A A A A A

Life: [Death]


Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

1 Tesalonik 4:14
Sɩd me, tõnd sã n tẽed t'a Zezi kiime la tɩ b leb n vʋʋgame, tõnd tẽedame me tɩ neb nins sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ wã, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ Kirist vʋʋg-ba, n lagem bãmb ne a Zezi n zẽke.

Zã 11:26
La ned ning fãa sẽn vɩ n tẽed maam kõn tol n ki ye. Dẽ yĩnga, fo tẽeda yõwã?

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Yɛl Pukr Sebre 21:4
Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

Rom Dãmba 14:8
Bala, tõnd sã n vɩya, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd vɩ. La tõnd sã n ki, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd kiyã. Tɩ tõnd vɩ, tɩ d ya kũum me, tõnd yaa Zu-soabã rẽnda.

Luk 23:43
A Zezi leok-a lame yaa: "Mam yeta foo sɩd-sɩd tɩ rũnna bala, fo na n zĩnda ne maam Paradi pʋga."

Mossi (SB) 1998
No Data