A A A A A

Life: [Widows]


Zak 1:27
Ba a Wẽnnaam taoore, wẽn-tũudum sẽn ya yolemde, n ka tar wada, yaa tɩ kẽng n ges kɩɩbse la pʋgkõap b sũ-sãamsã pʋse, la tɩ gũus f meng ne dũni rẽgdo.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 6:1
Wakat kãnga, karen-biisã ra lebgda wʋsgo. Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b tẽn-taasã yẽgma ne Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b Zeruzalɛma, b sẽn da ka kõt bãmb pʋgkõapã b daar fãa pʋɩɩrã wa sẽn zemsã yĩnga.

1 Timote 5:3-16
[3] Waoog pʋgkõap nins sẽn sɩd ya pʋgkõapa.[4] Pʋgkõor sã n tar kamb bɩ yagense, bɩ kom-kãens zãms tɩ reng n zoe b meng yirã rãmb nimbãanega, n lebs bãmb bũmb nins b sẽn dag n ges bãmb yell ne wã, bala, maan-kãng nooma Wẽnnaam.[5] La pʋgkõor ning sẽn ya-a pʋgkõor meng-menga, n vɩ a yembre, a teegrã fãa bee ne Wẽnnaam, n modgd ne bõosg la pʋʋsgo, yʋng la wĩntoog fãa.[6] La pʋgkõor ning sẽn vɩ yĩng sũ-noog pʋgẽ yaa kũum, baa ne a sẽn vɩ wã.[7] Ad bũmb nins fo sẽn tog n wilg-b tɩ b maane, tɩ rõadg da zĩnd b zut ye.[8] Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.[9] Pʋgkõor b sẽn tõe n gʋls a yʋʋr pʋgkõapã sebr zug tog n tara yʋʋm sẽn tat pis-yoobe, la a yɩ rao a yen tãa paga,[10] tɩ neba fãa miẽ t'a wuba kamba, n maan sãambã sãando, n pegs nin-sõamy naowã, la a sõng neb nins sẽn namsda, la a bao tɩ maan tʋʋm-sõng buuda fãa.[11] La f ra sak n gʋls pʋgkõap nins sẽn ya pʋg-bi wã ye, bala, b ratma sã n lak ne Kiristã, b rata sɩdba,[12] la rẽ yaa beegr ne bãmba, b sẽn sãam b pipi kaoolã yĩnga.[13] Sẽn paase, b minimda kʋɩʋʋngo, n zãmsd yiy saabo. Ka b sẽn ka tʋmdã bal ye, b yɩta yel-kãnesdba, n kẽed goam sẽn ka pak-ba, la b gomd goam b sẽn ka tog n gom ye.[14] Dẽ, mam datame tɩ pʋgkõap nins sẽn yaa-b pʋg-pẽbã kuil sɩdb n dog kamba, la b zã zagse, tɩ b ra wa n kõ bɛyã weer baa a yen t'a gom wẽng ye.[15] Bala, kẽer zoe n wẽnemdame n pʋg a Sʋtãana.[16] Tẽed sã n tar pʋgkõor a zakẽ, bɩ a ges a yelle, tɩ da yɩ tɩlɛ tɩ wẽnd-doogã tʋk a zɩɩb ye. Woto, b na tõog n ges b rãmb sẽn ya pʋgkõap sɩd-sɩdã yelle.

1 Timote 5:9
Pʋgkõor b sẽn tõe n gʋls a yʋʋr pʋgkõapã sebr zug tog n tara yʋʋm sẽn tat pis-yoobe, la a yɩ rao a yen tãa paga,

