A A A A A

Mysteries: [Cancer]


2 KORẼNT 4:16-19
[16] Yaa woto yĩng n kɩt tɩ tõnd ka boogd d daood ye. La baa tõnd yĩngã sã n sãame, tõnd sɩɩgã lebgda paalg daar fãa.[17] Bala, tõnd sẽn na n paam namsg bilf wakat bilf pʋgẽ wã Kɩtdame tɩ tõnd na n paam ziir kãseng sẽn kõn sa n yɩɩda.[18] Sẽn paase, tõnd sẽn getã, ka bũmb nins nin sẽn ne wã ye, tõnd geta bũmb nins nin sẽn ka tõe n yã wã. Bala, bũmb nins nin sẽn ne wã loogdame, la bũmb nins nin sẽn ka ne wã paada wakat sẽn kõn sa.[19] Sɩd me, tõnd miime tɩ tõnd tẽng zug ka roogã sẽn ya fu-roogã sã n wa n sãame, tõnd tara roog arzãn pʋga, sẽn ya Wẽnnaam n me. Yaa roog sẽn paad wakat sẽn kõn sa, sẽn ka ninsaalb nus n me ye.

Matiye 11:28-29
[28] Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.[29] Rɩk-y mam yubl-balgr n pidi, la y sak mam zãmsgo, bala mam yaa nin-bʋgsga la sũ-mar soaba, la yãmb na paam vʋʋsgo.

Zã 14:1-4
[1] Da sak-y tɩ y sũyã sãam ye. Tẽ-y Wẽnnaam, la y tẽ maam me.[2] Zĩnd-zĩis yaa wʋsg m ba wã yiri, sã kaẽ dẽ, mam dag n na n yeela yãmba. Bala, mam dabdame n na n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga.[3] Dẽ, mam sã n kẽng n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga, mam na n lebg n waa n peega yãmba, tɩ yãmb na be ne maam zĩig ning mam sẽn na n zĩndã.[4] Yãmb mii mam sẽn dabd zĩig ningã sore.

Rom Dãmba 8:16-25
[16] Wẽnnaam Sɩɩgã meng kɩta kaset ne tõnd sɩɩgã n yetẽ tɩ tõnd yaa Wẽnnaam kamba.[17] La tõnd sã n yaa bãmb kamba, tõnd yaa b rãmb nins sẽn na n soog bãmb paoong me. Tõnd na n sooga Wẽnnaam paoongã, la d yaa pʋɩt-n-taas ne Kirist, a sã n yaa tɩ tõnd lagma ne bãmb n namse, tɩ d tõe n naag bãmb n paam waoogr me.[18] Mam getame tɩ namsg nins sẽn tar tõnd moasã wã ka tõe n dɩk n mak ne ziir ning sẽn na n puk tõnd yĩng nindaarã ye.[19] Dẽnda n kɩt tɩ dũni bõn-naandsã fãa gũud Wẽnnaam kambã pukr ne datem kãsenga.[20] Bala, bõn-naandsã kẽe faoolem pʋgẽ. Ka ne b meng yamleoog ye, la yaa ned ning sẽn kẽes-a bãmb be wã yĩnga.[21] B be faoolmã pʋgẽ ne tẽeb pidsg gũudum kãngã: Bõn-naands kãens na n paama yolsg ne yembdo, la sãoongã, n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã lohorem sẽn be ziirã.[22] Tõnd yaool n miime tɩ hal tɩ ta moasã, bõn-naandsã fãa wẽeda siri, tɩ rogem toog tar-ba.[23] Sẽn yɩɩda, tõnd mensã sẽn zoe n paam Sɩɩgã reng-n-lɛmbgã, tõnd me wẽeda sir d pʋsẽ, n gũud wakat ning Wẽnnaam sẽn na n deeg tõnd n maan b kambã, la d gũud tɩ b yols tõnd yĩngã n baase.[24] Bala, tõnd paama fãagre, la yaa ne tẽebo. La bũmb ning fo sẽn gũud ne tẽebã sã n ya bũmb f sẽn ne, ka leb n ya tẽeb yell ye. Fo sã n ne bũmbu, f tõe n leb n tẽe a paoong yɛsa?[25] La tõnd sã n tẽed tɩ d na n paama bũmb nins tõnd sẽn ka ne, tõnd maood n gũud-a lame.

1 PIYƐR 1:3
Pẽgr Wẽnnaam ning sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba. Bãmb nimbãan-zoeerã sẽn ya kãsengã yĩnga, b kõo tõnd dogem paalg a Zezi Kirist sẽn vʋʋg n bas kũuma maasem yĩnga, tɩ tõnd tar tẽeb pidsg gũudum

2 KORẼNT 1:3-6
[3] Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Ba sẽn ya nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa.[4] Bãmb belsda tõnd d toodã fãa pʋgẽ, tɩ tõnd sẽn paamd belsg Wẽnnaam nengẽ wã, tõnd na tõog n bels neb nins sẽn be tood buud fãa pʋgẽ wã ne bels-kõngo.[5] Bala, a wa Kirist namsgã sẽn paamd tõndã, woto me, tõnd paamda belsg wʋsg Kirist maasem yĩng me.[6] Tõnd sã n namsdẽ, yaa tɩ yãmb na paam belsog la fãagre. Tõnd sã n paamd belsgo, yaa sẽn na yɩl la yãmb paam belsog sẽn na kõ yãmb pãng tɩ y tõog n sak namsg nins tõnd sẽn paamdã ne sũ-mare.

Mossi (SB) 1998
No Data