A A A A A

Sins: [Adultery]


1 KORẼNT 6:18
Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.

Ebre 13:4
Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.

Zak 4:17
Ned sã n mi tɩ maan neere, n yaool n ka maandẽ, a maanda yel-wẽnde.

1 ZÃ 1:9
Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.

Luk 16:18
Ned ning fãa sẽn dig a pag la a rɩk a to, maanda yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩk paga a sɩd sẽn dig maanda yoobo.

Matiye 19:9
La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.

Rom Dãmba 7:2-3
[2] Woto, pag sã n kuil sɩda, tõogã loee yẽndã ne a sɩdã a sɩdã yõor tɛka. La sɩdã sã n ki, tõog ning sẽn dag n loe-a ne a sɩdã yii n bas-a lame.[3] Dẽ, a sɩdã sã n ket n vɩ, t'a lebg dao a to paga, b na n bool-a lame tɩ pʋg-yoodre. La a sɩdã sã n ki, a paama yolsg ne tõogã. Dẽ, a sã n lebg ned a to paga, a ka pʋg-yoodr ye.

Mark 10:11-12
[11] A Zezi yeela bãmb yaa: Ned sã n dig a pag n dɩk pag a to, a yaa yoaad a pipi pagã nifẽ.[12] La pag sã n bas a sɩd n dɩk a to, a maanda yoobo.

Matiye 5:27-32
[27] Yãmb wʋmame tɩ b ra yeelame tɩ b ra yo ye.[28] La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ.[29] Fo rɩtg nifã sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f feoog-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga.[30] La fo nug rɩtg sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f fiuug-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga.[31] B rag n yeelame tɩ ned sã n bas a pag bɩ a kõ-a baosg sebre.[32] La mam yeta yãmb tɩ ned sẽn basd a pag tɩ ka yoob yĩnga, a kɩtdame t'a kẽ yoobo. La ned ning fãa sẽn dɩkd pag b sẽn bas maanda yoobo.

1 KORẼNT 6:9-16
[9] Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn maand sẽn ka zemsã ka na n paam Wẽnnaam soolem wa b rogem-pʋɩɩr laa? Da belg-y y mens ye. Tʋʋm-dẽgd maandbã, wẽn-naands pʋʋsdbã, nin-yoaadbã,[10] wẽng maandbã, raopã wall pagb sẽ gãe taabã, wagda wã, yão-beed dãmba, sẽn yũud-b rãam n tũubdẽ wã, nin-tʋʋdbã, fãadbã, baa a yen kõn paam Wẽnnaam soolma wa a dogem-pʋɩɩr ye.[11] Yãmb neb kẽer yaool n dag n yaa a woto. La yãmb paama pekre, b kɩtame tɩ yãmb lebg sõama, b kɩtame tɩ yãmb zemse, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋrã maasem yĩnga, la ne tõnd Wẽnnaamã Sɩɩg pãnga.[12] Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la ka bũmba fãa n be yõod ye. Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la mam ka na n sak n kẽ bũmb baa a yembr yemdẽ ye.[13] Rɩɩb yaa pʋg yĩnga, la pʋg yaa rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n sãama b yiiba fãa. Yĩngã ka tʋʋm-dẽgd yĩng ye, a yaa Zu-soabã yĩnga, la Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga.[14] Wẽnnaam, sẽn vʋʋg-a Zu-soabã na n vʋʋga tõnd me ne b meng pãngã.[15] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Kirist will laa? Dẽ wã, mam na n dɩka Kirist wilã n kɩt tɩ lebg pʋg-yoodr willi?[16] Nokoeemd ka be tɩ yaa ayo ye. Yãmb zɩ tɩ ned sẽn lagem ne pʋg-yoodr lebga yĩng a yembr ne-a laa? Bala, b yeelame tɩ: Bãmb b yiibã na n lebga yĩng a yembre.

Luk 18:18-20
[18] Naab a yembr soka a Zezi yaa: Karen-saam-sõngo, bõe la mam tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa?[19] A Zezi yeel-a lame yaa: Bõe yĩng tɩ f boond maam tɩ nin-sõngo? Ned kae n ya sõama tɩ sã n ka Wẽnnaam b yen bala.[20] Fo mii tõodã: "Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩrĩ ye, waoog f ba la f ma".

