A A A A A

Sins: [Cursing]


Kolos 3:8
La mosã, bɩ yãmb me kɩɩs bõn-kãensã fãa: Yaa sũ-kãbre, pʋ-toogo, tẽn-kãnem la gom-dẽgd sẽn tõe n yi yãmb noorẽ wã.

Kolos 4:6
Kɩt-y tɩ yãmb goam tall bark wakat fãa n tar yamsem noom, tɩ yãmb na bãng y sẽn tog n leok ned kam fãa to-to tɩ zemse.

Efɛɛz 4:29
Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka.

Efɛɛz 5:4
Da gom-y gom dẽgdo, wall yalem goama, wall kʋʋsem goam tɩ bõn-kãens ka zems ye. Pʋʋs-y Wẽnnaam barka.

Zak 1:26
Ned sã n tẽed t'a yaa wẽn-tũuda, n yaool n ka tõe a zelemde, a belgda a menga, la nin-kãng wẽn-tũudma yaa zaalem bala.

Zak 3:10
Bark la kãab-wẽng yita noor a yembr pʋgẽ. M ba-biisi, a ka tog n yɩɩ a woto ye.

Zak 3:5-12
[5] Woto me, zelemd yaa yĩngã wil-bil a yembre, la a waoogda a meng ne bũmb kãsemse. Ges-y bug-bil bal sẽn tõe n yõog we-kãsengã.[6] Zelemd me yaool n yaa bugum, a yaa wẽng zĩ-kãsenga. Zelemd bee tõnd yĩnga wila sʋka, a rẽgemda yĩngã tõre, la a wɩngda tõnd vɩɩmã tõr t'a lebg bas. A bugma yita bug-tẽnga.[7] Ninsaal wõra we-rũmsã buud fãa, liuuli buud fãa bõn-vuuds buud fãa, koomẽ rũms buud fãa, n kɩt tɩ b sakd yẽnda.[8] La ned baa a yen ka tõe n tõog a zelemd t'a sak-a ye. A yaa wẽng ned sẽn ka tõe n wõr n tõog ye. A pida ne zẽnem kʋʋdga.[9] Tõnd pʋʋsda Zu-soabã sẽn ya tõnd ba wã bark ne d zelemdã, la yaa ne yẽ me la tõnd kãabd neb nins Wẽnnaam sẽn naan n wẽneg b mengã.[10] Bark la kãab-wẽng yita noor a yembr pʋgẽ. M ba-biisi, a ka tog n yɩɩ a woto ye.[11] Dẽ yĩnga, ko-noog ne ko-tood tõe n bula ko-nif a yembrẽ?[12] Dẽ yĩnga m ba-biisi, kankang tõe n woma oliiv sɩda, bɩ nasaar-sãbg tõe n woma kankama? Ko-nif sẽn yiisd ko-yamsem ka tõe n yiis ko-noog ye.

Luk 6:28
Ning-y neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã yĩnga.

Matiye 5:22
La mam yeta yãmb tɩ ned sũur sã n yik ne a ba-biiga, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao yẽ bʋʋdo. Ned sã n yeel a ba-biig t'a ka bark ye, a zemsame tɩ kaorengã yɛl bʋ-bʋʋdbã kao a bʋʋdo. La ned sã n yeel a ba-biig tɩ yalma, yẽ soab zemsa bug-tẽnga.

1 PIYƐR 3:10
Wẽnnaam gʋls sõama yetame yaa: Sɩd me, ned sã n dat t'a vɩɩm yɩ-a noogo, la a paam sũ-noog a vɩɩm wakate, bɩ a gũus t'a zelemd da gom wẽng ye la a ra sak t'a noor gom zĩrĩ goam ye.

Matiye 15:11
ka bũmb ning sẽn kẽed ninsaal noorẽ wã n maand-a t'a yɩ rẽgd ye. Bũmb ning sẽn yit ninsaal noorẽ wã, yaa rẽnda n maand-a t'a lebg rẽgdo.

Rom Dãmba 12:14
Ning-y neb nins sẽn namsd yãmbã zut barka. Ning-y bark la y ra kãab-b wẽng ye.

Matiye 15:10-11
[10] La a Zezi boola neb kʋʋngã n yeel-b yaa: Kelg-y la y bãng tɩ[11] ka bũmb ning sẽn kẽed ninsaal noorẽ wã n maand-a t'a yɩ rẽgd ye. Bũmb ning sẽn yit ninsaal noorẽ wã, yaa rẽnda n maand-a t'a lebg rẽgdo.

Zak 3:8-10
[8] La ned baa a yen ka tõe n tõog a zelemd t'a sak-a ye. A yaa wẽng ned sẽn ka tõe n wõr n tõog ye. A pida ne zẽnem kʋʋdga.[9] Tõnd pʋʋsda Zu-soabã sẽn ya tõnd ba wã bark ne d zelemdã, la yaa ne yẽ me la tõnd kãabd neb nins Wẽnnaam sẽn naan n wẽneg b mengã.[10] Bark la kãab-wẽng yita noor a yembr pʋgẽ. M ba-biisi, a ka tog n yɩɩ a woto ye.

Matiye 15:18-20
[18] La bũmb ning sẽn yit noorẽ yita sũurẽ, la yaa bõn-kãng n maand ned t'a yɩ rẽgdo.[19] Bala, tags-wẽnse, nin-kʋʋre, yoobo, yoob tʋʋmde, wagdem, zĩrĩ la kãnegr yita sũur pʋgẽ.[20] Ad yaa bõn-kãensã n maand ned t'a yɩ rẽgdo. La tɩ rɩ n ka nudg f nusi, yõwã ka maand ned t'a yɩ rẽgd ye.

Mossi (SB) 1998
No Data