A A A A A

God: [Blessing]


Luk 6:38
Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba.

Matiye 5:4
Bark bee sũ-sãoong rãmbã zutu, bala b na n paama belsgo.

Filip 4:19
Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Zak 1:17
Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.

Zã 1:16
La tõnd fãa paama bãmb yalẽ wã, n deegd bãmb barkã n paasd wakat fãa.

1 ZÃ 5:18
Tõnd miime tɩ Wẽnnaam sẽn dog ned ning fãa ka maand yel-wẽn ye, la Wẽnnaam Bi-riblã gũuda yẽnda, la wẽng soabã ka sɩɩsd yẽ ye.

2 KORẼNT 9:8
La Wẽnnaam tara pãn-tõog tɩ kõ yãmb bark buud fãa tɩ seke. Tɩ yãmb tõe n paam bũmb fãa, daar fãa, sẽn na sõng yãmb y ratmã fãa pʋgẽ n sek n kell tɩ y maan tʋʋm soamã fãa,

Filip 4:7
La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Mossi (SB) 1998
No Data