A A A A A

Additional: [Death Penalty]


Rom Dãmba 6:23
Yel-wẽnd sẽn wat ne bũmb ninga yaa kũum bala; la Wẽnnaam kũuna sẽn wat ne a soaba, yaa vɩɩm sẽn kõn sɛ, tõnd Soaala Zezi Krista maasmẽ.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 25:11
M sã n sɩd kongame, m sã n maana bũmb sẽn tog ne kũum, m saka kũum. La nin-bãmba sẽn togsda sã n ka sɩda, ned ka be sẽn tõe n dɩk maam n bas b nugẽ ye. Bɩ m bʋʋda yɩ Rom naab taoore!»

Yɛl Pukr Sebre 21:8
Sã n kella rabɛɛmbã, zãmb dãmb la nin-yoodã, nin-kʋʋdba la yoaadba, bagba la sẽn waoogd-b naande, zirẽ-be-rãmba, bãmb dãmb pʋɩɩr bee bugma kʋɩlgẽ, kʋɩlg ning sẽn kɛɛd ne kidbr bugum, la rẽ la kũum a yiib soaba.»

Rom Dãmba 13:1-7
[1] Ned kam fãa sak taoor dãmbã. Ned ka so a to, Wẽnd sã n ka kõ a soab tõog ye. Tõog buud fãa yita Wẽnnaam nengẽ.[2] Ned ning fãa sẽn ka reegd a soaal noor, tõdgda Wẽnd noore la tõat fãa baooda a meng paalgre.[3] Ad-y d sã n maand neere, d ka tog n zoe bʋ-kaoodba ye; sẽn zoet-a bʋ-kaood yaa sẽn maanda wẽnga; fo sã n ka rat n dig rabeem sẽn so-b fooma taoore, bɩ f maan neere n paam b pẽgre.[4] Wẽnd datame tɩ ned sã n so a to bɩ a sõng-a ne neer maanego; f sã n maand wẽnga bɩ f maan dabeem; bãng tɩ sʋʋga sẽn be soaalba nugẽ ka zaalem yĩng ye; sʋʋga yaa sõng Wẽnd n kao bʋʋdo, n sɩbg bɛɛgd buud fãa.[5] Ad-y noora ka reegd sɩbgr dabeem yĩng bala, reegd-a lame tɩ y sũurẽ wã, koɛɛg n zoe n leokd boto.[6] M sok n gese, y sẽn yaood yõor yaoodã, ka y sẽn ne tɩ segdame sɩda? Rẽ me la Wẽnd yãk neb tʋʋmd kãng yĩnga.[7] Kɩs-y ned kam fãa a sẽn sokd-y bũmb ninga: yõora yaood, sã n ya rẽ la a sokda, raag ligdi, sã n ya raag ligdi; zoe-y y sẽn tog n zoe a soaba, waoog-y y sẽn tog n waoog a soaba.

Zã 8:3-11
[3] La Farizẽ rãmba la Sɛb-mitba talla pag a yembr n wa; b ra ling-a-la yoobẽ, la b yals-a la sʋka,[4] n yeel a Zezi: «Karen-saamba, b linga pʋg kãnga yoobẽ.[5] La noora sebrẽ, a Moyiiz yeelame tɩ b lab pagb a woto buud ne kug n kʋ, la yãmba, y yetame tɩ bõe?»[6] B ra sokd-b la woto n na fɛɛs-ba, n paam bũmb n dogl b zugu. La a Zezi zõondame n gʋlsd tẽng ne b nug-bila.[7] La b sẽn da ket n sokd-bã, b doogame n yeele: «Yãmb sʋka sẽn nan pa maana yel-wẽnde, bɩ a soab deng n lobg paga kugri!»[8] La b le zõondame n le gʋlsdẽ.[9] La neba sẽn wʋm gomdã, b foosa a yembr yembre n kẽ wɩrem, la nin-kẽembã n denge; b basa bãmb ne paga bala b sẽn da yɛs zĩig ningã.[10] La b sẽn doog n yãend pagã a ye bala, b sok-a lame: «Paga, sẽn da ningd-b foo taala bɛɛ? Ned ba a ye ka kao f bʋʋdo n paalg-f laa?»[11] Tɩ paga yeele: «Ned ba a ye, Soaala!» T'a Zezi yeele: «Dɩlla ma me kõn paalg-f ye. Loog la f da le paas beoog ye.» ]

Matiye 5:17
Da ning-y y yamẽ tɩ m waame n na n sɛɛs Noora ne bãngdbã sẽn wilga ye; m waame n na n maneg n baase.

Matiye 5:38-39
[38] Yãmb wʋmame tɩ b yeelame: Nif n dond nifu, yẽnd n dond yẽnde.[39] Mam yet-y lame tɩ y ra rok y sũur ne y bɛ ye. Ned sã n wẽ f rɩtg yɛgdg pɛka bɩ f wẽneg f goabgã n tees-a;

Rom Dãmba 12:19
Da kõ-y y meng bʋʋm ye, bas yã, m kom-sõma, tɩ b rɩ beem ne-yã, tɩ gʋlsa woto: Yaa maam n na n kao bʋʋdo, yaa maam n na n kõ rolbo.

Rom Dãmba 13:9
Noor ning sẽn yet tɩ f ra yo ye, ra kʋ ye, da zu ye, da tʋlg f to bũmbu, la sẽn ket-ba fãa, kʋmsame n lebg woto: nong f to n wẽnd f menga.

Matiye 7:5
Zãmb soaba, deng n yiis ra-giiga f nifẽ tɩ f na tõog marsã n yãe moogã n yãk f to nifẽ.

Rom Dãmba 5:8
— Kaset ning d sẽn tare n mi tɩ Wẽnd nonga tõndã, yaa Krista sẽn ki d yĩnga tɩ d yaool n da ket n ya yel-wẽn-maandbã.

Luk 23:33
B sẽn ta zĩig ning sẽn boond tɩ zu-wanga, b kaa a Zezi pika; b kaa bi-bees a yiiba me, a yembre, b rɩtgo, a yembre, b goabga.

Matiye 7:1
Da kao-y y taab bʋʋdo tɩ b kõn kao y me bʋʋd ye.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso