A A A A A

Sins: [Divorce]


Matiye 19:9
La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.

Matiye 5:32
La mam yeta yãmb tɩ ned sẽn basd a pag tɩ ka yoob yĩnga, a kɩtdame t'a kẽ yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩkd pag b sẽn bas maanda yoobo.

Luk 16:18
Ned ning fãa sẽn dig a pag la a rɩk a to, maanda yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩk paga a sɩd sẽn dig maanda yoobo.

1 KORẼNT 7:10-11
[10] La neb nins sẽn kẽ kãadmã, mam yet-b lame (la ka maam n yet-b ye, yaa Zu-soabã) tɩ pag da yi n bas a sɩd ye.[11] La a sã n yi n bas-a, bɩ a kell n zĩnd a yembre, wall a maneg a yell ne-a.

Matiye 5:31-32
[31] B rag n yeelame tɩ ned sã n bas a pag bɩ a kõ-a baosg sebre.[32] La mam yeta yãmb tɩ ned sẽn basd a pag tɩ ka yoob yĩnga, a kɩtdame t'a kẽ yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩkd pag b sẽn bas maanda yoobo.

Matiye 19:3-9
[3] Fariisẽ-dãmbã kolg n soka a Zezi, sẽn na yɩlg n bẽd bãmb n yeele: Dẽ yĩnga, tõog kõta noor tɩ rao dig a paga a beegr buud fãa yĩnga?[4] La a Zezi leokame n yeele: Yãmb nan ka karem tɩ hal sɩngr wẽndẽ, Naandã "naan-b-la rao ne paga,"[5] la b yeel tɩ "yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiiba na n lebga yĩng a yembr laa?"[6] Woto, b ka leb n ya neb a yiib ye, b lebga yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.[7] Bãmb soka a Zezi tɩ la yaa bõe yĩng la a Moyiis yeel tɩ b kõ pagã baosg sebr la b rig-a?[8] A Zezi leoka bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn ya kegemsã yĩng n kɩt t'a Moyiis kõ yãmb noor tɩ y rig y pagbã. La hal sɩngr wẽndẽ, rag n ka a woto ye.[9] La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.

Mark 10:2-12
[2] Fariisẽ-dãmbã waa a Zezi nengẽ. B soka a Zezi sok-bẽdgo, n yeel tɩ rẽ yĩnga tõogã kõta rao noor t'a lebs a paga?[3] A Zezi leoka bãmba: A Moyiis tõogã yeela yãmb tɩ bõe?[4] Bãmb yeelame: A sakame tɩ b gʋls baosg sebr n kɩs-a la b rig-a.[5] A Zezi yeela bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn diglmã yĩng la a Moyiis kõ yãmb tõ-kãnga.[6] La hal dũni sɩngrẽ, "Wẽnnaam naana rao la paga.[7] Yaa woto yĩnga, rao na n yii n basa a ba la a ma, n zĩnd ne a paga.[8] La bãmb b yiibã fãa na n lebga yĩng a yembre." Woto, bãmb ka leb n ya a yiib yɛs ye, bãmb yaa yĩng a yembre.[9] Dẽ, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taab ye.[10] Bãmb sẽn kẽ roogẽ, b karen-biisã le soka bãmb koe-kãng yelle.[11] A Zezi yeela bãmb yaa: Ned sã n dig a pag n dɩk pag a to, a yaa yoaad a pipi pagã nifẽ.[12] La pag sã n bas a sɩd n dɩk a to, a maanda yoobo.

