A A A A A

Sins: [Lying]


Zã 8:44
Yãmb ba la Sʋtãanã, la yãmb dat n pidsa y ba wã raabo. A yɩɩ nin-kʋʋd hal sɩngr wẽndẽ tɩ ta moasã, la a ka pa sɩd pʋgẽ ye, sɩd sẽn ka be yẽ pʋgẽ wã yĩnga. A sã n yagd zĩrĩ, yaa a pʋga fãa la rẽnda, bala, a yaa zĩrĩ yagda, la zĩrĩ wã ba.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 5:3
La a Pɩyɛɛr sok-a lame yaa: Ananiyas, yaa bõe tɩ Sʋtãana soog fo sũurã hal n kɩt tɩ f yag zĩrĩ ne Sɩɩg-sõng n yãk pʋʋgã ligd fo sẽn koosã?

Efɛɛz 4:29
Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka.

Kolos 3:9
Da yag-y taab zĩrĩ ye. Bala, yãmb yeega y yalẽ-kʋdgã ne a tʋʋma,

1 Timote 4:2
La yaa bɛlgdb sẽn ya zãmb dãmba, la b sũ-bãngrã sẽn wʋm ne kut sẽn moogã goam n na n kɩt tɩ yɩ a woto.

Zak 3:1
M ba-biisi, bɩ yãmb neb wʋsg da bao tɩ lebg karen-saamb dãmb ye, bala, yãmb miime tɩ tõnd karen-saamb dãmbã bʋʋd na n yɩɩ toog n yɩɩda.

Yɛl Pukr Sebre 22:15
Tʋʋm dẽgd maandbã, ninsaan-baasã, tɩ-rɩtbã, nin-yoaadbã, nin-kʋʋdbã, wẽnd-naands pʋʋsdbã, la ned ning fãa sẽn nong zĩrĩ la sẽn yagd zĩri paada yɩng n ka kẽ tẽngã pʋgẽ ye.

Mossi (SB) 1998
No Data