A A A A A

Life: [Verses For Women]


1 Timote 3:11
Bãmb pagbã me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre. B ka tog n yɩ nin-sãbsdb ye. B tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba, la b maand sɩd bũmb fãa pʋgẽ.

1 KORẼNT 11:12
Bala, a wa b sẽn yãk rao pʋgẽ n naan pagã, yaa pag me n dog daoa, la fãa yita Wẽnnaam nengẽ.

1 KORẼNT 15:10
Wẽnnaam barkã yĩnga, mam yaa m sẽn ya a soaba, la bãmb nimbãan-zoeer mam yĩngã ka yɩ zaalem ye. Ayo! Mam tʋmame n yɩɩd tẽn-tʋmdbã fãa. La ka mam mengã n tʋm ye, yaa Wẽnnaam barkã sẽn be mam pʋgẽ wã.

Luk 1:45
Bark bee pag ning sẽn tẽ tɩ Zu-soabã sẽn yeel yẽnda wã na n paama pidsgã zugu.

1 PIYƐR 3:1-2
[1] Woto me, pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, tɩ baa bãmb neb kẽer sẽn ka sakd Wẽnnaam koɛɛgã, bɩ b[2] sẽn yãt b pagbã yel-manesmã sẽn ya sõama wã, la sẽn waoogd bãmbã, kɩt tɩ b sak Wẽnnaam, tɩ ka tũ ne goam ye.

Efɛɛz 5:22-23
[22] Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, a wa yãmb sẽn sakd Zu-soabã.[23] Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.

Tit 2:3-5
[3] Wilg pʋg-yãansã me tɩ b tog n paama yel-manesem sẽn ya sõama, tɩ b ka tog n yɩ nin-sãbsdba, wall rã-yũudb ye. Bãmb tog n kõo[4] sagl sõamyã, sẽn na yɩl n zãms pʋg-bi wã tɩ b[5] nong b sɩdba ne b kãmba, la b yɩ mi-m-nems rãmba, la neb sẽn ka maand rẽgd ye, la b ges b zags yell neere, la b yɩ pʋg-sõamyã, sẽn sakd b sɩdba tɩ Wẽnnaam koɛɛgã ra paam tʋʋsg ye.

1 Timote 2:9-15
[9] Sã n yaa ne pagbã, b tog n yera fut sẽn ya sõama n zems gesgo, la ne sik-m-menga. Bɩ b nagmã ra yɩ zutã pãnengo, wall sãnem, wall kĩndi, wall fut ligd sẽn ya toog yeelgrẽ ye.[10] Ayo! B tog n nagsa b mens ne tʋʋm sõamy maanego, wa sẽn zems pagb sẽn sakd Wẽnnaam sẽn tog n maane.[11] Pagbã tog n deega zãmsg sĩndim la sakr meng-meng pʋgẽ.[12] Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ.[13] Bala, Wẽnnaam deng n naana a Adam pipi, n yaool n naan a Ɛɛve.[14] La sẽn paase, ka a Adam la waafã belg n tõog ye. Yaa pagã n sak belgrã, n kɩɩs Wẽnnaam noor n beeg bãmba.[15] Baoosgo, a na n paama fãagre, a sẽn lebg ma wã yĩnga, a sã n modg ne tẽebo, la nonglem, la welg toor Wẽnnaam yĩnga, la gũus-m-menga.

Mossi (SB) 1998
No Data