A A A A A

Mysteries: [Aliens]


Kolos ๑:๑๖
Bala, bãmb n naan bũmb nins fãa sẽn be yĩngr wall tẽng zugu, sẽn be yãab la sẽn ka tõe n yã, naam gɛyã, rĩm-dãmba, pãn-soaadba, la noeyã. Bãmb n naan fãa b mengã yĩnga.

Efɛɛz 2:19
Dẽ wã yĩnga, yãmb ka leb n ya sãamba, wall nin-loogds ye. Yãmb yaa buud a ye ne Wẽnnaam nebã, n ya Wẽnnaam zakã neba.

Efɛɛz 6:12
Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.

Ebre 11:13
Bãmb fãa kii ne b tẽebã, n ka paam bũmb nins b sẽn da kãab bãmbã ye. La b tool n gesa bõn-kãens yɩɩg n beel-ba, n wilg tɩ bãmb mensã yaa sãamb la kaoos-wet tẽng zug ka.

Ebre 13:2
Da yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye. Bala, neb kẽer sẽn maan woto, b reega malegs b zagsẽ n ka bãng ye.

1 PIYƐR 2:11
Mam zo-nongdse, yãmb sẽn ya sãamb la kaoos-wetã, mam sagenda yãmb tɩ y da sak yĩngã ratem wẽnsã sẽn zabd ne sɩɩgã ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 19:35
La ned ka tõe n kɩɩs bõn-kãng ye. Rẽ wã yĩnga, y tog n maaga y mense n da maan bũmb baa fʋɩ ne yãgb ye.

Yɛl Pukr Sebre 12:12
Yaa woto yĩnga, bɩ arzãna la yãmb dãmb sẽn be beene wã maan sũ-noogo! Toog na n paama tẽngã ne ko-kãsengã. Bala, Sʋtãana sig n waa yãmb nengẽ ne sũ-puugri, a sẽn bãng t'a wakatã sẽn ketã ka waoogã yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre ๑๓:๑
Dẽ poore, mam yãa rũng sẽn yi ko-kãsengẽ wã n tar yɩɩl piiga la zut a yopoe, la maanf-rãmb piig n dag n be a yɩɩla zutu, la Wẽnnaam tʋʋsg yʋy n dag n gʋls a zutẽ wã.

Yɛl Pukr Sebre 9:7-11
[7] Sʋy kãens wẽnda wa wiid sẽn seglg zabr yĩnga. Bũmb n da be b zutẽ wã n ya wa maanf-rãmba, n wẽnd wa sãnem, la b nensã ra yaa wa ninsaalb nense.[8] Sʋyã rag n tara zoobd wa pagb zoobdo, la b yẽnã dag n wẽnda wa gɩgemd yẽna.[9] Bãmb da tara yãad sẽn ya wa kut gãntigsi, la b pɩgsã bʋrg ra yaa wa terok-rãmb wiid wʋsg sẽn tat n zoet n dabd zabr zĩigẽ bʋrgo.[10] Bãmb dag n tara zʋy sẽn wẽnd nams zʋyã, la b tara zʋ-gõose, la pãn-tõog ning bãmb sẽn na n tall n nams ninsaalbã kiis a nu wã ra bee bãmb zʋyẽ wã.[11] Bãmb tara b naaba, bul-zulung malɛkã t'a so bãmba. A yʋʋr ne Hebre yaa "Abadõ" la ne Gɛrk yaa "Apolyõ," sẽn dat n togs tɩ sãamda.

Thai Bible 1940
Public Domain: 1940