩ y paam kʋɩɩbg sẽn yɩɩd y pãng ye; kʋɩɩbg sã n wa, b na kõ-y dabaare tɩ y rig-a n zãage, b na kõ-y pãng tɩ y maan daoodo.

Zã 10:10
Wagdr yẽ watame bala n na n zu, n na n kodg la a kʋ. La mam yẽ waame n na n kõ vɩɩm la m kõ-a tɩ gale.

1 Tesalonik 5:6
Bɩ d da bas tɩ gõeem tõog-do wa neb a taaba ye, d da gũs ye, d zãag d mens ne yão-beedo.

1 KORẼNT 6:10
wagdba, dat-wʋsg-rãmba, dã-yũud bɛda, sẽn paoogd-b taaba, fãadba, bãmb ned ba a ye kõn paam Arzãn Rĩung ye.

Tit 1:7-8
[7] A sẽn ya Wẽnd zag-gũuda, kãsem-soab tog n yɩɩ nin-tɩrga; a ka mi porbo, a ka mi zẽk-m-menga, a ka mi sũ-puuri, a ka rã-yũuda, a ka baood zaba, a ka baood arzɛk ne zãmb ye.[8] A mii gãag-sobendo, a nong n maana neere, a ka mi pir-pir ye, a mii zemsgo, a yaa wẽn-pʋʋsa, a tõe-la a menga.

Tit 3:1
Tẽeg b fãa gilli tɩ b togame n sak tẽnga taoor dãmba la kãsem-dãmba, n deeg b goama, n sak n tʋm tʋʋmd sõng buud fãa.

Zã 1:2
Al sɩngr wẽnnẽ, b ra bee ne Wẽnnaam.

Rom Dãmba 13:13
D tall d meng ne waoogr wa sẽn segd wĩndga. D da yɩ rɩ-rɩtb la kokoraad ye. D bas yoob la yaoolg buud fãa. D bas zab la sũ-kiiri.

Galat 5:16
Bɩ y sak tɩ Wẽnd Vʋʋsem gãd yãmba tɩ y na bas y yĩnga raaba pʋgbo.

Rom Dãmba 13:1-2
[1] Ned kam fãa sak taoor dãmbã. Ned ka so a to, Wẽnd sã n ka kõ a soab tõog ye. Tõog buud fãa yita Wẽnnaam nengẽ.[2] Ned ning fãa sẽn ka reegd a soaal noor, tõdgda Wẽnd noore la tõat fãa baooda a meng paalgre.

1 KORẼNT 6:9-10
[9] Y zɩ tɩ sẽn maand-b kɛg ka tar pʋɩɩr Wẽnd Rĩung pʋgẽ laa? Da belg-y y meng ye: yoaadba, sẽn waoogd-b bõn-naandse, dataase, sẽn nong-b wẽnga, sẽn maand-b wɩɩbdo,[10] wagdba, dat-wʋsg-rãmba, dã-yũud bɛda, sẽn paoogd-b taaba, fãadba, bãmb ned ba a ye kõn paam Arzãn Rĩung ye.

1 PIYƐR 5:10
Y sã n paam n nams bilfu, ad-y Wẽnd sẽn ya kũuna fãa kõatã la bãmb n bool yãmb tɩ y wa rɩ vɩɩm sẽn kõn sɛ yõodo ne Krista a Zezi, Bãmb meng b toore n na n le yals yãmb y nao zutu la b kõ-y keelem la pãnga tɩ b mak y mimsg n konge.

Filip 1:6
Mam pʋs n miime tɩ sẽn sɩnga tʋʋmd sõnga ne yãmbã, yẽ soab bal n na n kell n dabs a baasgo tɩ ta Krista a Zezi daare.

Rom Dãmba 15:13
D sẽn teeg Wẽnd ninga na pids yãmba, y tẽeba yĩnga, ne sũ-noog la laafi. Wẽnd na kɩt tɩ y saagra pids zãnga ne a Vʋʋsem Sõng pãnga.

Ebre 12:1
Tõnd sẽn zĩ marsã ne kaset dãmb kʋʋngo sẽn gũbg tõndo, ad-y d tog n sika zɩɩb ning fãa d sẽn tʋke la d lood yel-wẽnd gãda fãa la d wudg n da yalse, n ta b sẽn wilg tõnda tɛka.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso