A A A A A

Additional: [Work]


Kolos 3:23
Y tʋʋmd sẽn ya a soab fãa, tʋm-y ne y sũuri n miẽ tɩ yaa Soaala yĩng la y tʋmda, pa ninsaal yĩng ye.

Efɛɛz 4:28
Sẽn da zuuda bɩ a bas wagdem, a bao a nug tʋʋmde, a me tõog n maan neere n sõng a taaba sẽn tar naongo!

Zã 6:27
Da tʋm-y n bao rɩɩb ning sẽn sãamda wã ye, tʋm yã n bao rɩɩb ninga sẽn paada, n kõt vɩɩm sẽn kõn sɛ; la Ned Biiga sẽn na n wa kõ-a yãmb a soaba, tɩ yaa bãmb la Wẽnnaam Ba mak ne b makre.»

Galat 6:4-5
[4] Ned kam fãa ges a sẽn vɩ to-to, a ges a tʋʋma n bao a zu-zẽkre be, a ra zẽka meng ne a taab tʋʋm ye.[5] Ad-y ned kam fãa tog n tʋka a zɩɩbo.

Filip 4:13
Mam tõe fãa ne ned ning sẽn kõta maam pãngã.

Kolos 3:24
Bãng-y tɩ Soaala na n dola yãmba tɩ y lebg b yõoda rɩtba. Yaa Krista d Soaala yĩng la y tʋmda.

Luk 1:37
tɩ bũmb ka be sẽn yɩɩd Wẽnnaam nug ye.»

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a buud yelle, n ka get sẽn vɩ-b ne yẽnda yelle, yẽ soab sãama a tẽebo la bu-zẽnd n são-a.

2 Timote 2:6
Ka-koaad ning sẽn modg-a ne koobo, yẽ soab n tog pipi n deeg a kood biisi.

Tit 2:7-8
[7] Fo meng nengẽ la b na n yãend vɩɩm sõng sor n dɩke, tɩ f zãmsg tũuda sɩda, tɩ f waoogda f menga,[8] tɩ f gomda ne gũusgu, tɩ bũmb ka keoosd f vɩɩmẽ ye; yaa woto la bɛɛba zĩ ne yãnde, n ka tõe n gom beed f poorẽ ye.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso