A A A A A

Sins: [Lust]


Matiye 5:28
La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ.

1 KORẼNT 6:13
Rɩɩb yaa pʋg yĩnga, la pʋg yaa rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n sãama b yiiba fãa. Yĩngã ka tʋʋm-dẽgd yĩng ye, a yaa Zu-soabã yĩnga, la Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga.

2 Timote 2:22
Zãag ne yãadem datem wẽnsã, la f bao tɩrlem, la tẽebo, la nonglem, la laafɩ ne neb nins sẽn pʋʋsd Zu-soabã ne sũy sẽn ya yɩlma.

1 ZÃ 2:16
Bala, bũmb nins fãa sẽn be dũniyã pʋgã, sã n ya yĩng ratem wẽngã, la ninã sẽn get bũmb nins n datã, la wilg-m-meng arzegs sẽn wat-ne wã ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yita dũni nengẽ.

Galat 5:16
Dẽ, mam yeta yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yãmbã, la yãmb kõn maan y yĩngã sẽn dat ye.

Rom Dãmba 8:6
Yĩngã ratem sakr wata ne kũum, la Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane.

Zak 1:14-15
[14] La ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga.[15] La yĩngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnde. La yel-wẽndã sã n wa n bɩ, a wata ne kũum.

Mossi (SB) 1998
No Data