A A A A A

Sins: [Envy]


1 KORẼNT 13:4
Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,

Galat 5:26
Bɩ d da lebg wuk-m-mens rãmba, n baood taab noore, la d maand sũ-kiir ne taab ye.

Zak 3:14-16
[14] La sũ-ki-toaag sã n be yãmb sũuri, tɩ geesem-geesem me beẽ, da waoog-y y mense, la y da yag zĩrĩ n kɩɩs sɩdã ye.[15] Yam kãng ka yam sẽn yit yĩngr ye. A yita tẽng zug n ya yĩng rẽnda, la zĩn-dãmb dẽnda.[16] Bala, sũ-kĩir la geesem-geesem sẽn be zĩig ningã, zũnglug la maan wẽns buud fãa bee be.

Rom Dãmba 1:29
Ka-tɩrlem buud fãa, la pʋ-toogo, la yão-beedo, la wẽnga, la ratem-wẽnga, la nin-kʋʋbo, la zaba, la zãmbo, la sɩlem n pid bãmba.

1 PIYƐR 2:1
Dẽ yĩngã, bas-y pʋ-toog fãa, la sɩlem fãa, la zãmbo, la sũ-kiiri, la paoogr goam buud fãa.

Galat 5:19-21
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.

Tit 3:3
Bala, pĩnda tõnd me rag n yaa yalemba, la nin-kɩɩsdba, la neb sẽn bʋdge, la ratem wẽns buud toay-toay la sũ-no-yood n dag n so tõndo. Tõnd dag n vɩɩ pʋ-toog la sũ-kĩir pʋga, tõnd dag n kisa neb a taaba tɩ bãmb me kis tõndo.

1 Timote 6:4
soab kãng pida ne wuk-m-menga, la a ka mi baa fɩ ye. A sã n ka wẽed nokoɛɛma, la a ka maand zab gom-biis poorẽ, yaa bãag ne-a. Yaa bõn-kãens n wat ne sũ-kiiri, la ka-wʋm-taaba, la kãnegre, la tags-wẽng neb a taab zutu,

Zak 3:14-16
[14] La sũ-ki-toaag sã n be yãmb sũuri, tɩ geesem-geesem me beẽ, da waoog-y y mense, la y da yag zĩrĩ n kɩɩs sɩdã ye.[15] Yam kãng ka yam sẽn yit yĩngr ye. A yita tẽng zug n ya yĩng rẽnda, la zĩn-dãmb dẽnda.[16] Bala, sũ-kĩir la geesem-geesem sẽn be zĩig ningã, zũnglug la maan wẽns buud fãa bee be.

1 PIYƐR 2:1-2
[1] Dẽ yĩngã, bas-y pʋ-toog fãa, la sɩlem fãa, la zãmbo, la sũ-kiiri, la paoogr goam buud fãa.[2] Yɩ-y wa kom-peelse, n tʋlg Wẽnnaam goamã sẽn ya wa bĩisim sẽn ka pulã, t'a bɩɩs yãmb tɩ y paam fãagre,

Filip 1:15
Yaa sɩd tɩ neb kẽer moonda a Kirist koɛɛgã sũ-kiir la geesem-geesem yĩnga. La neb kẽer moond-a-la ne yam sẽn ya sõama.

1 Timote 6:4-5
[4] soab kãng pida ne wuk-m-menga, la a ka mi baa fɩ ye. A sã n ka wẽed nokoɛɛma, la a ka maand zab gom-biis poorẽ, yaa bãag ne-a. Yaa bõn-kãens n wat ne sũ-kiiri, la ka-wʋm-taaba, la kãnegre, la tags-wẽng neb a taab zutu,[5] tɩ neb nins sɩɩs sẽn kẽ belgr pʋgẽ wã wẽed nokoɛɛm n ka basdẽ ye. Bãmb dãmb ka tar sɩd ye, la b rɩka Wẽnnaam sakrã tɩ yɩ arzegs baoob sore.