1 KORẼNT 7:10-16
[10] La neb nins sẽn kẽ kãadmã, mam yet-b lame (la ka maam n yet-b ye, yaa Zu-soabã) tɩ pag da yi n bas a sɩd ye.[11] La a sã n yi n bas-a, bɩ a kell n zĩnd a yembre, wall a maneg a yell ne-a.[12] La neb a taabã, m yet-b lame, ka Zu-soabã ye: D ba-biig sã n tar pag t'a ka tẽeda, n yaool n sak n na n zĩnd ne yẽnda, bɩ a ra rig-a ye.[13] La pag sã n tar sɩd t'a ka tẽeda, n yaool n sak n na n zĩnd ne yẽnda, bɩ a da rig-a ye.[14] Bala, pagã kɩtame t'a sɩdã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo, la d ba-bi-raoogã me kɩtedame t'a pagã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo. Sã n ka rẽ, yãmb kambã na n yɩɩ bõn-dẽgdo, tɩ b yaool n ya nin-sõamyã.[15] Sẽn ka tẽed-a wã sã n welge, bɩ a welge. Sã n yɩ a woto, bũmb ka loet ba-bi-raoogã bɩ ba-bi-poakã ne a to wã ye. Wẽnnaam boola tõnd tɩ d vɩɩmd laafɩ pʋgẽ.[16] Sɩd me, paga, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n na n fãaga f sɩda? Walla, sɩda, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n na n fãaga f pagã?.

Matiye 19:3-12
[3] Fariisẽ-dãmbã kolg n soka a Zezi, sẽn na yɩlg n bẽd bãmb n yeele: Dẽ yĩnga, tõog kõta noor tɩ rao dig a paga a beegr buud fãa yĩnga?[4] La a Zezi leokame n yeele: Yãmb nan ka karem tɩ hal sɩngr wẽndẽ, Naandã "naan-b-la rao ne paga,"[5] la b yeel tɩ "yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiiba na n lebga yĩng a yembr laa?"[6] Woto, b ka leb n ya neb a yiib ye, b lebga yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.[7] Bãmb soka a Zezi tɩ la yaa bõe yĩng la a Moyiis yeel tɩ b kõ pagã baosg sebr la b rig-a?[8] A Zezi leoka bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn ya kegemsã yĩng n kɩt t'a Moyiis kõ yãmb noor tɩ y rig y pagbã. La hal sɩngr wẽndẽ, rag n ka a woto ye.[9] La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.[10] Bãmb karen-biisã yeela bãmb yaa: Rao ne pag yellã sã n ya a woto, dall f sã n ka kẽ kãadem n são.[11] A Zezi leok-b lame yaa: Nebã fãa ka wʋmd gom-kãngã võor ye, sã n ka b sẽn kõ b rãmb pãn-tõog tɩ wʋmã bala.[12] Tɩ bõe, zu-soben-dãmb n be n ya a woto hal b rogem wakate, la kẽer yaa neb n maan-b tɩ b lebg a woto, la kẽer maana b mens zu-soben-dãmb arzãn soolmã yĩnga. Ned ning sẽn tõe n wʋm-a koe-kãngã bɩ a wʋme.

Mark 10:12
La pag sã n bas a sɩd n dɩk a to, a maanda yoobo.

1 KORẼNT 7:39
Pag loee ne a sɩda, a sɩdã vɩɩm tɛka. La a sɩdã sã n ki, a tara noor tɩ leb n kuil ned ning a sẽn data, la sẽn be, tog n yɩɩ Zu-soabã pʋgẽ.

Rom Dãmba 7:2-5
[2] Woto, pag sã n kuil sɩda, tõogã loee yẽndã ne a sɩdã a sɩdã yõor tɛka. La sɩdã sã n ki, tõog ning sẽn dag n loe-a ne a sɩdã yii n bas-a lame.[3] Dẽ, a sɩdã sã n ket n vɩ, t'a lebg dao a to paga, b na n bool-a lame tɩ pʋg-yoodre. La a sɩdã sã n ki, a paama yolsg ne tõogã. Dẽ, a sã n lebg ned a to paga, a ka pʋg-yoodr ye.[4] Woto me m ba-biisi, yãmb yaa kũum, sã n yaa ne tõogã yelle, Kirist yĩngã maasem yĩnga, n na n lebg ned a to rẽnda, soab ning sẽn vʋʋg n yi kũum sʋka, tɩ tõnd na wom biis Wẽnnaam yĩngã.[5] Bala, wakat ning yĩngã sẽn dag n so tõndã, tõogã sẽn kɩt tɩ yel-wẽnã ratem yikã dag n tʋmda tõnd yĩngã wil pʋsẽ, n kɩtdẽ tɩ tõnd womd biis sẽn wat ne kũum.

