A A A A A

Sins: [Procrastination]


1 KORẼNT 14:40
La bɩ y maan bũmb fãa tɩ zemse, la tũud taab sõama.

Galat 6:9
Bɩ d da yɛ ne tʋʋm sõama maaneg ye. Bala, wakat sã n ta, tõnd na n tigsame, a sã n yaa tɩ tõnd ka bas n vʋʋs ye.

Ebre 12:11
Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.

Ebre 10:12
La a Zezi sẽn maan maoong a yen tãa yel-wẽnã yĩng n sa wã, b zĩnda Wẽnnaam dɩtgo, wakat sẽn ka saab yĩnga.

Zak 4:17
Ned sã n mi tɩ maan neere, n yaool n ka maandẽ, a maanda yel-wẽnde.

Zã 9:4
Tõnd tog n tʋma sẽn tʋm-a maamã tʋʋma, wĩndg sẽn ket n be. Yʋng n wat tɩ ned baa a yen ka tõe n tʋm ye.

Luk 12:35
Bɩ y sẽb y sees sẽbdse, la y yõgen y fɩtɩl-dãmba,

Luk 12:40
Bɩ yãmb me segl n sɛ. Bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na n waame wã.

Matiye 6:33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Rom Dãmba 7:20-21
[20] Mam sã n maand m sẽn ka ratã, ka leb n ya maam n maand ye, la yaa yel-wẽnã sẽn be mam pʋgẽ wã.[21] Mam sẽn dat n maan neerã, mam mikame tɩ tõ-kãngã n be ne maam: Wẽng n yegd maam.

Efɛɛz 5:15-17
[15] Dẽ wã, gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba.[16] Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate.[17] Woto wã yĩnga, da yɩ-y ka-yam dãmb ye, bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.

Luk 9:59-62
[59] A Zezi yeela ned a to t'a tũ bãmba. La yẽ leoka a Zezi yaa: bas-y-m nand tɩ m tɩ mum m ba la m wa.[60] La a Zezi leok-a lame n yeele: bas kũ-rãmbã tɩ b mum b kũum, la foo, kẽng n moon Wẽnnaam soolem koɛɛgã.[61] Ned a to leb n yeelame: Zu-soaba mam na n tũu yãmba, laa, sak-y tɩ m deng n tɩ pʋʋs m zaka rãmb wẽnd-na-taas la m wa.[62] A Zezi leoka yẽ yaa: ned sã n gãd wãk rũng sẽn tata, la a rat n wẽnemd n ges a poorẽ, yẽ ka zems tɩ kẽ Wẽnnaam soolma ye.

Mossi (SB) 1998
No Data