A A A A A

Sins: [Abortion]


1 KORẼNT 1:27
La Wẽnnaam yãka dũni bũmb nins sẽn ya yalemdã n na n ning yam dãmb yãnde. Wẽnnaam yãka dũni bũmb nins sẽn ya pãn-komsmã n na n ning pãens rãmbã yãnde.

Galat 1:15
La sẽn dag n welg-a maam toor tɩ m nan ket n be m ma pʋgẽ, la b maan nimbãan-zoeer n bool maamã

Efɛɛz 1:7
Yaa Kirist zɩɩmã maasem yĩng la tõnd paam fãagre, fãagr ning sẽn ya yel-wẽnã sugr kũuni, sẽn zems Wẽnnaam barkã sẽn waoog wʋsgã,

Luk 2:6-7
[6] La bãmb sẽn be be, a Maari rogem wakat taame.[7] La yẽ roga a bi-ribl kãsengã, n vil-a ne peend n gãneg rũms rɩɩb koglg pʋgẽ, weer sẽn ka be sik-zĩigẽ wã yĩnga.

Efɛɛz 1:3-4
[3] Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Bãmb sẽn kõ tõnd Sɩɩg-sõng bark buud fãa sẽn yit yĩngri, Kirist maasem yĩngã.[4] Wẽnnaam yãka tõnd Kirist maasem yĩng sẽn deng dũni naanego, tɩ tõnd yɩ neb sẽn ya yell bãmb taoor ye. Wẽnnaam nonglemã pʋga,

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Luk 1:41-44
[41] A Elizabɛt sẽn wʋm a Maari pʋʋsgã bala, biigã sẽn be yẽ pʋgẽ wã virsame, la a Elizabɛt pida ne Sɩɩg-sõngo.[42] A zẽka a koɛɛg n yeele: Fo tara Wẽnnaam bark n yɩɩd pagbã fãa. La biigã sẽn be fo pʋgẽ wã me tara barka.[43] Maana a wãn tɩ mam wa paam tɩ m Zu-soabã ma wat m nengẽ?[44] Bala, ade, fo pʋʋsmã sẽn kẽ mam tʋbrẽ wã yee, la biigã sẽn be mam pʋgẽ wã sẽn virs ne sũ-noogo.

Mossi (SB) 1998
No Data