A A A A A

Additional: [Helping the Poor]


Galat 2:10
D da tog n tẽega naong rãmba yelle; la rẽ me la m maan ne m sũur fãa.

Matiye 19:21
T'a Zezi yeele: «Fo sã n dat n yɩ sõng zãnga, bɩ f kẽng n tɩ koos f sẽn tar fãa n pʋɩ naong rãmba tɩ f na paam dolb arzãnẽ, la wa pʋg maam.»

Luk 12:33-34
[33] Koos-y yãmb sẽn tar fãa n dɩk n maan wẽn-kosgo; bao-y kordo sẽn pa tõe n kʋdg ye la arzɛk sẽn pa tõe n sɛ n bĩng arzãnẽ, tɩ beene, wagdb ka tõe n kolg ye, mogd ka be n tõe n mok ye.[34] Yãmb laoga sẽn be zĩig ninga, y sũura me na n zĩnda be.

Luk 14:12-14
[12] A Zezi yeela sẽn bool-a bãmb rɩɩbã: «Yãmb sã n mii n segl dɩɩb wĩndg bɩ yʋngo, bɩ y ra bool y zo-rãmba bɩ y ba-biisi, bɩ y roagdba bɩ y yags sẽn ya rakãagb ye tɩ b na n wa boola yãmb n lebse, tɩ rẽnna yɩɩ y rolbo.[13] Yãmb sã n segl dɩɩbo, bool-y naong rãmba, wobse, kar-kegdo, zoeense.[14] Woto yãmb sũur yita noogo tɩ b pa tar n na n lebs yãmb ye la y na paam dolbo nin-sõma vʋʋgr daare.»

Luk 6:20-21
[20] A Zezi zẽka b neng n ges b karen-biisã n yeele: «Sũ-noog rãmba la yãmba, naong rãmba, tɩ yãmb n so Arzãn Rĩungu.[21] Sũ-noog rãmb la yãmba, sẽn kũmd-b kom dũnna wã, tɩ yãmb n na n tɩge. Sũ-noog rãmb la yãmba, sẽn yãbd-b rũnna, tɩ yãmb n na n la n kaase.

2 KORẼNT 8:9
Yãmb mii neere Soaal a Zezi Krista ne b kõt yaarã. B sẽn da ya arzɛk soaba b lebga naong soab tõnd yĩnga la woto b naonga lɛɛg n pidsa tõnd ne arzɛka.

Zak 2:5
Kelg-y, m saam-biisi m sẽn nong ne m sũur fãa, ka Wẽnd n tʋlg tɩ dũni wã sẽn boond tɩ naong rãmba lebg arzɛk rãmb b tẽebẽ la b lebg Arzãn Rĩunga yõod dɩtba wala Wẽnd sẽn kãab b zo-rãmba laa?

Mark 14:7
Naong rãmb na n kell n zĩnda yãmb sʋk daar fãa. Y sẽn dat wakat ning fãa, y na tõog n sõng-ba. La sã n ya maam, mam pa na n zĩnd ne yãmb daar fãa ye.

Luk 6:38
Kõ-y tɩ b na kõ yãmb me. Y na n kolemda y fuug tɩ b kiig-y wamd pidungu, wamd sẽn yegs yegse n pĩ tɩ baas n sẽegdẽ. Yãmb sẽn dɩk wamd ning n mak n kõ y taabã, wamd kãng la b rɩkd n mak n kõ yãmb me.»

Matiye 5:42
Ned sã n kos foo bɩ f kõ-a; a sã n dat n peng bɩ f ra zãgs ye.

Zak 1:27
Wẽnnaam d Ba wã tũudem akɩka la woto: kɩɩb bɩ la pʋg-kõap yell gesgo, la b zu-loees yolsgo n paas zãag-m-meng ne zamaana rẽgd buud fãa.

1 ZÃ 3:17
Ned sã n tar tẽng zug arzɛka n ne a saam-biig zu-loɛɛga la a maand wa a ka ne, Wẽnd nonglma yɩta a wãn n pa ne yẽ soaba?