1 Tesalonik 4:3-5
[3] Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:[4] Yaa tɩ yãmb ned kam fãa bãng tɩ tall a meng ne sõmblem la pʋ-peelem,[5] la a ra bas tɩ ratem wẽng soog a sũurã wa nin-zaalsã sẽn ka mi Wẽnnaamã sẽn maandã ye.

Mark 7:20-23
[20] Bãmb leb n yeelame: Yaa bũmb ning sẽn yit ninsaal pʋgẽ wã n kɩtd t'a lebg rẽgdo.[21] Bala, yaa pʋgẽ, ninsaalb sũyã pʋs la bõn-wẽnsã yita: tags-wẽnse, tʋʋm-dẽgdo,[22] wagdem, nin-kʋʋre, yoobo, yão-beedo, pʋ-toogo, sɩlem, rãmbgo, sũ-kiiri, nin-tʋʋre, tɩtaam la yalem-tagsgo.[23] Bõn-wẽn kãens fãa yita ninsaal pʋgẽ n kɩtdẽ t'a lebg rẽgdo.

Matiye 15:17-20
[17] Yãmb ka mi tɩ bũmb nins fãa sẽn kẽed ninsaal noorẽ kẽeda pʋgẽ tɩ b yaool n tɩ bas-a we-kɛɛng laa?[18] La bũmb ning sẽn yit noorẽ yita sũurẽ, la yaa bõn-kãng n maand ned t'a yɩ rẽgdo.[19] Bala, tags-wẽnse, nin-kʋʋre, yoobo, yoob tʋʋmde, wagdem, zĩrĩ la kãnegr yita sũur pʋgẽ.[20] Ad yaa bõn-kãensã n maand ned t'a yɩ rẽgdo. La tɩ rɩ n ka nudg f nusi, yõwã ka maand ned t'a yɩ rẽgd ye.

Zã 8:4-11
[4] a Zezi taoore, n yals-a nebã fãa sʋk n yeel a Zezi yaa: Karen-saamba, b linga pʋg-kãngã t'a maand yoobo.[5] A Moyiis yeela tõnd a tõogã pʋgẽ tɩ d lob pagb a woto kuga. La yãmba, yãmb yetame tɩ bõe?[6] B goma a woto n na n bẽd a Zezi n paam n dõd-ba. La a Zezi zõondame n sɩng n gʋls tomã pʋgẽ ne b nug-bila.[7] La nebã sẽn dag n ket n pẽdgd bãmb ne b sokrã, b roogame n yeel-b yaa: Sẽn be-a yãmb sʋk n ka tar yel-wẽnde, bɩ a deng n lobg pagã kugri.[8] A Zezi leb n zõondame n gʋlsd tomẽ wã.[9] Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm gom-kõngo, tɩ b sũyã kaset kao b bʋʋdo, b yii yembr yembre, sẽn sɩng ne kãsem hal tɩ ta yaoolem soaba. La a Zezi paa b yembr ne pagã sẽn dag n yɛs nebã sʋkã.[10] Dẽ, a Zezi roogame n yeel pagã yaa: Paga, sẽn dõt-b foomã bee yɛ? Baa a yen ka kao fo bʋʋd laa?[11] Pagã leokame tɩ: Zu-soaba, ned baa a yen. La a Zezi yeel-a lame yaa: Mam me ka kaood fo bʋʋd ye. Kẽnge, la f ra le saag n maan yel-wẽn ye.