Ebre 13:4
Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.

Matiye 19:4-6
[4] La a Zezi leokame n yeele: Yãmb nan ka karem tɩ hal sɩngr wẽndẽ, Naandã "naan-b-la rao ne paga,"[5] la b yeel tɩ "yaa woto yĩng tɩ rao na n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la bãmb b yiiba na n lebga yĩng a yembr laa?"[6] Woto, b ka leb n ya neb a yiib ye, b lebga yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.

Matiye 18:15-17
[15] Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.[16] La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[17] La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda.

Efɛɛz 5:22-23
[22] Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, a wa yãmb sẽn sakd Zu-soabã.[23] Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

1 KORẼNT 7:17-24
[17] Sẽn be bala, bɩ ned fãa kẽn wa pʋɩɩr ning Wẽnnaam sẽn pʋɩ n kõ-a wã, la wa boolg ning a sẽn paam Wẽnnaam nengẽ wã. Yaa woto la mam yet wẽnd-dotã fãa pʋgẽ tɩ b maane.[18] Wẽnnaam sẽn wa n bool yãmbã, sã n mikame tɩ y rag n ya zũnga, bɩ y kell n yɩ zũnga. La sã n yaa tɩ y rag n yaa moaaga, bɩ y ra kɩt tɩ b kẽes-y bãong ye.[19] Bãong kõom ka fɩ, la moonem me ka fɩ. Yaa Wẽnnaam noyã sakr la b geenda.[20] Bɩ ned fãa kell n pa wa a sẽn da ya to-to wakat ning a sẽn paam boolgã.[21] Wẽnnaam sẽn wa n bool foomã, rẽ tɩ f yaa yamba? Da maan yɩɩr ye. La f sã n tõe n paam lohorem, da bas tɩ loog ye.[22] Bala, yamb ning sẽn paam boolg Zu-soaba pʋgẽ, a lebga Zu-soaba burkĩna. Woto me, burkĩn ning b sẽn boolã yaa Kirist yamba.[23] B lebs n daa yãmb toogo. Bɩ y da le lebg ninsaalb yems ye.[24] M ba-biisi, bɩ ned kam fãa kell n pa n sẽn dag n ya to-to wakat ning b sẽn bool-a wã.

Matiye 23:23
Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb yãkda zẽ-vãad wa mant la anet la kume piig-pʋɩɩre, la yãmb basda bũmb ning sẽn ya kãseng n yɩɩd fãa tõogã pʋgẽ: yaa nimbãan-zoeere la sɩd maanego. Yaa bõn-kãensã la yãmb tog n maane, la y da bas sẽn ketã me ye.

Rom Dãmba 7:1-3
[1] M ba-biisi, mam gomda ne neb sẽn mi tõogo: Yãmb zɩ tɩ tõog loeta ned a yõor tɛka?[2] Woto, pag sã n kuil sɩda, tõogã loee yẽndã ne a sɩdã a sɩdã yõor tɛka. La sɩdã sã n ki, tõog ning sẽn dag n loe-a ne a sɩdã yii n bas-a lame.[3] Dẽ, a sɩdã sã n ket n vɩ, t'a lebg dao a to paga, b na n bool-a lame tɩ pʋg-yoodre. La a sɩdã sã n ki, a paama yolsg ne tõogã. Dẽ, a sã n lebg ned a to paga, a ka pʋg-yoodr ye.

Luk 6:30
Ned ning fãa sẽn kos foom bũmb bɩ f kõ-a, la ned sã n dɩk fo paoongo, bɩ f ra sok-a ye.

