A A A A A

Mysteries: [Dragons]


Yɛl Pukr Sebre 1:7
Ade bãmb wata ne sawato. Ninsaal fãa na n yãa bãmba, hal baa ne neb nins sẽn dag n kõs bãmbã. La buuda fãa sẽn be dũni zugã na n wiisa bãmb yĩnga. N-ye! Ãmina!

Yɛl Pukr Sebre 11:7
Bãmb sã n wa kɩs b kasetã n sɛ, rũng ning sẽn yit bog-zulungẽ wã na n yika zabr ne bãmba, n tõog-ba, n kʋ-ba.

Yɛl Pukr Sebre 13:8
La neba fãa sẽn be tẽng zugu, tɩ b yʋy ka gʋls vɩɩm sebr sẽn ya pe-bil ning b sẽn kʋ hal dũni naaneg wakatã sebrã pʋgẽ wã wõgemda rũngã taoore.

Yɛl Pukr Sebre 16:13
Mam yãa sɩ-rẽgd a tãab sẽn wẽnd wa loms sẽn yit dargõ wã noorẽ la rũngã noorẽ la belgr no-rɛɛsã noorẽ.

Yɛl Pukr Sebre 12:1-17
[1] Bõn-bãnd sẽn ya kãseng puka arzãna. Yaa pag sẽn pil wĩntoog wa fuugu, n tab kiuugã ne a nao, la a fõgen maanf sẽn maan ne ãds piig la a yiibu.[2] Pagã ra tʋtame, la a kʋmda rogem kʋnkʋma, rogmã toog sẽn namsd-a yĩnga.[3] Bõn-bãnd a to puka arzãna: Ad yaa bõnin-kãseng sẽn ya miuugu, n tar zut a yopoe ne yɩɩl piiga, la maanf-rãmb n da fõg a zut a yopoe wã.[4] Yẽ zʋʋrã rag n kãagda ãdsã sẽn be yĩngrã, yembr taab fãa sʋk n lobd tẽng zugu. Bõninã yik n yalsa pag ning sẽn dat n dogã taoore, tɩ pagã sẽn dog yee, bɩ yẽ vel a biigã.[5] Pagã roga bi-ribla, rao sẽn na n zã kut dasaar n soog soolem fãa. La b zẽka pagã biig t'a kẽng Wẽnnaam nengẽ, la b geerẽ wã.[6] La pagã zoee n kẽnga weoogẽ, zĩig ninga Wẽnnaam sẽn dag n segl a yĩngã, tɩ b tõe n dɩlg-a be rasem tusr la kobs yi la pis yoobe.[7] Zab-kãseng zĩnda arzãna. Malegs naab a Misɛl ne a malegsã zaba ne bõninnã. Bõninnã me ne a malegsã zabame,[8] la b ka tõog ye. La zĩig ka leb n zĩnd arzãn yẽ yĩng ye.[9] B riga bõnin-kãsengã, wag-kʋdrã b sẽn boond tɩ rõatã la a Sʋtãana, soab ning sẽn belgd tẽngã zĩig ning fãa neb sẽn be wã nebã. B tusa yẽnda ne a malegsã n lob tẽng zugu.[10] Dẽ, mam wʋma koe-kãseng arzãn pʋgẽ sẽn yeel yaa: Moasã, fãagre, la pãnga, la tõnd Wẽnnaamã naam la bãmb Kiristã noor waame. Bala, b luba tõnd ba-biisã rõatã, soab ning sẽn dag n dõt bãmb Wẽnnaam taoor wĩndg la yʋngã.[11] D ba-biisã tõoga rõatã ne pe-bilã zɩɩm pãnga, la ne kasetã bãmb sẽn kɩtã pãnga, la bãmb ka nong b vɩɩmã, hal n zoe kũum ye.[12] Yaa woto yĩnga, bɩ arzãna la yãmb dãmb sẽn be beene wã maan sũ-noogo! Toog na n paama tẽngã ne ko-kãsengã. Bala, Sʋtãana sig n waa yãmb nengẽ ne sũ-puugri, a sẽn bãng t'a wakatã sẽn ketã ka waoogã yĩnga.[13] Bõninnã sẽn yã tɩ b loba yẽnda tẽng zugã, a babsa pag ning sẽn dog-a bi-riblã.[14] La b kõo pagã panantug-kẽeng pɩgs a yiib t'a yɩk n kẽng weoogẽ wã, a zĩigẽ wã, zĩig ning b sẽn na n dɩlg-a wakat a yembre, la wakat dãmba, la wakat pʋɩ-sʋkã, tɩ waafã ra yã-a ye.[15] La waafã kɩtame tɩ koom yi a noorẽ wã, n ya wa mogr koom ne pʋgl pagã, sẽn na yɩl tɩ koomã kãag pagã.[16] La tẽngã sõnga pagã, n yaag a noor n vel koomã bõninnã sẽn yiis a noorẽ wã.[17] Bõninnã sũur puuga ne pagã, la a kẽngame n tɩ yik zabr ne pagã yagensã sẽn kellã, neb nins sẽn sakd Wẽnnaam tõodã la sẽn tall-b a Zezi kasetã.

