Instagram
English
A A A A A

Life: [Disappointment]
Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Luk 6:16
la a Zak biig a Zuud, la a Zudas Iskaryo sẽn lebg zãmb soabã.

Kolos 3:23-25
[23] Yãmb sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ y maan-a ne y sũur fãa wa y sẽn maand Zu-soabã yĩnga, la ka ninsaalb yĩng ye,[24] yãmb sẽn mi tɩ y na n deega pʋɩɩr Zu-soabã nengẽ tɩ yɩ y keoorã yĩnga. Sɩd me, yaa Kirist sẽn ya Zu-soabã yĩng la yãmb tʋmda.[25] Bala, ned ning sẽn tʋmd sẽn ka zems na n wʋka a ka-tɩrlemã yaoodo, bala, Wẽnnaam ka bakd neb ye.

Ebre 11:6
La tẽeb sã n kaẽ, ned ka tõe n ta Wẽnnaam yam ye. Ned ning sẽn wat Wẽnnaam nengẽ tog n tẽeme tɩ b beeme, la tɩ b ronda neb nins sẽn baood bãmbã.

Ebre 13:5
Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.

Mossi (SB) 1998
No Data