A A A A A

Math Signs: [Number 3]


1 Timote 2:5
Bala, Wẽnnaam a yen tãa bal n be, sɛ-yõakd a yen tãa bal n be Wẽnnaam ne nebã sʋka: yaa dao sẽn boond t'a Zezi Kirist,

2 Timote 3:16
Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 17:28
bala, yaa bãmb pʋg la d tar vɩɩm, la d tõe n kẽne la d beẽ. Yaa wala yãmb yʋʋmba kẽer sẽn dag n yeel me tɩ tõnd yaa Wẽnnaam koãmbã.

Kolos 2:9
Bala, Wẽnnaam sẽn ya bũmb ningã fãa, Kirist me yaa a woto b yĩngã pʋgẽ.

Ebre 4:12
Bala, Wẽnnaam goamã vɩɩme, la a tara tõogre, n saas sõama wa zabr sʋʋg sẽn tar noey a yiibu. A kẽedame, hal n tõe n welg vɩɩm ne Sɩɩg n bake, n welg kõb-sũgds ne sɩɩlem toay-toayã n bake. A yaa ninsaal sũur manesem la tagsg bʋ-kaooda.

Zã 4:24
Wẽnnaam yaa Sɩɩga, la yaa tɩlɛ tɩ neb nins sẽn pʋʋsd bãmbã na pʋʋs ne b sɩɩse, la ne sɩda.

Matiye 12:40
Bala, a wa a Zonaas sẽn zĩnd zĩm-bedrã pʋgẽ rasem a tãab la yʋnd a tãabã, woto me, Ninsaal Bi-riblã na n paa tãnd tẽngr dasem a tãab la yʋnd a tãabo.

Yɛl Pukr Sebre 1:4
Maam a Zã n tʋmd seb kãnga wẽnd-dot a yopoe wã sẽn be Azi Porvẽnsã pʋgẽ wã. Bɩ soab ning sẽn be, la sẽn dag n be la sẽn watã, n paas sɩɩs a yopoe wã sẽn be bãmb geerã taoorã, la a Zezi Kirist sẽn ya kaset soab sẽn ya tɩrga, la pipi soab Wẽnnaam sẽn vʋʋg n bas kũum la dũniyã rĩm-dãmba Rĩmã ning yãmb zut barka, la b kõ-y bãane. Soab ning sẽn nonga tõndo, n pek tõnd ne b zɩɩmã

Tit 1:12
Kɛrɛt-dãmbã ned a yen sẽn ya bãmb meng no-rɛɛs dag n yeelame yaa: "Wakat fãa Kɛrɛt neba yaa zĩrĩ-be-rãmba, pʋto-rãmba, yão-be-neb sẽn ya kʋɩɩmba."

1 KORẼNT 15:33
Da belg-y y mens ye: Tũud-n-ta-wẽng sãamda minim-sõamyã.

1 ZÃ 5:7-9
[7] Bala, yaa neb a tãab n kɩt kaset arzãn pʋga: yaa ba wã, la gomdã, la Sɩɩg-sõngo. La bãmb b tãabã yaa yembre.[8] La bũmb a tãab n be n kɩt kaset tẽng zugu: yaa Sɩɩg-sõngo, la koom, ne zɩɩm. La bãmb b tãabã kaset zemsda taaba.[9] Tõnd sã n deegd ninsaalb kaseto, Wẽnnaam kaset n ya kãsẽng n yɩɩda. Tɩ bõe, ad Wẽnnaam kaseto: Yaa tɩ Wẽnnaam kɩta b Bi-riblã kaseto.

Zã 3:16-18
[16] Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.[17] Sɩd me, Wẽnnaam ka tʋm b Bi-riblã dũni ka tɩ b kao nebã bʋʋd n sɩbg-b ye, la yaa tɩ nebã na paam fãagr bãmb maasem yĩnga.[18] B ka na n kao ned ning sẽn tẽedã bʋʋd n sɩbg-a ye. La ned ning sẽn ka tẽedã, a sɩbgr zoe n beeme, a sẽn ka tẽ Wẽnnaam Bi-ribl yen tãa wã yʋʋrã yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data