A A A A A

Mysteries: [Last Days / Future]


1 KORẼNT 4:5
Woto yĩnga, da kao-y bũmb baa fɩ bʋʋd tɩ wakatã nan ka ta ye, tɩ Zu-soabã waoong nan ka ta ye. Bãmb sã n wa, b na n puka bũmb ning sẽn solg lik pʋgẽ wã, la b na n kɩtame tɩ bũmb nins nebã sẽn dag n saag b sũyã pʋsẽ wã pugsi. Wakat kãnga, Wẽnnaam n na n pẽg ned kam fãa.

1 ZÃ 2:18
Mam kom-bõonego, moasa yaa yaoolem wakate. Wa yãmb sẽn dag n wʋm tɩ Kirist kɩɩsd n watã, ad Kirist kɩɩsdb wʋsg n be moasã. Rẽ kɩtame tɩ tõnd miẽ tɩ yaa yaoolem wakate.

Zã 6:39
La sẽn tʋm-a maamã raab la woto: yaa tɩ m da bas ned baa a yen bãmb sẽn kõ maamã tɩ menem ye, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Zɩɩd 1:7
Woto me, Sodom la Gomoor la tẽns nins sẽn pẽ bãmbã sẽn maan yoob a woto n bao gãag buud sẽn ka segdã, b sɩbga bãmb ne bugum sẽn ka kiida tɩ b yɩ mamsg neb a taab yĩnga.

Luk 18:8
Mam yeta yãmb tɩ b na n sõnga bãmb tao-tao. La Ninsaal Bi-riblã sã n wa, b na n yãa tẽeb tẽng zugu?

Yɛl Pukr Sebre 21:8
La sã n ya ne rabeembã, la ka-tẽeb rãmbã, la tʋʋm-dẽgd maandbã, la nin-kʋʋdba, la nin-yoaadbã, la tɩ-maandbã, la wẽn-naands pʋʋsdbã, la zĩri yagdbã fãa, bãmb pʋɩɩr na n yɩɩ tɩ kẽ bugum mogrẽ wã, zĩig ning kidbr sẽn dɩtã. Rẽ yaa kũum a yiib soabã.

Rom Dãmba 10:13
Bala, ned ning fãa sẽn na n bool Zu-soabã yʋʋr na n paama fãagre.

Ebre 1:1-2
[1] Wẽnnaam sẽn da tall bãmb no-rɛɛsdbã n pĩnd n gom naoor wʋsg ne tõnd yaab-rãmbã ne manesem buud wʋsgã,[2] wakat kãngã sẽn ya yaoolem dayã, bãmb tũnuga b Bi-riblã n gom ne tõndo. Wẽnnaam kɩtame tɩ b soog bũmb fãa, la yaa b Bi-riblã la Wẽnnaam tall n naan dũni fãa.

2 PIYƐR 3:3-4
[3] Sẽn deng bũmb fãa, bãng-y tɩ yaoolem wakate, neb sẽn laad neb n na n zĩndi. B na n yaala yãmba, b na n yɩɩ neb sẽn sakd b mens yĩngã ratem.[4] La b na n yeelame yaa: "Bãmb sẽn da kãab tɩ b na n lebg n waame wã, b bɛɛ?"

1 Timote 4:1-3
[1] Sɩɩg-sõng togsa vẽeneg tɩ yaoolem wakate, neb kẽer na n basa tẽebo, n pʋg belgr sɩɩse, la zãmsg zĩn-dãmb sẽn kõta.[2] La yaa bɛlgdb sẽn ya zãmb dãmba, la b sũ-bãngrã sẽn wʋm ne kut sẽn moogã goam n na n kɩt tɩ yɩ a woto.[3] B yeta nebã tɩ b da yi kãadem ye, la b bas rɩɩb kẽer n da rɩ ye, tɩ Wẽnnaam yaool n naan rɩ-kãens tɩ neb nins sẽn maand sɩda la sẽn mi sɩdã na dɩ ne bark pʋʋsgo.

Yɛl Pukr Sebre 13:16-18
[16] La a kɩtame tɩ neba fãa, nin-tals la nin-kãsemse, arzegs rãmb la naong rãmba, yemse ne burkĩmb reeg bãnd b nug-rɩtgo wall b rĩyã zutu,[17] la tɩ ned baa a yen ra tõog n da wall a koose, t'a ka tar bãndã, rũngã yʋʋre, wall a yʋʋrã geel-bilã ye.[18] Yam la woto. Bɩ ned ning sẽn tar yam geelg rũngã yʋʋr geelg sõore. Bala, yaa ninsaal yʋʋr geelg sõore, la a yʋʋrã geelg sõor yaa 666.

