A A A A A

Sins: [Greed]


1 ZÃ 2:16
Bala, bũmb nins fãa sẽn be dũniyã pʋgã, sã n ya yĩng ratem wẽngã, la ninã sẽn get bũmb nins n datã, la wilg-m-meng arzegs sẽn wat-ne wã ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yita dũni nengẽ.

2 KORẼNT 9:7
Bɩ ned kam fãa kõ wa sẽn zems a sẽn yãk yam a sũur pʋgẽ, la ra yɩ ne neng-gãneng wall modgr ye. Bala, Wẽnnaam nonga ned ning sẽn kõt ne sũ-noogo.

Ebre 13:5
Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.

Luk 12:15
Dẽ, a Zezi yeela nebã yaa: Gũus-y y mens ne rat wʋsgã. Bala, hal baa naar pʋgẽ, ninsaal vɩɩmã ka tũud ne bũmb nins a sẽn tarã ye.

Matiye 6:24
Ned ba a yen ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala a na n kisga a yen la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.

1 PIYƐR 5:2-3
[2] Rɩlg-y Wẽnnaam piisã sẽn be ne yãmbã. La ka ne modgr ye, yaa ne yamleoogo wa sẽn zems Wẽnnaam daabã. La ka paoong ratem yĩng ye, yaa ne sũur sẽn ya sõama.[3] La ka tɩ y soog nebã b sẽn gũneg yãmbã ne pãng ye, la yaa tɩ yãmb na yɩ mamsg wʋsg piisã yĩnga.

1 KORẼNT 4:11-13
[11] Hal tɩ ta moasã, kom la ko-yũudu, la naongo, la pãbre, la yeebg tara tõndo.[12] Tõnd tʋmda ne d nus n yaadẽ. Nebã tʋʋda tõndo, la tõnd ningd-b la barka. Neb namsda tõndo, la tõnd sakda rẽnda.[13] Hal tɩ ta moasã neb kãnegda tõndo, la tõnd belsda neba. Tõnd lebga wa sagd dũni neb nifẽ, ned baa a yen sẽn ka rata.

1 Timote 6:6-19
[6] Sɩda, ned sã n maand sũ-noog ne bũmb nins a sẽn tara, Wẽnnaam sakrã sɩd yaa paoong so-kẽenga.[7] Bala, tõnd ka zã baa fɩ n wa tẽng zug ka ye, la tõnd ka tõe n zã baa fɩ me n loog ye.[8] Dẽ wã, tõnd sã n tar dɩɩb ne futu, rẽ na n seka tõndo.[9] Neb nins sẽn baood n lebg arzegs rãmbã lʋɩta makr pʋgẽ, la kũusr pʋgẽ, datem wʋsg sẽn ya yalemd la wẽns pʋsẽ, la bõn-kãens kẽesda ninsaalbã sãoong la meneng pʋgẽ.[10] Bala, ligdã nonglem yaa bõn-wẽnsã fãa yẽgre. La neb kẽer sẽn nong ligd wʋsgã menemame n zãag ne tẽebã, la b sɩbga b mens ne tood buud toay-toaya.[11] La fo sẽn ya Wẽnnaam nedã, zãag f meng ne bõn-kãense, la f bao tɩrlem, la Wẽnnaam sakre, la tẽebo, la nonglem, la sũ-mare, la sũ-bʋgsem.[12] Zab tẽeb zab-sõngã, gãd vɩɩm sẽn kõn sa wã, tɩ yaa rẽnda yĩng la Wẽnnaam bool foom, la yaa rẽnda yĩng me la fo sẽn kɩs kaset-sõngo, kaset rãmb wʋsg taoorã.[13] Mam yeta foom, Wẽnnaam sẽn kõt bõn-vɩɩsã fãa vɩɩmã taoore,[14] tɩ f sak tõodã tɩ rẽgd tosg ra zĩnd ye, tɩ rõadg da zĩndi, hal tɩ ta tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pukrã.[15] Wakat sã n ta, sẽn tar-a barkã, n ya b yen tãa n so naamã, dĩm-dãmb Dĩma la zusoben-dãmb Zu-soabã na n puka bõn-kãnga.[16] Yaa bãmb bal n ka kiida, n vɩ vẽenem ned sẽn ka tõe n ta pʋgẽ. Ned nan ka yãnd bãmb ye, la ned ka tõe n yãnd bãmb me ye. Yaa bãmb n so waoogre, la pãng sẽn paad wakat sẽn kõn sa. Ãmina![17] Yeel neb nins sẽn tar arzegs dũni kãngã pʋgẽ wã tɩ b ra maan wilg-m-menga, la b da rɩk b teegrã n teeg arzegs b sẽn ka tar a hakɩɩk ye. Bɩ b teeg Wẽnnaam, tɩ b kõta bũmb fãa tɩ seke, tɩ tõnd tõe n tall n maan sũ-noog ne.[18] Bɩ b maan neere, la bɩ b yɩ neb sẽn maand tʋʋm-sõamy wʋsgo, la b yɩ neb sẽn kõte, la sẽn nong n pʋɩ b sẽn tarã ne neb a taaba.[19] Woto, bãmb na n bĩnga paoong wakat sẽn watã yĩnga, wa yẽbgr sẽn tar pãnga, tɩ b tõe n paam vɩɩm hakɩɩkã tɩ yɩ b pʋɩɩre.

Zak 5:1-6
[1] Mosã, mam gomda ne yãmba, arzegsã rãmba! Wɩsg-y y meng n yãbe, tood nins sẽn na n wa yãmb zutã yĩnga![2] Yãmb arzɛkã põogame. Zũnzũy dɩɩ yãmb futã.[3] Tẽngempiisim n dɩ yãmb sãnemã ne y wanzuri wã, la b tẽngempiismã na n yɩɩ kaset sẽn kaood yãmb bʋʋdo, n sãam yãmb yĩngã wa bugum. Yãmb tigsa paoong mosã wakat sẽn ya yaoolmã n bĩngi.[4] Ade, tẽn-tʋmdb nins sẽn tigs yãmb koodã tɩ yãmb yaool n ka yao-bã kelemdame. Tigsdbã kelems zẽk n taa pãn-kẽemd soabã tʋbẽ.[5] Yãmb vɩɩmda rɩ-n-tɩk pʋgẽ, la teed sẽn nags sʋka. Yãmb wuba y mens sãoong daarã yĩnga.[6] Yãmb kaoo nin-tɩrg bʋʋd n kʋ-a, la yẽ ka kɩɩs yãmb ye.

Mossi (SB) 1998
No Data