A A A A A

Sins: [Hate]


1 ZÃ 1:6
Tõnd sã n yetẽ tɩ d tara lagem-n-taar ne bãmba n yaool n kẽnd lik pʋgẽ, tõnd yagda zĩrĩ la d ka maand sɩd ye.

1 ZÃ 2:9-17
[9] Ned ning sẽn yet t'a bee vẽenemẽ n yaool n kis a ba-biiga, a ket n bee lik bida pʋgẽ.[10] Ned ning sẽn nong a ba-biig bee vẽenemẽ bũmb ka be n na n lub-a ye.[11] La ned ning sẽn kis a ba-biig bee lik bida pʋgẽ. Yẽ kẽnda likã pʋgẽ, n ka mi a sẽn dabdẽ ye, bala likã kɩtame t'a ninã ka ne ye.[12] Kom-bõonego, mam gʋlsda yãmb tɩ bala, Kirist yʋʋrã yĩnga yãmb paama y yel-wẽna sugri.[13] Ba-rãmba, mam gʋlsda yãmb tɩ bala, yãmb sẽn bãng soab ning sẽn be-a hal sɩngr wẽndẽ wã yĩnga. Kom-bɩɩse, mam gʋlsda yãmba, tɩ bala, yãmb tõoga wẽng soabã. Kom-bõonego, mam gʋlsa yãmba, tɩ bala, yãmb bãnga d ba wã.[14] Ba-rãmba, mam gʋlsa yãmba, tɩ bala, yãmb bãnga soab ning sẽn be hal sɩngr wẽndẽ wã. Kom-bɩɩse, mam gʋlsa yãmba, tɩ bala, yãmb tara pãnga, tɩ Wẽnnaam goamã be yãmb pʋgẽ, la tɩ y tõoga wẽng soabã.[15] Da nong-y dũni wã, wall bũmb ning sẽn be a pʋgẽ wã ye. Ned sã n nong dũni wã, d ba wã nonglem ka be a soab pʋgẽ ye.[16] Bala, bũmb nins fãa sẽn be dũniyã pʋgã, sã n ya yĩng ratem wẽngã, la ninã sẽn get bũmb nins n datã, la wilg-m-meng arzegs sẽn wat-ne wã ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yita dũni nengẽ.[17] Dũni loogdame la a ratem wẽngã me loogdame. La ned ning sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn kõn sa.

Efɛɛz 4:31
Dẽ wã yĩnga, yɩ-y Wẽnnaam togs-n-taase, wa kom-nongdse,

Rom Dãmba 12:9
Kɩt-y tɩ zãmb da zĩnd nonglem pʋgẽ ye. Kisg-y wẽnga, la y nong sẽn ya sõama wã sõama.

Luk 6:27-28
[27] La mam yeta yãmba, yãmb sẽn kelgd maamã, tɩ y nong y bɛɛbã, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere.[28] Ning-y neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã yĩnga.

Matiye 5:23-24
[23] Woto yĩnga, fo sã n wa ne kũun tẽn-kugrã taoore, n zĩnd be n tẽeg tɩ f ba-biig n tar yell ne foom,[24] bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã.

1 ZÃ 3:14-15
[14] Tõnd sẽn nong d ba-biisã yĩnga, tõnd miime tɩ d yii kũum zĩigẽ n kẽ vɩɩm zĩigẽ. Ned ning sẽn ka tar nonglem bee kũum pʋgẽ.[15] Ned ninga fãa sẽn kis a ba-biig yaa nin-kʋʋda, la yãmb miime tɩ nin-kʋʋd ba a yen ka tar vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ bee a pʋgẽ ye.

1 ZÃ 4:19-20
[19] Ne tõndo, tõnd tara nonglem, Wẽnnaam sẽn deng n nong tõndã yĩnga.[20] Ned sã n yet t'a nonga Wẽnnaam n yaool n kis a ba-biiga, yẽ soab yaa zĩrĩ yagda. Bala, ned ning sẽn ka nong a ba-biig a sẽn ne wã, a ka tõe n nong Wẽnnaam yẽ sẽn ka ne wã ye.

Mossi (SB) 1998
No Data