2 Timote 3:1-5
[1] Bãng tɩ yaoolem wakate, tood na n zĩndame.[2] Bala, nebã na n yɩɩ beed-rãmba, ligd noangdba, yʋ-baoodba, wilg-m-mens rãmba, wẽn-paoogdba, ba-rãmb kɩɩsdba, zɩ-beoog-rãmba, neb toog sẽn ka be ne sõmblem,[3] sẽn ka mi nimbãan-zoeere, nen-kegems rãmba, tẽn-kãn-neba, sẽn ka tar yõk-m-menga, nin-wẽnse, nin-sõamy bɛɛba,[4] zãmb-rãmba, sũ-tʋʋls-rãmba, tɩ wuk-m-meng leo b ninã, tɩ b nong b sũ-noogã n yɩɩd b sẽn nong Wẽnnaamã.[5] B na n maanda wa b sakda Wẽnnaam, la b yaool n na n kɩɩsa sakrã pãnga. Zãag f meng ne nin-bãmba.

Yɛl Pukr Sebre 1:1-7
[1] Woto yaa a Zezi Kirist vẽnegr Wẽnnaam sẽn kõ bãmb tɩ b wilg b nonglem yemsã bũmb nins sẽn tog n zĩnd wakat bilf sã n paase. La a Zezi Kirist tʋma b malɛk t'a wilg b tʋmtʋmd a Zã bõn-kãense.[2] Yaa yẽnda n yɩ kaset soaba, n togs nebã Wẽnnaam goama la a Zezi Kirist kasetã, n wilg bũmb nins fãa yẽ sẽn yã wã.[3] Bark bee neb nins sẽn karemd pĩnd-n-bãngr gom-kãensã wã zutu, la neb nins sẽn kelgda la b sakd bũmb nins sẽn gʋls tɩ be a pʋgẽ wã zutu. Bala wakatã kolgame.[4] Maam a Zã n tʋmd seb kãnga wẽnd-dot a yopoe wã sẽn be Azi Porvẽnsã pʋgẽ wã. Bɩ soab ning sẽn be, la sẽn dag n be la sẽn watã, n paas sɩɩs a yopoe wã sẽn be bãmb geerã taoorã, la a Zezi Kirist sẽn ya kaset soab sẽn ya tɩrga, la pipi soab Wẽnnaam sẽn vʋʋg n bas kũum la dũniyã rĩm-dãmba Rĩmã ning yãmb zut barka, la b kõ-y bãane. Soab ning sẽn nonga tõndo, n pek tõnd ne b zɩɩmã[5] ***[6] n yiis d yel-wẽna, n maan tõnd tɩ d lebg soolem maan-kʋʋdb bãmb ba a Wẽnnaam yĩngã, bãmb n tog ne ziiri la pãng zamaan o zamaane! Ãmina![7] Ade bãmb wata ne sawato. Ninsaal fãa na n yãa bãmba, hal baa ne neb nins sẽn dag n kõs bãmbã. La buuda fãa sẽn be dũni zugã na n wiisa bãmb yĩnga. N-ye! Ãmina!

Matiye 24:36-44
[36] Sã n yaa ne a daarã la a wakatã, ned baa a yen ka mi ye: malegsã sẽn be arzãnã ka mi, Bi-riblã ka mi. Yaa d ba wã bal n mi.[37] Bũmb ning sẽn zĩnd a Nowe wakatã n na n zĩnd Ninsaal Bi-riblã waoong wakat me.[38] Bala, rasem nins sẽn deng sãoong sa-kãsengã, nebã dag n dɩtame la b yũuda, n kẽed kãadem la b yiisd b kamb kãadem, hal tɩ ta daar ning a Nowe sẽn kẽ koom koglgã pʋgẽ wã.[39] Bãmb da ka tẽed yell hal tɩ sãoong sa-kãsengã wa n kãag bãmb fãa. Na n yɩɩ a woto me Ninsaal Bi-riblã waoong wakate.[40] Dẽ, daop a yiib n na n tʋmd pʋʋg pʋgẽ: b na n dɩka a yen la b bas a to wã.[41] Pagb a yiib n na n werd neerẽ: b na n dɩka a yembr la b bas a to wã.[42] Rẽ yĩnga, neend-y, yãmb sẽn ka mi daar ning yãmb Zu-soabã sẽn na n wa wã yĩnga.[43] Bãng-y tɩ yir soab sã n da bãngẽ wagdr sẽn na n wa yʋngã wakat ninga, a dag n na n gũume la a ka na n bas-a t'a poog a roogã ye.[44] Woto yĩnga, yãmb me segl n sɛ, bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa wakat ning yãmb sẽn ka tagsd tɩ b na wa wã ye.