Rom Dãmba 1:28-32
[28] Bãmb sẽn ka tags tɩ yaa sõama tɩ bãng Wẽnnaamã, Wẽnnaam basame tɩ b tũud b tagsdã sẽn ya wẽnsã, tɩ b maand bũmb sẽn ka zems ye.[29] Ka-tɩrlem buud fãa, la pʋ-toogo, la yão-beedo, la wẽnga, la ratem-wẽnga, la nin-kʋʋbo, la zaba, la zãmbo, la sɩlem n pid bãmba.[30] B yaa tẽn-kãn-neba, nin-sãbsdba, wẽn-kɩɩsdbã, sũ-tʋʋls rãmba, wilg-m-mens rãmba, wuk-m-mens rãmba, n mi soay sẽn na tũ n maan wẽnga, ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, b yam ka wek ye.[31] B yaa neb sẽn ka be teegre, sẽn ka tar nonglem, n ka mi sugri, n ka tar nimbãan-zoeere ye.[32] La baa ne b sẽn mi Wẽnnaam yelsem sẽn yet tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã zemsa ne kũumã, b maand-b lame. La ka rẽ bal ye, b yetame me tɩ neb nins sẽn maand bõn-kãensã maanda neere.

Galat 5:19-26
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.[22] La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.[23] Tõogã ka kɩɩsd bõn-kãensã ye.[24] Neb nins sẽn be Kirist Zezi pʋgẽ wã kaa b yĩngã ne a sẽn nonge, la a daabã fãa da-pɩk zugu.[25] Tõnd sã n vɩ ne Wẽnnaam Sɩɩgã pãnga, bɩ d kẽn wa sẽn zems bãmb Sɩɩgã sẽn tɛt tõndã me.[26] Bɩ d da lebg wuk-m-mens rãmba, n baood taab noore, la d maand sũ-kiir ne taab ye.

Zak 3:14-15
[14] La sũ-ki-toaag sã n be yãmb sũuri, tɩ geesem-geesem me beẽ, da waoog-y y mense, la y da yag zĩrĩ n kɩɩs sɩdã ye.[15] Yam kãng ka yam sẽn yit yĩngr ye. A yita tẽng zug n ya yĩng rẽnda, la zĩn-dãmb dẽnda.

1 KORẼNT 3:3
Sũ-kiirã ne ka-wʋmd-taabã sẽn be yãmb sʋkã, dẽ yĩnga, yãmb ka neb sẽn sakd yĩngã ratem, la y kẽnd wa ninsaal sẽn maandã sɩda?

Rom Dãmba 13:13
Tɩ d kẽn ne pʋ-peelem, wa neb sẽn kẽnd wĩndga, n ka rɩt tɩ loogdẽ, la d ka rã-yũudba, n da maan raglem la yoobo, wall ka wʋm-taaba la sũ-kiir ye.

Matiye 27:18
Bala, a dag n miime tɩ yaa sũ-kiir yĩng la b yõk a Zezi n wa kõ yẽ wã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 13:45
Zuif-rãmba sẽn yã neb kʋʋgã, sũ-kiir yõk-b lame tɩ b kɩɩs a Poll goama la b tʋ yẽnda.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 7:9
La Zuif-rãmba yaab-rãmb maana sũ-kiir ne a Zozɛf n koos-a tɩ b tall-a n kẽng Ezipt.

Mark 15:10
Bala, yẽ bãngame tɩ yaa sũ-kiir yĩng la maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã yõk a Zezi n wa n kɩs yẽnda.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 17:5
La sũ-kiir yõka Zuif-rãmbã tɩ b kams ninsaan-faad neba sʋka, n kɩt tɩ b gũm taaba, n dambd tẽngã. B kẽnga a Zaazõ yirã n na n tɩ bao a Poll ne a Sɩlaas n tall-b n kẽng nebã taoore.

Zak 4:5
Yãmb tẽedame tɩ Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yet tɩ: Yaa ne sũ-kiir la Wẽnnaam nong sɩɩg ninga b sẽn kɩt tɩ b be yãmb pʋgẽ wã, b gomda zaalem laa?

Zã 8:32
yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba.

1 Timote 3:15
tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã.

Galat 5:1
Kirist yolsa tõnd tɩ d na vɩ ne lohorem. Dẽ yĩngã, yals-y kãenkãe n da leb n kẽes y mens yembdẽ ye.

Zɩɩd 1:24
Bɩ soab ning sẽn tõe n gũ yãmb tɩ y ka lʋɩ, la la b kɩt tɩ y puk bãmb ziirã taoor ne kɩdeng tɩ rõadg kaẽ wã,

Mossi (SB) 1998
No Data