Yɛl Pukr Sebre 13:1-18
[1] Dẽ poore, mam yãa rũng sẽn yi ko-kãsengẽ wã n tar yɩɩl piiga la zut a yopoe, la maanf-rãmb piig n dag n be a yɩɩla zutu, la Wẽnnaam tʋʋsg yʋy n dag n gʋls a zutẽ wã.[2] Rũngã mam sẽn yã wã ra wẽndã wa ãbga, t'a naowã wẽnd wa wʋrs naowã, t'a noorã wẽnd wa gɩgemd noore. Bõninnã kõo rũngã a pãngã la a geerã la a pãn-tõogã.[3] La mam yãa rũngã zug a yen sẽn pogle, n ya wa a na n kiime, la a poglgã sẽn da tog n kʋ-a wã maagame. Neba fãa sẽn be tẽng zugã yɛɛsame la b tũu rũngã.[4] B wõgemda bõninnã taoore a sẽn kõ rũngã pãn-tõogã yĩnga. B wõgemda rũngã taoore, n yeele: Ãnnã n wẽnd rũngã, la ãnna n tõe n zab ne-a?[5] B kõo rũngã noor t'a gom wilg-m-meng goama la Wẽnnaam paoogr goama. La b kõo yẽ pãn-tõog t'a tʋm kiis pis-naas la a yiibu.[6] Rũngã yaaga a noor n na n gom n paoog Wẽnnaam, n paoog bãmb yʋʋrã la b sɛk-roogã, la neb nins sẽn be arzãnã.[7] La b kõo yẽ noor t'a yik zabr ne Wẽnnaam nin-tũusdsã n tõog-ba. B kõo yẽ pãn-tõog t'a tõog buud fãa, la tẽng fãa neba, la goam buud fãa neba la soolem fãa.[8] La neba fãa sẽn be tẽng zugu, tɩ b yʋy ka gʋls vɩɩm sebr sẽn ya pe-bil ning b sẽn kʋ hal dũni naaneg wakatã sebrã pʋgẽ wã wõgemda rũngã taoore.[9] Ned sã n tar tʋb bɩ a kelge![10] Ned sã n tog n kẽ yembdo, a na n kẽ yembdo. Ned sã n kʋ ne zabr sʋʋga, yaa tɩlɛ tɩ b kʋ-a ne zabr sʋʋga. Wẽnnaam nin-tũusdsã modgr la b tẽebã la woto.[11] Dẽ poore, mam yãa rũng a to sẽn yi tẽnga pʋgẽ. A ra tara yɩɩl a yiib sẽn wẽnd wa pe-bil yɩɩla, la a ra gomda wa bõninnã.[12] Yẽ da tʋmda ne pipi rũngã pãn-tõogã fãa a nifẽ, la a kɩtame tɩ tẽngã ne nebã sẽn be a zugã wõgemded pipi rũngã sẽn da paam sãmpog-kʋʋdg tɩ maagã taoore.[13] Rũng a yiib-n-soabã maana bãn-kãsemse, hal n kɩtdẽ tɩ bugum yit yĩngr n sigd tẽngã zug nebã nifẽ.[14] Ne bãn b sẽn kõ-a noor t'a maan pipi rũngã taoorã, a belga nebã sẽn be tẽng zugã, n yeel-b tɩ b maan rũng ning sẽn paam poglg ne zabr sʋʋg n kell n põsã bõn-naandga.[15] B kõo rũng a yiib-n-soabã pãn-tõog t'a kɩt tɩ pipi rũngã bõn-naandgã paam sɩɩga, sẽn na yɩl la bõn-naandgã gome la a kɩt tɩ b kʋ neb nins fãa sẽn kõn wõgemd rũngã bõn-naandgã taoorã.[16] La a kɩtame tɩ neba fãa, nin-tals la nin-kãsemse, arzegs rãmb la naong rãmba, yemse ne burkĩmb reeg bãnd b nug-rɩtgo wall b rĩyã zutu,[17] la tɩ ned baa a yen ra tõog n da wall a koose, t'a ka tar bãndã, rũngã yʋʋre, wall a yʋʋrã geel-bilã ye.[18] Yam la woto. Bɩ ned ning sẽn tar yam geelg rũngã yʋʋr geelg sõore. Bala, yaa ninsaal yʋʋr geelg sõore, la a yʋʋrã geelg sõor yaa 666.