1 Timote 5:3
Waoog pʋgkõap nins sẽn sɩd ya pʋgkõapa.

1 Timote 5:16
Tẽed sã n tar pʋgkõor a zakẽ, bɩ a ges a yelle, tɩ da yɩ tɩlɛ tɩ wẽnd-doogã tʋk a zɩɩb ye. Woto, b na tõog n ges b rãmb sẽn ya pʋgkõap sɩd-sɩdã yelle.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 9:39
La a Pɩyɛɛr yikame n tũ-b n looge. La yẽnda sẽn ta, b talla yẽ n dʋ yĩngr dooga pʋgẽ. La pʋgkõapa fãa kolga a Pɩyɛɛr n yãbd la b wilgd yẽndã fu-yerd ninsi la fut nins a Dorkas sẽn dag n sẽ a sẽn wa n ket n vɩ wã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 6:1-6
[1] Wakat kãnga, karen-biisã ra lebgda wʋsgo. Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b tẽn-taasã yẽgma ne Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b Zeruzalɛma, b sẽn da ka kõt bãmb pʋgkõapã b daar fãa pʋɩɩrã wa sẽn zemsã yĩnga.[2] Dẽ, tẽn-tʋmdba piig la a yiibã tigma karen-biisa fãa n yeel-b yaa: A ka zems tɩ tõnd bas Wẽnnaam koɛɛgã mooneg n pʋɩt neb rɩɩb ye.[3] Ba-biisi, woto yĩngã, bɩ y yãk raop a yopoe yãmb sʋkã sẽn tar kaset sõngo, n pid ne Sɩɩg-sõng la yam, tɩ tõnd ning tʋʋm-kãngã bãmb zutu.[4] La tõnd na n kell n kẽnga taoor ne pʋʋsgo la Wẽnnaam koɛɛgã moonego.[5] La neb kʋʋngã fãa sũur yɩɩ noog ne koe-kãnga. Dẽ, bãmb yãka a Etɛn sẽn pid ne tẽeb la Sɩɩg-sõngo la a Filip la a Porkoor la a Nikanoor la a Tɩmo la a Parmenaas ne a Nikola sẽn yit Ãntiyos n dag n kẽ Zuif-rãmba kaorengo.[6] B talla bãmb n wa tẽn-tʋmdba nengẽ la b pʋʋsame n tik-b ne b nusi.

1 Timote 5:11-14
[11] La f ra sak n gʋls pʋgkõap nins sẽn ya pʋg-bi wã ye, bala, b ratma sã n lak ne Kiristã, b rata sɩdba,[12] la rẽ yaa beegr ne bãmba, b sẽn sãam b pipi kaoolã yĩnga.[13] Sẽn paase, b minimda kʋɩʋʋngo, n zãmsd yiy saabo. Ka b sẽn ka tʋmdã bal ye, b yɩta yel-kãnesdba, n kẽed goam sẽn ka pak-ba, la b gomd goam b sẽn ka tog n gom ye.[14] Dẽ, mam datame tɩ pʋgkõap nins sẽn yaa-b pʋg-pẽbã kuil sɩdb n dog kamba, la b zã zagse, tɩ b ra wa n kõ bɛyã weer baa a yen t'a gom wẽng ye.

1 KORẼNT 7:8-9
[8] Sã n ya neb nins sẽn ka yi kãadmã, la pʋgkõapã, mam yet-b lame tɩ b sã n kell n pa wa mam sẽn yaa a soabã, yaa sõama.[9] La b sã n ka tõe b mense, bɩ b kẽ kãadem. Bala, b sã n kẽ kãadmã n são b sẽn na n kẽnd tɩ wusdẽ.

Luk 2:37
n lebg pʋgkõore, n kell n paa a woto. La baa ne a sẽn tar yʋʋm pis-nii la a naasã, a dag n ka yit wẽnd-doogẽ wã ye. A dag n maanda Wẽnnaam tʋʋmd wĩntoog ne yʋngo, ne no-loeer la pʋʋsgo.

Rom Dãmba 7:3
Dẽ, a sɩdã sã n ket n vɩ, t'a lebg dao a to paga, b na n bool-a lame tɩ pʋg-yoodre. La a sɩdã sã n ki, a paama yolsg ne tõogã. Dẽ, a sã n lebg ned a to paga, a ka pʋg-yoodr ye.

1 Timote 5:4
Pʋgkõor sã n tar kamb bɩ yagense, bɩ kom-kãens zãms tɩ reng n zoe b meng yirã rãmb nimbãanega, n lebs bãmb bũmb nins b sẽn dag n ges bãmb yell ne wã, bala, maan-kãng nooma Wẽnnaam.

1 Timote 5:10
tɩ neba fãa miẽ t'a wuba kamba, n maan sãambã sãando, n pegs nin-sõamy naowã, la a sõng neb nins sẽn namsda, la a bao tɩ maan tʋʋm-sõng buuda fãa.

Mark 12:42-43
[42] Pʋgkõor a yen sẽn ya naong soab n wa n ning lagd-bõoneg sẽn zem tãma.[43] La a Zezi boola b karen-biisã n yeel-ba: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ pʋgkõ-kãngã sẽn ya naong soabã kõome n yɩɩd neba fãa sẽn ning ligd ligdã koglgẽ wã.

1 Timote 5:5
La pʋgkõor ning sẽn ya-a pʋgkõor meng-menga, n vɩ a yembre, a teegrã fãa bee ne Wẽnnaam, n modgd ne bõosg la pʋʋsgo, yʋng la wĩntoog fãa.

Mossi (SB) 1998
No Data