A A A A A

Sins: [Masturbation]


1 KORẼNT 9:27
Ayo, mam namsda m yĩngã sõama, n kɩted t'a sakd-ma, m sẽn zoet dabeem tɩ mam sẽn moon neb a taabã, bɩ b da wa n yeel tɩ mam ka zems ye.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

1 ZÃ 2:16
Bala, bũmb nins fãa sẽn be dũniyã pʋgã, sã n ya yĩng ratem wẽngã, la ninã sẽn get bũmb nins n datã, la wilg-m-meng arzegs sẽn wat-ne wã ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yita dũni nengẽ.

1 PIYƐR 2:11
Mam zo-nongdse, yãmb sẽn ya sãamb la kaoos-wetã, mam sagenda yãmb tɩ y da sak yĩngã ratem wẽnsã sẽn zabd ne sɩɩgã ye.

1 KORẼNT 6:18
Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.

2 Timote 2:22
Zãag ne yãadem datem wẽnsã, la f bao tɩrlem, la tẽebo, la nonglem, la laafɩ ne neb nins sẽn pʋʋsd Zu-soabã ne sũy sẽn ya yɩlma.

Galat 5:16
Dẽ, mam yeta yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yãmbã, la yãmb kõn maan y yĩngã sẽn dat ye.

Rom Dãmba 8:6
Yĩngã ratem sakr wata ne kũum, la Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane.

Rom Dãmba 13:14
Yeelg-y Zu-soab a Zezi Kirist wa fuugu, la y ra bʋ yĩngã yelle n dat n pids a sẽn datã ye.

Zak 1:13-14
[13] Bɩ ned baa a yen sẽn paamd makr da yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Bala, wẽng ka tõe n mak Wẽnnaam, la bãmb mengã ka makd ned baa a yembr ye.[14] La ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga.

Galat 5:19-21
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.

1 KORẼNT 7:3-5
[3] Bɩ sɩdã kɩs pagã bũmb ning a sẽn tog n kis-a wã, la tɩ pagã me maan a woto ne a sɩdã.[4] Pag ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a sɩdã n tar noor ne. Rao wã me ka tar noor ne a mengã yĩng ye, yaa a pagã.[5] Bɩ ned fãa ra mong a to, sã n ka tɩ y zemsa taab noore, wakat bilf yĩnga, tɩ y tõe n paam weer n pʋʋs Wẽnnaam. Rẽ sã n loog bɩ y leb n bao taaba, t'a Sʋtãan da wa n mak yãmba, y sẽn ka tõe y meng yĩng ye.

1 Tesalonik 4:3-5
[3] Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:[4] Yaa tɩ yãmb ned kam fãa bãng tɩ tall a meng ne sõmblem la pʋ-peelem,[5] la a ra bas tɩ ratem wẽng soog a sũurã wa nin-zaalsã sẽn ka mi Wẽnnaamã sẽn maandã ye.

Matiye 5:27-30
[27] Yãmb wʋmame tɩ b ra yeelame tɩ b ra yo ye.[28] La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ.[29] Fo rɩtg nifã sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f feoog-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga.[30] La fo nug rɩtg sã n wat ne fo lʋɩɩs bɩ f fiuug-a n lob yɩɩga, tɩ bõe, fo yĩngã will a yembr sã n sãam n são b sẽn na n lob fo yĩngã tõr bug-tẽnga.

Mossi (SB) 1998
No Data