1 KORẼNT 7:1-40
[1] Ne bũmb ning yãmb sẽn gʋls maam n gom a yellã, yaa sõama rao yĩng t'a ra sɩɩs pag ye.[2] La sẽn na yɩl tɩ ned ra maan yoobo, bɩ ned fãa paam a paga, tɩ pag fãa paam a sɩda.[3] Bɩ sɩdã kɩs pagã bũmb ning a sẽn tog n kis-a wã, la tɩ pagã me maan a woto ne a sɩdã.[4] Pag ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a sɩdã n tar noor ne. Rao wã me ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a pagã.[5] Bɩ ned fãa ra mong a to, sã n ka tɩ y zemsa taab noore, wakat bilf yĩnga, tɩ y tõe n paam weer n pʋʋs Wẽnnaam. Rẽ sã n loog bɩ y leb n bao taaba, t'a Sʋtãan da wa n mak yãmba, y sẽn ka tõe y meng yĩng ye.[6] Mam sẽn yet woto wã, ka tõog ye, yaa sore.[7] Mam datẽ lame tɩ raopã fãa yɩẽ wa maam. La ned fãa deegda a kũun Wẽnnaam nengẽ, t'a zagl rẽnd ya woto, t'a zagl me rẽnd ya bũmb a to.[8] Sã n ya neb nins sẽn ka yi kãadmã, la pʋgkõapã, mam yet-b lame tɩ b sã n kell n pa wa mam sẽn yaa a soabã, yaa sõama.[9] La b sã n ka tõe b mense, bɩ b kẽ kãadem. Bala, b sã n kẽ kãadmã n são b sẽn na n kẽnd tɩ wusdẽ.[10] La neb nins sẽn kẽ kãadmã, mam yet-b lame (la ka maam n yet-b ye, yaa Zu-soabã) tɩ pag da yi n bas a sɩd ye.[11] La a sã n yi n bas-a, bɩ a kell n zĩnd a yembre, wall a maneg a yell ne-a.[12] La neb a taabã, m yet-b lame, ka Zu-soabã ye: D ba-biig sã n tar pag t'a ka tẽeda, n yaool n sak n na n zĩnd ne yẽnda, bɩ a ra rig-a ye.[13] La pag sã n tar sɩd t'a ka tẽeda, n yaool n sak n na n zĩnd ne yẽnda, bɩ a da rig-a ye.[14] Bala, pagã kɩtame t'a sɩdã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo, la d ba-bi-raoogã me kɩtedame t'a pagã sẽn ka tẽedã lebg nin-sõngo. Sã n ka rẽ, yãmb kambã na n yɩɩ bõn-dẽgdo, tɩ b yaool n ya nin-sõamyã.[15] Sẽn ka tẽed-a wã sã n welge, bɩ a welge. Sã n yɩ a woto, bũmb ka loet ba-bi-raoogã bɩ ba-bi-poakã ne a to wã ye. Wẽnnaam boola tõnd tɩ d vɩɩmd laafɩ pʋgẽ.[16] Sɩd me, paga, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n na n fãaga f sɩda? Walla, sɩda, fo na n yɩɩ wãn n bãng f sã n na n fãaga f pagã?.[17] Sẽn be bala, bɩ ned fãa kẽn wa pʋɩɩr ning Wẽnnaam sẽn pʋɩ n kõ-a wã, la wa boolg ning a sẽn paam Wẽnnaam nengẽ wã. Yaa woto la mam yet wẽnd-dotã fãa pʋgẽ tɩ b maane.[18] Wẽnnaam sẽn wa n bool yãmbã, sã n mikame tɩ y rag n ya zũnga, bɩ y kell n yɩ zũnga. La sã n yaa tɩ y rag n yaa moaaga, bɩ y ra kɩt tɩ b kẽes-y bãong ye.[19] Bãong kõom ka fɩ, la moonem me ka fɩ. Yaa Wẽnnaam noyã sakr la b geenda.[20] Bɩ ned fãa kell n pa wa a sẽn da ya to-to wakat ning a sẽn paam boolgã.[21] Wẽnnaam sẽn wa n bool foomã, rẽ tɩ f yaa yamba? Da maan yɩɩr ye. La f sã n tõe n paam lohorem, da bas tɩ loog ye.