A A A A A

Life: [War]


Efɛɛz 6:11
Bob-y zab-teed nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã, tɩ y tõe n yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlemã pʋgẽ.

Matiye 24:6
Yãmb na n wʋmame tɩ b gomd zab yelle, la y wʋm zab rãamde. Yõk-y y mens n da yɛɛs ye, bala, bõn-kãens fãa tog n waame. La ket n nan ka wakat saab ye.

Yɛl Pukr Sebre 21:7
Ned ning sẽn na n tõogã pʋɩɩr na n yɩɩ a woto: Mam na n yɩɩ Wẽnnaam, la yẽ na n yɩɩ mam biiga.

Rom Dãmba 8:37
La bõn-kãens fãa pʋgẽ, tõnd yaa tõaagdb hakɩɩka, sẽn nong-a tõndã maasem yĩnga.

Rom Dãmba 12:19
M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.

1 Timote 6:12
Zab tẽeb zab-sõngã, gãd vɩɩm sẽn kõn sa wã, tɩ yaa rẽnda yĩng la Wẽnnaam bool foom, la yaa rẽnda yĩng me la fo sẽn kɩs kaset-sõngo, kaset rãmb wʋsg taoorã.

2 KORẼNT 10:4
Bala, tõnd sẽn tar zab-teed nins n zabdẽ wã ka yĩng zab-teed ye. La zab-te-kãens tara pãng Wẽnnaam nifẽ n tõe n leeb pãens rãmbã n lubi.

Rom Dãmba 13:4
Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.

Zak 4:1-2
[1] Maoorã ne zabã sẽn be yãmb sʋkã yita yɛ, sã n ka yãmb datem sẽn maood ne taab yãmb yĩngã wil pʋsẽ wã pʋgẽ?[2] Yãmb get n datame la y ka paamd ye. Yãmb yaa nin-kʋʋdba la sũ-ki-neba, n yaool n ka tõe n paam baa fɩ ye. Yãmb zabdame la y maoodẽ, la y ka paamd ye, bõe yĩnga, yãmb ka kot ye.

Rom Dãmba 13:1-5
[1] Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a. Bala, noor ka be sẽn ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã.[2] Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense.[3] Ned sã n maand neere, a ka yɛɛsd sẽn zãad-b tẽng ye. Yaa a sẽn maand wẽng la a yɛɛsd-ba. Fo ratame n da zoe pãn-soaad dabeem? Maan neere, la a na yeel tɩ f sẽn maanda yaa sõama.[4] Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.[5] Dẽ wã yĩnga, nebã tog n saka noore, sũ-yikr kãng yĩnga, la ka rẽ yĩng bal ye, yaa sũur kaset yĩng me.

Mossi (SB) 1998
No Data