A A A A A

Life: [Verse For Men]


1 KORẼNT 15:58
Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, yals-y kãenkãe, tɩ bũmb da tõog n vigs yãmb ye. Kẽng-y taoor Zu-soabã tʋʋmd pʋgẽ wakat fãa, yãmb sẽn mi tɩ tʋʋmd ning yãmb sẽn tʋmd Zu-soabã yĩngã ka na n yɩ zaalmã yĩnga.

1 KORẼNT 16:13
Neend-y-yã! Yals-y kãenkãe tẽebã pʋgẽ! Yɩ-y raopa, keng-y y mense.

1 PIYƐR 5:5
Woto me, kom-bɩɩse, sak-y kãsem-dãmbã. La bɩ yãmb fãa paam sik-m-menga, yãmb ne taab sʋka. Bala, Wẽnnaam kɩɩsda wuk-m-mens rãmbã, la b ningd sik-m-mens rãmbã zut barka.

1 Timote 4:8
Mao ne Wẽnnaam sakre. Bala, yĩngã modgr yõod yaa bilfu, la Wẽnnaam sakr bee yõod ne bũmb fãa. A tara vɩɩm ning sẽn be moasã wã kãabgo, la vɩɩm ning sẽn watã yĩnga.

1 Timote 4:12
Da sak n maan tɩ ned paoog foom f yãadem yĩng ye. Yɩ mamsg neb nins sẽn maand sɩdã yĩnga, ne f noor goama, ne f kẽnde, ne f nonglem, ne f tẽebo, ne f sõmblem.

2 KORẼNT 4:16
Yaa woto yĩng n kɩt tɩ tõnd ka boogd d daood ye. La baa tõnd yĩngã sã n sãame, tõnd sɩɩgã lebgda paalg daar fãa.

Galat 1:10
Dẽ wã, mam dat n taa nebã yam bii, bɩ Wẽnnaam yam? Dẽ yĩnga, mam baoodame tɩ maan sẽn noom nebã laa? Mam sã n da ket n maandẽ sẽn noom nebã, mam da kõn ya Kirist tʋmtʋmd ye.

Ebre 4:12
Bala, Wẽnnaam goamã vɩɩme, la a tara tõogre, n saas sõama wa zabr sʋʋg sẽn tar noey a yiibu. A kẽedame, hal n tõe n welg vɩɩm ne Sɩɩg n bake, n welg kõb-sũgds ne sɩɩlem toay-toayã n bake. A yaa ninsaal sũur manesem la tagsg bʋ-kaooda.

Zak 5:16
Woto yĩngã, vẽneg-y n togs-y taab y yel-wẽna, la y pʋʋs taab yĩnga, tɩ y tõe n paam maagre. Nin-tɩrg pʋʋsgo, a sẽn pʋʋs ne a sũur fãa tara tõogr wʋsgo.

Luk 10:27
A leokame n yeele: Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la f sɩɩg fãa, la f pãng fãa, la f tagsg fãa, la f nong f to wa f menga.

1 KORẼNT 10:12-13
[12] Woto yĩnga, bɩ ned ning sẽn tagsd t'a yasa yĩngrã gũus n da wa lʋɩ ye.[13] Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

Matiye 6:19-20
[19] Da bĩng-y paoong tẽng zug ka tɩ mogd bɩ tẽngempiisim sãamd-b lame, la wagda kẽed n wʋkdame.[20] Bĩng-y yãmb paoongã arzãna, tɩ mogd bɩ tẽngempiisim ka sãamd-a be ye, la wagda ka kẽed be n wʋk-a ye.

Rom Dãmba 12:1-2
[1] Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.[2] Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

Ebre 10:24-25
[24] Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm sõamyã.[25] Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. Bɩ d sagl taaba, n sagl taab n yɩɩda, yãmb sẽn ne tɩ daarã kolgdame wã yĩnga.

Zak 1:19-20
[19] M ba-bi-nongdse, bãng-y yõwã neere: Woto, bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri.[20] Bala, ninsaal sũ-yikr ka wat ne tɩrlem Wẽnnaam nifẽ ye.

2 Timote 3:16-17
[16] Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,[17] tɩ Wẽnnaam ned tõe n paam manegr la seglg tɩ maan tʋʋm-sõamy buud fãa.

1 Timote 6:11-12
[11] La fo sẽn ya Wẽnnaam nedã, zãag f meng ne bõn-kãense, la f bao tɩrlem, la Wẽnnaam sakre, la tẽebo, la nonglem, la sũ-mare, la sũ-bʋgsem.[12] Zab tẽeb zab-sõngã, gãd vɩɩm sẽn kõn sa wã, tɩ yaa rẽnda yĩng la Wẽnnaam bool foom, la yaa rẽnda yĩng me la fo sẽn kɩs kaset-sõngo, kaset rãmb wʋsg taoorã.

1 PIYƐR 5:8-9
[8] Yɩ-y neb sẽn tar yam! Gũus-y-yã! Yãmb bɛyã sẽn ya a Sʋtãan gõodame n kelemd wa gɩgemde, n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãame.[9] Kɩɩs-y-yã-a, n yals tẽebã pʋg kãenkãe, la y bãng tɩ namsg a woto buud me namsda yãmb ba-biisã sẽn be duniyã pʋgã.

Mark 10:43-45
[43] La a kõn yɩ a woto yãmb sʋk ye. Ned sã n dat n yɩ kãseng yãmb sʋka, bɩ a yɩ yãmb tʋmtʋmda.[44] La ned sã n dat n yɩ taoor soab yãmb sʋka, bɩ a yɩ yãmb fãa yamba.[45] Tɩ bõe, Ninsaal Bi-riblã sẽn wa wã, ka tɩ nebã na tʋm bãmb yĩng ye, la yaa tɩ tʋm nebã yĩnga, la tɩ kõ b vɩɩm tɩ yɩ yaoodo, tɩ neb kʋʋng wʋsg tõe n paam yolsgo.

Mossi (SB) 1998
No Data