Matiye 19:6-12
[6] Woto, b ka leb n ya neb a yiib ye, b lebga yĩng a yembre. Dẽ yĩnga, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.[7] Bãmb soka a Zezi tɩ la yaa bõe yĩng la a Moyiis yeel tɩ b kõ pagã baosg sebr la b rig-a?[8] A Zezi leoka bãmba: Yaa yãmb sũyã sẽn ya kegemsã yĩng n kɩt t'a Moyiis kõ yãmb noor tɩ y rig y pagbã. La hal sɩngr wẽndẽ, rag n ka a woto ye.[9] La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.[10] Bãmb karen-biisã yeela bãmb yaa: Rao ne pag yellã sã n ya a woto, dall f sã n ka kẽ kãadem n são.[11] A Zezi leok-b lame yaa: Nebã fãa ka wʋmd gom-kãngã võor ye, sã n ka b sẽn kõ b rãmb pãn-tõog tɩ wʋmã bala.[12] Tɩ bõe, zu-soben-dãmb n be n ya a woto hal b rogem wakate, la kẽer yaa neb n maan-b tɩ b lebg a woto, la kẽer maana b mens zu-soben-dãmb arzãn soolmã yĩnga. Ned ning sẽn tõe n wʋm-a koe-kãngã bɩ a wʋme.

Efɛɛz 5:31
Yaa rẽ yĩng la rao tog n yi n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la b yiibã na n lebga yĩng a yembre.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:38
A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã.

Rom Dãmba 4:15
Bala, tõogã wata ne sũ-yikri, la zĩig ning tõog sẽn ka be, beegr me ka ye.

1 KORẼNT 7:14-15
[14] Bala, pagã kɩtame t'a sɩdã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo, la d ba-bi-raoogã me kɩtedame t'a pagã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo. Sã n ka rẽ, yãmb kambã na n yɩɩ bõn-dẽgdo, tɩ b yaool n ya nin-sõamyã.[15] Sẽn ka tẽed-a wã sã n welge, bɩ a welge. Sã n yɩ a woto, bũmb ka loet ba-bi-raoogã bɩ ba-bi-poakã ne a to wã ye. Wẽnnaam boola tõnd tɩ d vɩɩmd laafɩ pʋgẽ.

Matiye 19:1
La a Zezi sẽn gom gom-kãens n sɛ, b yii Galile n kẽng Zude soolem sẽn be Zʋrdẽ rʋʋndã.

1 KORẼNT 7:8-9
[8] Sã n ya neb nins sẽn ka yi kãadmã, la pʋgkõapã, mam yet-b lame tɩ b sã n kell n pa wa mam sẽn yaa a soabã, yaa sõama.[9] La b sã n ka tõe b mense, bɩ b kẽ kãadem. Bala, b sã n kẽ kãadmã n são b sẽn na n kẽnd tɩ wusdẽ.

Rom Dãmba 7:2
Woto, pag sã n kuil sɩda, tõogã loee yẽndã ne a sɩdã a sɩdã yõor tɛka. La sɩdã sã n ki, tõog ning sẽn dag n loe-a ne a sɩdã yii n bas-a lame.

Matiye 9:13
Dẽ, kẽng n zãms-y koe-kãngã võore: "Mam sẽn dat yaa nimbãan-zoeere la ka maand ye." Bala mam ka wa tɩ bool nin-tɩrs ye la yaa yel-wẽn maandbã.

Rom Dãmba 7:3
Dẽ, a sɩdã sã n ket n vɩ, t'a lebg dao a to paga, b na n bool-a lame tɩ pʋg-yoodre. La a sɩdã sã n ki, a paama yolsg ne tõogã. Dẽ, a sã n lebg ned a to paga, a ka pʋg-yoodr ye.

1 KORẼNT 7:27-28
[27] Fo tara paga? Da bao tɩ welg ne-a ye. Fo ka tar paga? Da bao pag ye.[28] Fo sã n yi kãadem, kõn yɩ yel-wẽnd ye. Pa-kuil sã n yi kãadem, kõn yɩ yel-wẽnd ye. La nin-bãmb na n paama sũ-sãamse, mam yaool n baooda yãmb sõngre.

Mossi (SB) 1998
No Data