Matiye 25:31-46
[31] Ned Biiga wat n siga ne zɩɩr kãsenga, t'a malɛk rãmb yãagd-a. Wakat kãng la b na n zĩnd b naama zaoor zugu.[32] Ninsaalb fãa na n tigma b taoore tɩ b welg-ba wa rũm-kɩɩm sẽn bakd pe-yãans ne boeese.[33] B na n ninga pe-yaansa rɩtgo, n ning boeesã b goabga.[34] Dĩma na n yeela sẽn beb rɩtgã: ‹Wa-y wɛ, m Ba sẽn bark b rãmba, n deeg pʋɩɩr b Rĩunga pʋgẽ, Rĩung ning b sẽn segl y yĩng al dũni sɩngrẽ.[35] Ade, kom yõka maam la y rɩlg-m lame, ko-yũud yõk-m lame la y kõ-m lame tɩ m yũ; m yɩɩ sãana la y maan-m la sãando.[36] M yɩɩ m zaala la y kõ-m la fuugu, m yɩɩ bãada la y waa n pʋʋs-m la tarem; b kẽes-m la roogo la y wa n ges-m lame.›[37] Wakat kãnga nin-sõma na n leok-b lame: ‹Soaala, da-bʋr la tõnd mik tɩ kom tar yãmba tɩ d kõ-y rɩɩbo, tɩ ko-yũud tar-y, tɩ d kõ-y koom,[38] tɩ y ya sãana tɩ d maan-y sãando, tɩ ya y zaala tɩ d yeelg-y fuugu,[39] bãad bɩ bi-bees roogẽ neda tɩ d wa ges yãmba?›[40] La dĩma na n yeelame: ‹Sɩd-sɩda m yet-y lame tɩ y bãng tɩ y sẽn maan dẽ ne m yaopa fãa yao zʋʋga, yaa mam meng la y maan yã.›[41] Dẽ poore b na n yeela b goabg rãmbã: ‹Zãag-y ne maam, ka bark rãmba, n lʋɩ bugum sẽn ka kiid abada pʋgẽ, b sẽn segl Sʋtãana la a tũud-n-taas yĩnga.[42] Ade, kom yõka maam la y pa kõ-m tɩ m dɩ ye, ko-yũud yõk-m lame la y pa kõ-m tɩ m yũ ye,[43] m yɩɩ sãana la y pa maan-m sãand ye, m yɩɩ m zaala la y pa kõ-m fuug ye, m yika pa-keem, la b pag-m la roogo la y pa lɩk n ges-m ye.›[44] Dẽ la b me na n sok-ba: ‹Soaala, wakat bʋgo la y tall kom la ko-yũudu, la y yɩ sãan, la y zĩnd y zaal, la y yik pa-keem bɩ b kẽes-y la roogo, tɩ tõnd pa tol n sõng yãmba?›[45] B na n leok-b lame: ‹Sɩd-sɩda m yet-y lame tɩ y sẽn pa maan bũmb ning fãa ne mam yaopa yao zʋʋg ba a ye, yaa mam meng la y mong yã.›[46] La bãmb na n kẽnga namsg sẽn ka sɛt zĩigẽ tɩ nin-sõma wã kẽng vɩɩm sẽn ka sɛɛb zĩigẽ.»

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:35
M kõ-y la kaset toor-toore, tɩ d tog n saka toogo n tõog n yols d taaba nimbãanega la m yeel-y lame tɩ y tẽeg Soaala meng sẽn yeele: sẽn kõt-a sũ-noog yɩɩda sẽn deegd-a.»

Luk 3:11
T'a leok-ba: «Sẽn tara fu-yord a yi bɩ a kõ sẽn pa tar-a, la sẽn tar-a sẽn na n dɩ bɩ yẽ me kõ sẽn pa tar-a!»

Efɛɛz 4:28
Sẽn da zuuda bɩ a bas wagdem, a bao a nug tʋʋmde, a me tõog n maan neere n sõng a taaba sẽn tar naongo!

1 ZÃ 3:17-18
[17] Ned sã n tar tẽng zug arzɛka n ne a saam-biig zu-loɛɛga la a maand wa a ka ne, Wẽnd nonglma yɩta a wãn n pa ne yẽ soaba?[18] M kom-bõonego, d nonglma ra yɩ bʋʋre la gom nood ye, nonglma yɩ sɩda, a tũ ne tʋʋmde.

Matiye 25:40
La dĩma na n yeelame: ‹Sɩd-sɩda m yet-y lame tɩ y bãng tɩ y sẽn maan dẽ ne m yaopa fãa yao zʋʋga, yaa mam meng la y maan yã.›

Galat 6:2
Sõng-y taab n zɩ y vɩɩma zu-loeese tɩ woto la y na n deeg Krista noore.

Ebre 13:16
Da yĩm-y taab sõngre la y paoonga lageng ye; tɩ yaa rẽ bala la maoong sẽn noom Wẽnnaam sũuri.

Rom Dãmba 12:13
nin-sõma wã yell gesg yɩ y tʋʋmd pakre, la sãamba fãa paam y gãag-sobendo.

Luk 3:10-11
[10] Zãma wã ra sokd-a lame: «D na n maana bõe?»[11] T'a leok-ba: «Sẽn tara fu-yord a yi bɩ a kõ sẽn pa tar-a, la sẽn tar-a sẽn na n dɩ bɩ yẽ me kõ sẽn pa tar-a!»

Mossi SSDC 1998
© 1998 Alliance Biblique du Burkina Faso