Yɛl Pukr Sebre 20:1-15
[1] Dẽ poore, mam yãa malɛk sẽn yi arzãn n sigda, n zãad bog zulungã kʋɩlen-biiga la bãng-kãseng a nugẽ.[2] Malɛkã yõka dargõ wã sẽn ya wag-kʋdrã, la rõatã, la a Sʋtãan n balg-a yʋʋm tusr yĩnga.[3] A lob-a-la bog-zulungã pʋgẽ n page, la a sog bokã noor Sʋtãanã zugẽ, sẽn na yɩl t'a da leb n belg soolem dãmba yɛsa, hal tɩ yʋʋm tusrã pidsi. Rẽ poore, yaa tɩlɛ tɩ b lok-a n bas wakat bilf yĩnga.[4] Mam yãa naam-gɛyã. La b kõo neb nins sẽn zĩnd gɛyã zutã noor tɩ b bʋ bʋʋdo. La mam yãa neb nins b sẽn fiuus b zut a Zezi kasetã ne Wẽnnaam goamã yĩngã sɩɩse, la neb nins sẽn dag n ka wõgemd rũngã wall a bõn-naandgã taoore, la b ka reeg bãndã b rĩyẽ wall b nusã zutã sɩɩse. Bãmb vʋʋgame n dɩ naam ne Kirist yʋʋm tusri.[5] La kũ-rãmb a taabã ka vʋʋg ye, hal tɩ yʋʋm tusrã pidsi. Vʋʋg-kãng yaa dẽenem vʋʋgre.[6] Neb nins sẽn naag n paam dẽenem vʋʋgrã tara bark la sõmblem. Kũum a yiib soabã ka tar b tʋʋmd ye. Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam ne Kiristã maan-kʋʋdba, la b na n dɩɩ naam ne Kiristã yʋʋm tusri.[7] Yʋʋm tusrã sã n wa pidi, b na n yiisa a Sʋtãan a bi-bees roogẽ wã n bas-a,[8] la a na n yiime n belg soolem nins sẽn be dũniyã kɩrems a naasã neba, Gaoog ne Magaoog, sẽn na n yɩl n tigim bãmb zabr yĩnga. Bãmb sõorã yaa wa ko-kãsengã bĩisri.[9] Bãmb yiime n yɛdg tẽng zugu, la b kẽe nin-sõamy wã tãb-sikẽ wã, la tẽn-nongrẽ wã. La bugum yii arzãn n sig n dɩ-ba.[10] B loba bɛlgdã, soab ning sẽn dag n belgd nebã bugum mogr sẽn dɩt kidbr pʋga, zĩig ning rũngã ne belgr no-rɛɛsã sẽn be wã. Bãmb na n namsa wĩndg ne yʋngo, zamaan o zamaane.[11] Dẽ poore, mam yãa ge-kãseng sẽn ya pɛɛlga, ne ned ninga sẽn zao-a geerã zugã. La dũniyã ne saasẽ zoee bãmb taoor n looge, la zĩig ka leb n be bãmb yĩng ye.[12] La mam yãa neb nins sẽn ki wã, nin-kãsemse, nin-talse tɩ b yas geerã taoore. La b lagsa sɛba, la b laka sebr a to sẽn ya vɩɩm sebre. B bʋʋ sẽn ki-bã bʋʋdo, n zems ne bũmb nins sẽn gʋls sɛbã pʋsã, n zems ned fãa tʋʋmd sẽ yɩ a soaba.[13] Ko-kãsengã lebsa kũum nins sẽn da be be wã, tɩ kũumã ne kɩɩm-kulg lebs kũum nins sẽn da be be wã, la b bʋʋ bãmb ned kam fãa bʋʋd wa sẽn zems a tʋʋma.[14] B loba kũumã ne kɩɩm-kulg bugum mogrã pʋga. Bugum mogrã yaa kũum a yiib soaba.[15] B loba ned ning fãa b sẽn ka yã a yʋʋr tɩ gʋls vɩɩm sebrã pʋgẽ wã bugum mogrã pʋga.

Mossi (SB) 1998
No Data