[22] Bala, yamb ning sẽn paam boolg Zu-soaba pʋgẽ, a lebga Zu-soaba burkĩna. Woto me, burkĩn ning b sẽn boolã yaa Kirist yamba.[23] B lebs n daa yãmb toogo. Bɩ y da le lebg ninsaalb yems ye.[24] M ba-biisi, bɩ ned kam fãa kell n pa n sẽn dag n ya to-to wakat ning b sẽn bool-a wã.[25] Sã n yaa ne pa-kuil-n-dãmba yelle, mam ka tar sẽn yit Zu-soabã nengẽ ye. Maam, ned Wẽnnaam sẽn kɩt t'a maand sɩd bãmb nimbãan-zoeerã yĩngã n wilgd m tagsgo.[26] Yɛl nins sẽn be moasã wã yĩnga, ad bũmb ning mam sẽn tẽed tɩ yaa sõama: Yaa sõama tɩ rao kell n yɩ a woto.[27] Fo tara paga? Da bao tɩ welg ne-a ye. Fo ka tar paga? Da bao pag ye.[28] Fo sã n yi kãadem, kõn yɩ yel-wẽnd ye. Pa-kuil sã n yi kãadem, kõn yɩ yel-wẽnd ye. La nin-bãmb na n paama sũ-sãamse, mam yaool n baooda yãmb sõngre.[29] M ba-biisi, (ad bũmb ning m sẽn yeta), mam yetame yaa: Weerã yaa koɛɛga. Sẽn sɩng ne moasã, bɩ neb nins sẽn tar pagbã yɩ wa neb sẽn ka tar pagba,[30] tɩ neb nins sẽn yãbd yɩ wa neb sẽn ka yãbdã, tɩ neb nins sẽn maand sũ-noogã yɩ wa neb sẽn ka maand sũ-noog ye, tɩ neb nins sẽn daad yɩ wa neb sẽn ka tar ye.[31] La tɩ neb nins sẽn zaeegd ne dũni wã yɩ wa b sẽn sɩd ka zaeegd ne-a. Bala, dũni kãnga sẽn ya to-to wã loogdame.[32] Mam yaool n datame tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka maand yɩɩr ye. Ned ning sẽn ka yi-a kãadem, Zu-soabã yell n pak-a, a sẽn na n maan to-to n ta Zu-soabã yam.[33] Sẽn yi-a kãadem, dũni yɛl yell n pak-a, a sẽn na n maan to-to n ta a pagã yam.[34] La a pʋɩɩ zĩis a yiibu. Woto me pag sẽn ka tar sɩda, la pa-kuili, yaa Zu-soabã yell n pak-ba, tɩ b tõe n yi nin-sõamy b yĩngã pʋgẽ la b sɩɩgã pʋgẽ me. Sẽn kuil-a sɩda, dũni yɛl n pak-a, a sẽn na n maan to-to n ta a sɩda yam.[35] Mam sẽn gomd woto wã, yaa yãmb sõngr yĩnga. Ka tɩ bẽd yãmb ye, yaa sẽn na yɩl la yãmb maan sẽn zemse, n na n sõng-y tɩ y loe y meng ne Zu-soabã tɩ tak-tɩ-m-tak kaẽ ye.[36] Ned sã n tags t'a pa-kuil sã n yõsg sɩd wakat yaa yãnde, n dat n kuils-a, bɩ a maan a sẽn data. Rẽ ka yel-wẽnd ye. Bɩ d yi kãadem.[37] La sẽn yɛs-a kãenkãe, n mi a sẽn dat tɩ modgr kaẽ, yẽ sã n yãk yam a sũurẽ t'a na n basa a biig a yiri, soab kãng maana neere.[38] Woto, sẽn kõ-a a biig sɩd maana neere, sẽn ka kõ-a a biig sɩd maan-neer n yɩɩda.[39] Pag loee ne a sɩda, a sɩdã vɩɩm tɛka. La a sɩdã sã n ki, a tara noor tɩ leb n kuil ned ning a sẽn data, la sẽn be, tog n yɩɩ Zu-soabã pʋgẽ.[40] La ne maam, mam yetame t'a sã n kell n pa a woto, a sũur na yɩ noog n yɩɩda. Maam me yaool n tẽedame tɩ m tara Wẽnnaam Sɩɩgã.

Mossi (SB) 1998
No Data