A A A A A

Life: [Temptation]


Zak 1:13-18
[13] Bɩ ned baa a yen sẽn paamd makr da yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Bala, wẽng ka tõe n mak Wẽnnaam, la bãmb mengã ka makd ned baa a yembr ye.[14] La ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga.[15] La yĩngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnde. La yel-wẽndã sã n wa n bɩ, a wata ne kũum.[16] M ba-bi-nongdse, da tudg-y y mens ne yel-kãng ye:[17] Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.[18] Bãmb n dog tõnd wa sẽn zems b raabo, sɩd-goamã maasem yĩnga, tɩ tõnd na lʋɩ bãmb bõn-naandsã fãa taoore.

Luk 22:40
Bãmb sẽn ta zĩ-kãnga, a Zezi yeela b karen-biisã tɩ b pʋʋs n da wa n lʋɩ makr pʋgẽ ye.

Zã 8:6
B goma a woto n na n bẽd a Zezi n paam n dõd-ba. La a Zezi zõondame n sɩng n gʋls tomã pʋgẽ ne b nug-bila.

Matiye 6:13
Da bas-y tõnd tɩ d kẽ makr pʋgẽ ye. Fãag-y tõnd wẽng soabã nugẽ, tɩ yãmb n so soolem la pãnga la waoogr wakat sẽn kõn sa. Ãmina!

Luk 11:4
Kõ-y tõnd d beegrã sugri, tɩ tõnd me kõta neb nins fãa sẽn beegd tõndã sugri, la y ra bas tõnd tɩ d kẽ makr pʋgẽ ye.

Luk 4:13
Rõata sẽn mak a Zezi ne makr buud toor-toor n sɛ, a loogame n bas bãmba, hal tɩ ta a sẽn na n le paam weer a to n mak-ba.

1 KORẼNT 7:2
La sẽn na yɩl tɩ ned ra maan yoobo, bɩ ned fãa paam a paga, tɩ pag fãa paam a sɩda.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

Matiye 4:7
A Zezi yeela yẽnda t'a gʋlsame me tɩ f ra mak Zu-soaba fo Wẽnnaamã ye.

Mark 8:11
Fariisẽ-dãmba waame n sɩng n gom ne a Zezi. La sẽn na yɩlẽ n mak a Zezi, b kosa bãmb tɩ b wa ne bãnd sẽn yit yĩngri.

Matiye 22:18
La a Zezi sẽn mi bãmb sɩlmã, b yeel-b lame yaa: Zãmb dãmba, bõe tɩ y bẽt maam?

Zak 4:1-4
[1] Maoorã ne zabã sẽn be yãmb sʋkã yita yɛ, sã n ka yãmb datem sẽn maood ne taab yãmb yĩngã wil pʋsẽ wã pʋgẽ?[2] Yãmb get n datame la y ka paamd ye. Yãmb yaa nin-kʋʋdba la sũ-ki-neba, n yaool n ka tõe n paam baa fɩ ye. Yãmb zabdame la y maoodẽ, la y ka paamd ye, bõe yĩnga, yãmb ka kot ye.[3] Yãmb kotame la y ka paamd ye, bala bũmb ning yãmb sẽn tags n kosã ka sõama ye. Yãmb kotame n dat n tall n maan y yĩnsã sẽn datã.[4] Yãmb sẽn ya nin-yoaadbã, yãmb ka mi tɩ dũni nonglem yaa beem ne Wẽnnaam laa? Dẽ, ned sã n dat n yɩ dũni zoa, a yɩta Wẽnnaam bɛyã.

1 PIYƐR 4:12
Mam zo-nongdse, ra sak-y tɩ nams-toaag ning sẽn be yãmb sʋk n makd yãmbã yɩ lingr ne yãmba, tɩ ya wa yaa yel-sãang n paamd yãmb ye.

2 PIYƐR 2:9
Rẽ wã, Zu-soabã mii b sẽn na n maan to-to n fãag neb nins sẽn sakd bãmbã makr wakate, la b sẽn na n maan to-to n bĩng tʋʋm-wẽns maandbã n sɩbg-b bʋʋdã kaoob daare.

Galat 4:14
Mam yĩnsã ka-laafɩ wã yɩɩ makr yãmb yĩnga. Ka tɩ yãmb ka ges maam n ka nandẽ, wall y yam yii maam ye. Ayo! Yãmb pʋs n deega maam wa Wẽnnaam malɛka, la wa a Zezi Kirist.

1 Tesalonik 3:5
Dẽ n kɩt tɩ mam sẽn ka leb n tõe n gũ n kaoosã yĩnga, mam tʋma a Tɩmote t'a wa n sok yãmb tẽebã yelle, mam sẽn zoet dabeem tɩ makdã na n mak yãmb tɩ tõnd tʋʋmdã lebg zaalmã yĩnga.

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

1 Timote 6:9
Neb nins sẽn baood n lebg arzegs rãmbã lʋɩta makr pʋgẽ, la kũusr pʋgẽ, datem wʋsg sẽn ya yalemd la wẽns pʋsẽ, la bõn-kãens kẽesda ninsaalbã sãoong la meneng pʋgẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data