A A A A A

Sins: [Gluttony]


1 KORẼNT 6:12
Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la ka bũmba fãa n be yõod ye. Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la mam ka na n sak n kẽ bũmb baa a yembr yemdẽ ye.

1 KORẼNT 10:7
Da yɩ-y wẽn-naands pʋʋsdb wa bãmb neb kẽer sẽn dag n yɩ, tɩ b gʋls n wilgã. B yeelame yaa: Nebã zĩndame n na n dɩ la b yũ. Rẽ poore, b yikame n na n noog b sũuri.

1 KORẼNT 15:32
Sã n yaa ninsaalb gesg yĩng la mam mao ne we-rũms Efɛɛsã, a yõod yaa bõe ne maam? Sã n yaa tɩ kũum ka vʋʋgda, bɩ d dɩ la d yũ. Bala, beoogo, d na n kiime.

Filip 3:19
Bãmb baoosg na n yɩɩ sãoongo, bãmb pʋsã n ya b wẽnnaam, bãmb maanda sũ-noog ne bũmb ning sẽn ya yãnd b yĩngã. B ka tagsd bũmb tɩ sã n ka dũniyã yɛl bal ye.

Rom Dãmba 13:14
Yeelg-y Zu-soab a Zezi Kirist wa fuugu, la y ra bʋ yĩngã yelle n dat n pids a sẽn datã ye.

Tit 1:12
Kɛrɛt-dãmbã ned a yen sẽn ya bãmb meng no-rɛɛs dag n yeelame yaa: "Wakat fãa Kɛrɛt neba yaa zĩrĩ-be-rãmba, pʋto-rãmba, yão-be-neb sẽn ya kʋɩɩmba."

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Rom Dãmba 14:13-17
[13] Woto yĩnga, bɩ d da leb n kao taab bʋʋd ye. Ayo! Tʋm-y ne y tagsgã n da wa n ning kug-lakdg wall bũmb sẽn tõe n lub neda, y ba-biig taoor ye.[14] Mam miime, la Zu-soab a Zezi pʋgẽ, mam mii hakɩɩka, tɩ bũmb ka be n ya rẽgd a toor ye. La ned sã n tags tɩ bõn-kãngã yaa rẽgdo, dẽ a yaa rẽgd ne yẽnda.[15] Fo ba-biig sũur sã n sãam fo bõn-dɩtl poorẽ, ad fo ka leb n kẽnd ne nonglem ye. Da sak tɩ f bõn-dɩtl wa ne f ba-biiga, soab ning Kirist sẽn ki a yĩngã sãoong ye.[16] Bũmb ning sẽn ya sõama ne yãmbã ka tog n wa ne tẽn-kãnem ye.[17] Bala, Wẽnnaam soolmã, ka tɩ rɩ wall tɩ yũ ye, la yaa tɩrlem la bãane, la sũ-noogo, Sɩɩg-sõng sẽn kõta.

2 Timote 3:1-9
[1] Bãng tɩ yaoolem wakate, tood na n zĩndame.[2] Bala, nebã na n yɩɩ beed-rãmba, ligd noangdba, yʋ-baoodba, wilg-m-mens rãmba, wẽn-paoogdba, ba-rãmb kɩɩsdba, zɩ-beoog-rãmba, neb toog sẽn ka be ne sõmblem,[3] sẽn ka mi nimbãan-zoeere, nen-kegems rãmba, tẽn-kãn-neba, sẽn ka tar yõk-m-menga, nin-wẽnse, nin-sõamy bɛɛba,[4] zãmb-rãmba, sũ-tʋʋls-rãmba, tɩ wuk-m-meng leo b ninã, tɩ b nong b sũ-noogã n yɩɩd b sẽn nong Wẽnnaamã.[5] B na n maanda wa b sakda Wẽnnaam, la b yaool n na n kɩɩsa sakrã pãnga. Zãag f meng ne nin-bãmba.[6] Kẽer bãmb sʋk kẽeda rotẽ n belgd pagb sẽn pid ne yel-wẽna, la ratem toay-toay sẽn tar n lengdẽ,[7] tɩ b zãmsd wakat fãa la b zɩ n tõog n bãng sɩdã ye.[8] Wa a Zanɛs ne a Zambrɛs sẽn kɩɩs a Moyiisã, nin-kãensã kɩɩsda sɩdã me a woto. Bãmb yaa neba, b tagsg sẽn sãame, la b tẽebã ka yalsd makr wakat ye.[9] La b ka na n le kẽng taoor ye, bala, neba fãa na n yãnda b yalemdã, wa b sẽn yã daop a yiibã rẽndã.

Mossi (SB) 1998
No Data