A A A A A

Additional: [Police Officers]


2 Timote 1:7
tɩ f mi tɩ ka rabeem la Wẽnd kẽes d sũurẽ ye, b kõo tõnd b Vʋʋsem sẽn ya pãnga la nonglem la tõog-m-menga.

Zã 15:13
Ned nonglem ka pit n yɩɩg woto ye: kõ f vɩɩm f zo-rãmb yĩnga.

Luk 1:79
na puki la a vẽneg sẽn zĩ-b likẽ sẽn zĩ-b kũum maasmẽ tɩ b nao wa paam n dɩk laafi so-tɩrga.»

Luk 10:19
Ade, mam kõo yãmb tõog, tɩ y tab wiis la namse la bɛyã ne a pãnga fãa kõn tõog n maan y bũmb ye.

Luk 5:9
Rabeem kãseng yõk-a lame, yẽ ne a tũud-n-taase, kʋɩl-zẽeda sẽn yõg wʋsga yĩnga.

Tit 3:1-2
[1] Tẽeg b fãa gilli tɩ b togame n sak tẽnga taoor dãmba la kãsem-dãmba, n deeg b goama, n sak n tʋm tʋʋmd sõng buud fãa.[2] B ra beeg ned ye, b bas zaba, b yɩ neb sẽn baood n na n noog b taab sũuri, b bʋk b sũuri ne neb fãa.

1 PIYƐR 2:13-17
[13] Soaala yĩnga bɩ y sak tẽng zug naama ne a siglsã: sak-y dĩma sẽn ya fãa soaala,[14] sak-y b kombɛɛmba; b tʋʋmd yaa b sɩbg sẽn maand-b wẽnga la b pẽg sẽn maand-b neere.[15] Ad-y yaa Wẽnd n dat tɩ y maan neer woto, n pag gãeemsa la zɩtba noore.[16] Woto wã tʋm-y burkĩndlem tʋʋma. Da lʋɩɩs-y burkĩndlema taoore n dɩk menesg sor ye, yɩɩ-y Wẽnd tũudb bala.[17] Waoog-y neb fãa, nong-y y saam-biisi, zoe-y Wẽnde, la waoog-y dĩma.

Rom Dãmba 13:1-14
[1] Ned kam fãa sak taoor dãmbã. Ned ka so a to, Wẽnd sã n ka kõ a soab tõog ye. Tõog buud fãa yita Wẽnnaam nengẽ.[2] Ned ning fãa sẽn ka reegd a soaal noor, tõdgda Wẽnd noore la tõat fãa baooda a meng paalgre.[3] Ad-y d sã n maand neere, d ka tog n zoe bʋ-kaoodba ye; sẽn zoet-a bʋ-kaood yaa sẽn maanda wẽnga; fo sã n ka rat n dig rabeem sẽn so-b fooma taoore, bɩ f maan neere n paam b pẽgre.[4] Wẽnd datame tɩ ned sã n so a to bɩ a sõng-a ne neer maanego; f sã n maand wẽnga bɩ f maan dabeem; bãng tɩ sʋʋga sẽn be soaalba nugẽ ka zaalem yĩng ye; sʋʋga yaa sõng Wẽnd n kao bʋʋdo, n sɩbg bɛɛgd buud fãa.[5] Ad-y noora ka reegd sɩbgr dabeem yĩng bala, reegd-a lame tɩ y sũurẽ wã, koɛɛg n zoe n leokd boto.[6] M sok n gese, y sẽn yaood yõor yaoodã, ka y sẽn ne tɩ segdame sɩda? Rẽ me la Wẽnd yãk neb tʋʋmd kãng yĩnga.[7] Kɩs-y ned kam fãa a sẽn sokd-y bũmb ninga: yõora yaood, sã n ya rẽ la a sokda, raag ligdi, sã n ya raag ligdi; zoe-y y sẽn tog n zoe a soaba, waoog-y y sẽn tog n waoog a soaba.[8] Da rɩɩ-y ned ba a ye samde sã n ka nong taab samdã. Sẽn nong-a a to pidsa noora zãnga.[9] Noor ning sẽn yet tɩ f ra yo ye, ra kʋ ye, da zu ye, da tʋlg f to bũmbu, la sẽn ket-ba fãa, kʋmsame n lebg woto: nong f to n wẽnd f menga.[10] Sẽn nonga a to ka maand-a kegr ye. Taab nonglem pidsda noɛ a taaba fãa gilli.[11] Y mii tõnd sẽn vɩ zamaan ning pʋgẽ. Ad-y gõeema nekr taame, fãagra pẽneg-d la marsã n yɩɩd d sẽn paam tẽeba wakato.[12] Zĩig zʋʋgame. Beoog yaoome. D bas d likẽ tʋʋma la d yi vẽenemẽ ne d zab teedo.[13] D tall d meng ne waoogr wa sẽn segd wĩndga. D da yɩ rɩ-rɩtb la kokoraad ye. D bas yoob la yaoolg buud fãa. D bas zab la sũ-kiiri.[14] D yeelg Soaal a Zezi Krista wa fuugu la d da tags d yĩngã yelle n baood n na n pids a tʋls yooda ye.

Luk 11:21
Gãndaoog bob a zab teed n gũud a zaka, a sẽn tar fãa, bũmb kõn maan ye.

Matiye 5:9
Sũ-noog rãmb la sẽn mi-b sugri, tɩ b na n boola bãmb tɩ Wẽnd kamba.

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso