A A A A A

Mysteries: [Giants in the Bible]


Zak 2:24
Yãmb neeme tɩ yaa ne tʋʋm la ned paamd tɩrlem, la ka ne tẽeb bal ye.

Zɩɩd 1:6
La malegs nins sẽn ka pa zĩig ninga sẽn zems ne bãmbã, la b sẽn yi n bas b mens zĩigã, Wẽnnaam balg-b-la bãens n bĩng-b lik bida pʋgẽ wakat sẽn kõn sa yĩngã, n gũudẽ tɩ ra-kãsengã sẽn ya bʋʋdã kaoob daarã ta.

Yɛl Pukr Sebre 17:8
Rũng ning fo sẽn yã wã rag n beeme, la a ka leb n beẽ ye. A na n yii bog-zulungẽ wã n kẽng sãoong zĩigẽ. La dũni neb nins yʋy sẽn ka gʋls vɩɩm sebrã pʋgẽ hal dũni naaneg wẽndẽ wã sã n yã rũngã, a na n yɩɩ lingr ne bãmba, rũngã sẽn dag n be, n wa ka leb n beẽ la a na n leb n pukã yĩnga.

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data