Matiye 24:1-14
[1] A Zezi sẽn yi wẽnd-doogẽ wã n loogdẽ, b karen-biisã kolgame n wilg bãmb tɩ b ges a meebã sẽn yɩ to-to[2] A Zezi leoka bãmb n yeele: Yãmb yãa bõn-kãensã fãa? Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ kugr baa a yen kõn pa a to zug ye. B na n leeb-b-la zãng n lubi.[3] Bãmb zĩnda oliiv tɩɩs tãngã zugu, la bãmb karen-biisã waa bãmb nengẽ neb sẽn ka be be wakat n yeel-b yaa: Togs-y tõnd wakat ning bõn-kãens fãa sẽn na n zĩndã, la bãnd ning sẽn na n wilg tɩ yãmb watame la tɩ dũni na n saame wã.[4] A Zezi leok-b lame n yeele: Gũus-y y mens tɩ ned da belg yãmb ye.[5] Tɩ bõe, neb wʋsg n na n dɩk mam yʋʋr n wa n yeel tɩ yaa bãmb la Kiristã. La b na n tudga neb wʋsgo.[6] Yãmb na n wʋmame tɩ b gomd zab yelle, la y wʋm zab rãamde. Yõk-y y mens n da yɛɛs ye, bala, bõn-kãens fãa tog n waame. La ket n nan ka wakat saab ye.[7] Soolem na n yika zabr ne soolem a to, tɩ rĩung yik ne rĩung a to, la kom ne tẽn-digimdg na n zĩnda zĩig-zĩiga.[8] Yõwã fãa na n yɩɩ wa rogem toog sɩngr bala.[9] Dẽ, b na n namsa yãmba, n kʋ yãmba, la soolem fãa nebã na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga.[10] Bõn-kãng na n waa ne neb wʋsg lʋɩɩse. B na n zãmba taaba, n kisg taaba.[11] Belgr no-rɛɛsdb wʋsg na n pukame la b na n belga neb wʋsg n tõoge.[12] Wẽngã maaneg sẽn na n paamd paoosgã yĩnga, neb wʋsg nonglem na n boogame.[13] La ned ning fãa sẽn na n mao-a tɩ wakat ta, a na paam fãagre.[14] Wẽnnaam soolmã koe-no-kãngã na n moona dũni gill fãa, tɩ yɩ kaset soolem fãa nebã yĩnga. Dẽ, wakat saab na yaool n ta.

