A A A A A

Mysteries: [Destiny]


Zã 16:33
Mam goma ne yãmb a woto tɩ yãmb tõe n paam sũur laafɩ mam pʋgẽ. Yãmb na n paama namsg dũni pʋgẽ. La bɩ y keng y sũyã, tɩ mam tõoga dũni wã.

Yɛl Pukr Sebre 20:12
La mam yãa neb nins sẽn ki wã, nin-kãsemse, nin-talse tɩ b yas geerã taoore. La b lagsa sɛba, la b laka sebr a to sẽn ya vɩɩm sebre. B bʋʋ sẽn ki-bã bʋʋdo, n zems ne bũmb nins sẽn gʋls sɛbã pʋsã, n zems ned fãa tʋʋmd sẽ yɩ a soaba.

Rom Dãmba 12:2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

Rom Dãmba 8:28-29
[28] La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.[29] Bala, neb nins Wẽnnaam sẽn pĩnd b bãngã, b pĩnd n yãka yam tɩ b na n wẽnega bãmb Bi-riblã, tɩ bãmb Bi-riblã na yɩ bi-rẽeng ba-biis wʋsg sʋka.

Efɛɛz 2:8-9
[8] Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.[9] Ka ne tʋʋm ye, tɩ ned baa a yen da wa pẽg a meng ye.

1 PIYƐR 2:8-9
[8] Bãmb lakda kug-kãnga, b sẽn ka sakd Wẽnnaam goamã yĩnga. La Wẽnnaam dag n pĩnd n miime tɩ na n yɩɩ a woto ne-ba.[9] La yãmb yẽ, yãmb yaa buud b sẽn tũusi, la naam maan-kʋʋdba, la buud sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga, neb Wẽnnaam sẽn da tɩ y moon n wilg sẽn bool-a yãmb n yiis likã pʋgẽ, n kẽes-y vẽenem sẽn be ziirã pʋgã tʋʋm sõama wã.

1 KORẼNT 2:7-9
[7] Tõnd moonda Wẽnnaam yam sẽn ya yel-solemde la sẽn solge, tɩ Wẽnnaam pĩnd n segl hal sẽn deng zamaan sɩngre, tõnd waoogr yĩnga.[8] Dũni kãngã naab baa a yen ka bãng yam kãng ye, bala, b sã n dag n bãngẽ-yã-a, b dag n kõn ka tõnd Zu-soab sẽn so ziirã da-pɩk zug ye.[9] La yaa wa b sẽn gʋlsã: Bũmb ned nif sẽn nan ka yã ye, bũmb ned tʋbr sẽn nan ka wʋm ye. La bũmb sẽn nan ka wa ninsaal tagsgẽ ye, bũmb ning fãa Wẽnnaam sẽn segl neb nins sẽn nong bãmbã yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data