A A A A A

Mysteries: [Flat / Round Earth]


Matiye 4:8
Rõatã leb n talla bãmb n kẽng tãn-luglug zugu, n wilg bãmb dũni soolem dãmba fãa la b ziirã n yeel bãmba:

Yɛl Pukr Sebre 7:1
Dẽ poore, mam yãa malegs a naas sẽn yas dũniyã kɩrems a naasã. Bãmb da yõka dũniyã sobd a naasã, sẽn na yɩl tɩ b ra wẽ tẽngã wall ko-kãsengã wall tɩɩg baa a yembr ye.

Mossi (SB) 1998
No Data