2 Timote 3:1-17
[1] Bãng tɩ yaoolem wakate, tood na n zĩndame.[2] Bala, nebã na n yɩɩ beed-rãmba, ligd noangdba, yʋ-baoodba, wilg-m-mens rãmba, wẽn-paoogdba, ba-rãmb kɩɩsdba, zɩ-beoog-rãmba, neb toog sẽn ka be ne sõmblem,[3] sẽn ka mi nimbãan-zoeere, nen-kegems rãmba, tẽn-kãn-neba, sẽn ka tar yõk-m-menga, nin-wẽnse, nin-sõamy bɛɛba,[4] zãmb-rãmba, sũ-tʋʋls-rãmba, tɩ wuk-m-meng leo b ninã, tɩ b nong b sũ-noogã n yɩɩd b sẽn nong Wẽnnaamã.[5] B na n maanda wa b sakda Wẽnnaam, la b yaool n na n kɩɩsa sakrã pãnga. Zãag f meng ne nin-bãmba.[6] Kẽer bãmb sʋk kẽeda rotẽ n belgd pagb sẽn pid ne yel-wẽna, la ratem toay-toay sẽn tar n lengdẽ,[7] tɩ b zãmsd wakat fãa la b zɩ n tõog n bãng sɩdã ye.[8] Wa a Zanɛs ne a Zambrɛs sẽn kɩɩs a Moyiisã, nin-kãensã kɩɩsda sɩdã me a woto. Bãmb yaa neba, b tagsg sẽn sãame, la b tẽebã ka yalsd makr wakat ye.[9] La b ka na n le kẽng taoor ye, bala, neba fãa na n yãnda b yalemdã, wa b sẽn yã daop a yiibã rẽndã.[10] Ne foom, fo yãa bũmb nins mam sẽn zãms nebã, mam yel-manesem, mam yam-yãkre, mam tẽebo, mam sũ-mare, mam nonglem, mam modgre,[11] neb sẽn nams maam, mam namsgo. Nams bõe buud la b ka nams maam Ãntiyos, la Likoniyom, la Listri? Bõe wẽng la b ka maan maam? La Zu-soabã yolsa maam ne b fãa.[12] Neb nins fãa sẽn dat n vɩɩmd tẽeb vɩ-sõng Kirist pʋgẽ wã, neb na nams-ba.[13] La nin-wẽnsã ne bɛlgdbã na n kell n kẽeda wẽngã pʋgẽ n paasdẽ. Bãmb mensã yaa neb sẽn meneme, la b menesda neb a taab me.[14] Foom, kell n gãd bũmb ning fo sẽn zãmse, fo sẽn tẽed a soabã. Fo mii f sẽn zãms bõn-kãng ned ning nengẽ.[15] Hal f yãadem wakate, fo bãnga Wẽnnaam sebrã. B tõee n kõo foom yam tɩ f tõog n paam fãagre, fo sẽn tẽed a Zezi Kiristã.[16] Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,[17] tɩ Wẽnnaam ned tõe n paam manegr la seglg tɩ maan tʋʋm-sõamy buud fãa.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:1-17
[1] Pãntekotã daar sẽn ta, bãmb fãa ra tigma taab zĩig a yembre.[2] La tao-tao bala, bʋrg sẽn wẽnd sob-kãseng sẽn fugd bʋrg yii arzãn n wa n pid roog ning pʋg bãmb sẽn da zĩ wã.[3] La bãmb yãa bũmb sẽn wẽnd wa zɛlma, n ya wa bug-witim, n welg taab n sig ned kam fãa zugu.[4] Bãmb fãa pida ne Sɩɩg-sõngo. La b sɩngame n gom gom-zẽn wa sẽn zems Sɩɩgã sẽn kõ-b tɩ b goma.[5] Mik tɩ Zuif-rãmb sẽn sakd tẽebã sõama, sẽn yi soolem nins fãa sẽn be dũniyã tɛkã, n wa n be Zeruzalɛm.[6] Bʋrgã sẽn maanã, neb kʋʋng wʋsg tigma taaba. La bãmb fãa yɛɛsa wʋsgo, ned kam fãa sẽn da wʋmd tẽedbã sẽn gomd ne yẽ meng goama yĩnga.[7] La a linga bãmb tɩ b yɛɛs n yetẽ yaa: Nin-kãensa fãa sẽn gomdã, b ka Galile neb wɛ?[8] La yɩɩ a wãn tɩ tõnd ned kam fãa wʋmd bãmb sẽn gomd tõnd mens goam d sẽn dog ne a wã?[9] Neb sẽn yit Part la Meed ne Elam dãmba, ne neb nins sẽn yi Mezopotami la Zude la Kapados la Põ ne Azi soolem,[10] la Firzi la Pamfili ne Ezipt la Libi soolem toadgã sẽn pẽ Sirɛn.[11] La neb nins sẽn yi Rom n ya Zuif-rãmba la bu-zẽms sẽn sakd Zuif-rãmba kaorengo, la Kɛrɛt neba ne Arabi neb bee tõnd sʋka. La baoosgo tõnd wʋmda b sẽn gomd Wẽnnaam tʋʋm kãsmsã ne tõnd mens goama![12] Bãmb fãa yɛɛsame n da ka mi b sẽn na tags tɩ bũmb ning ye. La b goma ne taab n yeel tɩ bõn-kãngã võor yaa bõe.[13] La neb a taab ra yaanda tẽedbã n yetẽ tɩ b yũu rã-toose n tɩge.[14] Dẽ, a Pɩyɛɛr yika yĩngr ne neb piig la a yembrã n zẽk a koɛɛg n gom ne neb kʋʋngã a woto: Yãmb Zuif-rãmba, la yãmb fãa sẽn be-b Zeruzalɛm, bãng-y bõn-kãnga la y kelg mam goama neere.[15] Nin-kãensã ka yũ rãam wala yãmb sẽn tẽedã ye. Bala, nan ket n yaa yibeoogo, wakat a wɛ bala.[16] La yaa bũmb ning Wẽnnaam no-rɛɛs a Zowɛl sẽn da togsã:[17] "Wẽnnaam yeelame yaa: Yaoolem wakate, mam na n pʋdga m Sɩɩgã ninsaalbã buud fãa zutu. Yãmb kom-dibli la y kom-pugli na n togsa bãngr goama. Yãmb kom-bɩɩs na n yãa vẽnegre, la yãmb nin-kẽemb na n paama zãmsdo.

Mossi (SB) 1998
No Data