A A A A A

Life: [Beauty]


1 PIYƐR 3:3-4
[3] Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.[4] La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.

2 KORẼNT 4:16
Yaa woto yĩng n kɩt tɩ tõnd ka boogd d daood ye. La baa tõnd yĩngã sã n sãame, tõnd sɩɩgã lebgda paalg daar fãa.

Efɛɛz 2:10
Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.

Filip 4:8
Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle.

Rom Dãmba 8:6
Yĩngã ratem sakr wata ne kũum, la Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane.

Matiye 6:28-29
[28] La yaa bõe tɩ y na n maan yɩɩr ne fut yelle? Tags-y weoog rulg-lɛlem sẽn bɩt to-to wã yelle. Bãmb ka tʋmda, b ka wĩid lamdo.[29] Baoosgo, mam yeta yãmb t'a Salomo mengã sẽn dag n tar ziir wʋsgã, a ka tõog n yeelg a meng tɩ be neer n ta rulg lelemd a yembr ye.

1 Timote 2:9-10
[9] Sã n yaa ne pagbã, b tog n yera fut sẽn ya sõama n zems gesgo, la ne sik-m-menga. Bɩ b nagmã ra yɩ zutã pãnengo, wall sãnem, wall kĩndi, wall fut ligd sẽn ya toog yeelgrẽ ye.[10] Ayo! B tog n nagsa b mens ne tʋʋm sõamy maanego, wa sẽn zems pagb sẽn sakd Wẽnnaam sẽn tog n maane.

Galat 3:26-27
[26] Bala, yãmb sẽn tẽed a Zezi Kiristã yãmb fãa yaa Wẽnnaam kamba.[27] Yãmb sẽn deeg lisg Kirist pʋgẽ wã, Kirist luda yãmb wa fuugu.

Zak 1:23
Bala, ned sã n kelgd gomdã n ka sakdẽ, a soab wẽnda wa ned sẽn get a meng nin-gɛtgẽ,

Matiye 23:28
Yãmb me, nebã sã n get yãmb yɩngã, yãmb yaa wa nin-tɩrse. La pʋgẽ wã, yãmb pida ne zãmbo la tʋʋm-wẽnse.

Mossi (SB) 1998
No Data