A A A A A

Life: [Trials]


Zak 1:2-4
[2] M ba-biisi, makr buud toay-toay sẽn tõe n paam yãmbã, ges-y-b wa bũmb sẽn wat ne yãmb sũ-noog zãnga,[3] yãmb sẽn mi tɩ y tẽebã makr wata ne sũ-marã yĩnga.[4] La yaa tɩlɛ tɩ sũ-mar maan a tʋʋmd sẽn zems zãnga, tɩ yãmb zẽms zãnga la y yɩ neb sẽn bɩ, la tɩ bũmb da paoog yãmb ye.

1 PIYƐR 1:6
Yãmb maanda sũ-noog bõn-kãng yĩnga, baa ne sẽn ya tɩlɛ tɩ yãmb paam makr buud toay-toay sẽn namsd yãmb moasã wakat bilf yĩngã.

Zã 16:33
Mam goma ne yãmb a woto tɩ yãmb tõe n paam sũur laafɩ mam pʋgẽ. Yãmb na n paama namsg dũni pʋgẽ. La bɩ y keng y sũyã, tɩ mam tõoga dũni wã.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Rom Dãmba 12:12
Maan-y tẽeb n kɩdme. Paam-y sũ-mar toog pʋgẽ. Wɩng-y ne pʋʋsgo.

Zak 1:12
Ned ning sẽn yas kãenkãe makr pʋgẽ la sũ-noog soaba. Bala, makrã zugẽ, a na n paama vɩɩm sẽn ya keoor Zu-soabã sẽn kãab neb nins sẽn nong bãmbã.

1 PIYƐR 5:10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.

Rom Dãmba 8:18
Mam getame tɩ namsg nins sẽn tar tõnd moasã wã ka tõe n dɩk n mak ne ziir ning sẽn na n puk tõnd yĩng nindaarã ye.

1 PIYƐR 4:12
Mam zo-nongdse, ra sak-y tɩ nams-toaag ning sẽn be yãmb sʋk n makd yãmbã yɩ lingr ne yãmba, tɩ ya wa yaa yel-sãang n paamd yãmb ye.

1 Tesalonik 5:16-18
[16] Maan-y sũ-noog daar fãa.[17] Pʋʋs-y n da bas ye.[18] Pʋʋs-y Wẽnnaam bark bũmb fãa pʋgẽ, bala, Wẽnnaam raab la a woto Kirist Zezi pʋgẽ.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Rom Dãmba 5:3-5
[3] La sẽn yɩɩd rẽnda, tõnd maanda sũ-noog baa namsg pʋgẽ, tõnd sẽn mi tɩ namsgã wata ne sũ-mare,[4] tɩ sũ-mar wat ne maan-sɩd sẽn wat ne tõogre, tɩ maan-sɩd sẽn wat ne tõogrã wat ne tẽeb pidsg gũudum.[5] Tẽeb pidsg gũudum yaool n ka tudgd ned ye, bala, Wẽnnaam Sɩɩg-sõng b sẽn kõ tõndã pidsda tõnd sũyã ne Wẽnnaam nonglem tõnd sũyã pʋse.

Mark 4:17
Bãmb ka tar yẽg ye, bãmb kaoosda bilf bala. La toog bɩ namsg sã n paam bãmba Wẽnnaam koɛɛgã yĩnga, tao-tao bala, b lʋɩtame.

Rom Dãmba 8:35
Ãnna n na n welg tõnd ne Kirist nonglmã? Toogo, bɩ sũ-sãoong kãsenga, bɩ namsgo, bɩ kom, bɩ naongo, bɩ sãoongo, bɩ zabr sʋʋga?

1 PIYƐR 4:12-13
[12] Mam zo-nongdse, ra sak-y tɩ nams-toaag ning sẽn be yãmb sʋk n makd yãmbã yɩ lingr ne yãmba, tɩ ya wa yaa yel-sãang n paamd yãmb ye.[13] Ka tog n yɩ a woto ye, maan-y sũ-noogo, yãmb sẽn paam pʋɩɩr ne Kirist namsgã yĩnga, tɩ yãmb tõe n maan sũ-noog n kɩdem wakat ning bãmb ziirã sẽn na n pukã.

Zak 4:7
Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba.

2 KORẼNT 1:3-4
[3] Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Ba sẽn ya nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa.[4] Bãmb belsda tõnd d toodã fãa pʋgẽ, tɩ tõnd sẽn paamd belsg Wẽnnaam nengẽ wã, tõnd na tõog n bels neb nins sẽn be tood buud fãa pʋgẽ wã ne bels-kõngo.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Filip 4:19
Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Rom Dãmba 5:3-4
[3] La sẽn yɩɩd rẽnda, tõnd maanda sũ-noog baa namsg pʋgẽ, tõnd sẽn mi tɩ namsgã wata ne sũ-mare,[4] tɩ sũ-mar wat ne maan-sɩd sẽn wat ne tõogre, tɩ maan-sɩd sẽn wat ne tõogrã wat ne tẽeb pidsg gũudum.

Mossi (SB) 1998
No Data