A A A A A

Sins: [Gossip]


2 KORẼNT 12:20
Bala, mam zoeta m na n wa wa n mik tɩ yãmb ka ya wa mam sẽn datã ye, la tɩ yãmb da mik tɩ mam mengã ka ya wa yãmb sẽn datã ye. Mam yɛɛsdame tɩ welgre, la sũ-kiiri, la kis-taaba, la geesem-geesem, la wɩdga, la paoog-taaba, la wuk-m-meng la zũnglug na n wa zĩnd yãmb sʋka.

Efɛɛz 4:29
Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka.

Zak 1:26
Ned sã n tẽed t'a yaa wẽn-tũuda, n yaool n ka tõe a zelemde, a belgda a menga, la nin-kãng wẽn-tũudma yaa zaalem bala.

Zak 4:11
M ba-biisi, da gom-y taab yell wẽng ye. Ned ning sẽn gomd a ba-biig yell wẽnga, wall a kaood a bʋʋdo, a gomda tõogã yell wẽnga, la a kaood tõogã bʋʋdo. La fo sã n kaood tõogã bʋʋdo, fo ka tõ-sakd ye, fo yaa a bʋ-kaooda.

1 Timote 5:13-14
[13] Sẽn paase, b minimda kʋɩʋʋngo, n zãmsd yiy saabo. Ka b sẽn ka tʋmdã bal ye, b yɩta yel-kãnesdba, n kẽed goam sẽn ka pak-ba, la b gomd goam b sẽn ka tog n gom ye.[14] Dẽ, mam datame tɩ pʋgkõap nins sẽn yaa-b pʋg-pẽbã kuil sɩdb n dog kamba, la b zã zagse, tɩ b ra wa n kõ bɛyã weer baa a yen t'a gom wẽng ye.

1 Timote 3:9-11
[9] Bãmb tog n talla tẽeb sɩd koɛɛgã sẽn pukã kãenkãe, ne sũur kaset sõngo.[10] Nebã tog n deng n maka bãmb n gese, tɩ b sã n mik tɩ b ka rõadga, bɩ b yaool n maan yel-gesg tʋʋmdã.[11] Bãmb pagbã me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre. B ka tog n yɩ nin-sãbsdb ye. B tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba, la b maand sɩd bũmb fãa pʋgẽ.

Rom Dãmba 1:29-32
[29] Ka-tɩrlem buud fãa, la pʋ-toogo, la yão-beedo, la wẽnga, la ratem-wẽnga, la nin-kʋʋbo, la zaba, la zãmbo, la sɩlem n pid bãmba.[30] B yaa tẽn-kãn-neba, nin-sãbsdba, wẽn-kɩɩsdbã, sũ-tʋʋls rãmba, wilg-m-mens rãmba, wuk-m-mens rãmba, n mi soay sẽn na tũ n maan wẽnga, ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, b yam ka wek ye.[31] B yaa neb sẽn ka be teegre, sẽn ka tar nonglem, n ka mi sugri, n ka tar nimbãan-zoeere ye.[32] La baa ne b sẽn mi Wẽnnaam yelsem sẽn yet tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã zemsa ne kũumã, b maand-b lame. La ka rẽ bal ye, b yetame me tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã maanda neere.

Tit 2:2-5
[2] Zãms nin-kẽembã tɩ b yɩ yõk-m-mens-rãmba, la b yɩ neb sẽn tar waoogre, la b yɩ mi-m-mens-rãmba, la b yɩ sõama tẽeba pʋga la nonglem pʋga, la b yɩ sũ-maasem-dãmba.[3] Wilg pʋg-yãansã me tɩ b tog n paama yel-manesem sẽn ya sõama, tɩ b ka tog n yɩ nin-sãbsdba, wall rã-yũudb ye. Bãmb tog n kõo[4] sagl sõamyã, sẽn na yɩl n zãms pʋg-bi wã tɩ b[5] nong b sɩdba ne b kãmba, la b yɩ mi-m-nems rãmba, la neb sẽn ka maand rẽgd ye, la b ges b zags yell neere, la b yɩ pʋg-sõamyã, sẽn sakd b sɩdba tɩ Wẽnnaam koɛɛgã ra paam tʋʋsg ye.

Rom Dãmba 1:28-32
[28] Bãmb sẽn ka tags tɩ yaa sõama tɩ bãng Wẽnnaamã, Wẽnnaam basame tɩ b tũud b tagsdã sẽn ya wẽnsã, tɩ b maand bũmb sẽn ka zems ye.[29] Ka-tɩrlem buud fãa, la pʋ-toogo, la yão-beedo, la wẽnga, la ratem-wẽnga, la nin-kʋʋbo, la zaba, la zãmbo, la sɩlem n pid bãmba.[30] B yaa tẽn-kãn-neba, nin-sãbsdba, wẽn-kɩɩsdbã, sũ-tʋʋls rãmba, wilg-m-mens rãmba, wuk-m-mens rãmba, n mi soay sẽn na tũ n maan wẽnga, ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, b yam ka wek ye.[31] B yaa neb sẽn ka be teegre, sẽn ka tar nonglem, n ka mi sugri, n ka tar nimbãan-zoeere ye.[32] La baa ne b sẽn mi Wẽnnaam yelsem sẽn yet tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã zemsa ne kũumã, b maand-b lame. La ka rẽ bal ye, b yetame me tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã maanda neere.

Mossi (SB) 1998
No Data