A A A A A

Mysteries: [Dinosaurs]


Rom Dãmba 1:18
Tɩ bõe, Wẽnnaam sũ-puugr yita yĩngr n sigd ninsaalb zutu, b sẽn paoogd Wẽnnaamã la b tʋʋm-wẽnsã yĩnga, bãmb sẽn gɩdgd sɩdã t'a ka tõe n maan a tʋʋmde, tɩ ka zemsã yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data