A A A A A

Life: [Being Alone]


Zak 2:24
Yãmb neeme tɩ yaa ne tʋʋm la ned paamd tɩrlem, la ka ne tẽeb bal ye.

Luk 5:16
La a Zezi ra kẽngda we-rasempʋɩɩsẽ, n tɩgd n pʋʋsdẽ.

Filip ൧:൬
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

1 Timote 3:15
tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã.

Zã 8:32
yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba.

Zã 6:54
Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Mark ൬:൩
Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye.

2 Tesalonik 2:15
Woto yĩnga, m ba-biisi, yals-y kãenkãe la y tall koees nins tõnd sẽn kõ yãmbã, sã n yaa ne noore, wall ne sebre.

Galat 1:19
La mam ka yãnd tẽn-tʋmd a to baa a yen, sã n ka Zu-soabã ma-biig a Zak bala.

Matiye 28:20
la y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã. La gese, mam bee ne yãmb wakat fãa, hal tɩ ta wakat sɛɛbo.

Zã 3:3-5
[3] A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.[4] A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda?[5] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:32
Neb wʋsgã sẽn ya tẽedbã sũyã la b yama fãa ra yaa a yembre. Bãmb ned ba a yen dag n ka yet tɩ bũmb nins yẽ sẽn so wã yaa a meng rẽnd ye. La paoongã fãa ra yaa bãmb fãa n so.

Ebre ൧൩:൫
Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.

Matiye 19:9
La mam yeta yãmb tɩ ned sã n dig a paga, tɩ sã n ka yoob yĩnga, n dɩk a to, a maanda yoobo.

Galat 4:19
Mam kamba, rogem toog leb n tara maam yãmb yĩnga, hal n na ta wakat ning yãmb sẽn nan wẽneg Kiristã.

2 Timote 2:2
Bũmb nins fo sẽn wʋm mam noorẽ kaset dãmb wʋsg taoorã, togs-b neb nins sẽn maand sɩda la sẽn tõe n zãms neb a taabã.

Zã 6:51
Maam, mam yaa bur-vɩɩg sẽn yi arzãn n sigi. Ned sã n dɩ bur kãngã, a na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. La bur ning mam sẽn na n kõ dũni wã vɩɩm yĩngã, yaa mam yĩngã.

Zak 2:26
Yĩng sã n ka naag ne sɩɩga, a yaa kũum. Woto me, tẽeb sã n ka naag ne tʋʋma a yaa kɩɩnga.

Matiye 16:18
La maam, mam yeta foom tɩ foo la a Pɩyɛɛre, la tɩ mam na n mee m roogã kug-kãngã zugu, la kɩɩm-kulg ka na n tõog-a ye.

Matiye ൧൮:൧൫-൧൮
[൧൫] Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.[൧൬] La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[൧൭] La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda.[൧൮] Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa yãmb sẽn na n lok tẽng zug ka na lok arzãna.

Efɛɛz 1:22-23
[22] Wẽnnaam kɩtame tɩ Kiristã so bũmb fãa, la b kɩt tɩ bãmb yɩ b tẽedbã fãa Zu-soab ne bũmb fãa.[23] Kirist tẽedbã yaa Kiristã yĩnga. Kirist yalẽ wã fãa bee b nebã pʋgẽ, la b pida bũmb fãa ned fãa pʋgẽ.

Efɛɛz 5:23
Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.

1 KORẼNT 1:10
M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ.

Zã 16:13
La sɩd Sɩɩgã sã n wa, b na n tɛɛ yãmb sɩdã fãa pʋgẽ. Bala, b ka na n gom b sẽn dat ye, b na n togsa yãmb bũmb nins b sẽn wʋme, la b na n togsa yãmb bũmb sẽn be taoor n watẽ.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Zã 14:28
Yãmb wʋma mam sẽn yeel yãmb tɩ m na n loogame la m na n lebg n waa yãmb nengẽ wã. Yãmb sã n da nongẽ maam, y dag n na maanẽ sũ-noogo, mam sẽn dabd m ba nengẽ wã yĩnga. Bala, m baaba yɩɩda maam.

Mossi (SB) 1998
No Data