A A A A A

Life: [Sex]


2 KORẼNT 12:21
Mam zoeta m na n wa wa yãmb nengẽ, tɩ mam Wẽnnaamã leb n ning maam yãnd yãmb yĩnga, la tɩ mam da wa n yãbe, neb wʋsg sẽn dag n maan yel-wẽn n ka tek yam n kos sugr yĩnga, la b tʋʋm-dẽgdã la b yoobã yĩnga, la tʋʋm beedã b sẽn maana yĩng ye.

Efɛɛz 5:3
Dẽ wã, a wa nin-sõamy sẽn tog n yɩ to-to wã, da saag-y tɩ b pʋd yoobo, la rẽgd buud baa a yembre, la rat-wʋsg yell yãmb sʋk ye.

Efɛɛz 5:33
Sẽn keta, bɩ yãmb ned kam fãa nong a pag wa a menga, la bɩ pag fãa waoog a sɩda.

Galat 5:19
La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,

Ebre 13:4
Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.

1 KORẼNT 6:9
Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn maand sẽn ka zemsã ka na n paam Wẽnnaam soolem wa b rogem-pʋɩɩr laa? Da belg-y y mens ye. Tʋʋm-dẽgd maandbã, wẽn-naands pʋʋsdbã, nin-yoaadbã,

1 KORẼNT 6:18
Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.

1 ZÃ 1:9
Tõnd sã n vẽneg n togs Wẽnnaam d yel-wẽna, bãmb yaa sɩd soaba la tɩrga tɩ maan tõnd sugr d yel-wẽna yĩnga, la b pek tõnd n yiis d tʋʋm-wẽnsã fãa.

Matiye 5:28
La mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn get pag ne ratem wẽng zoe n maana yoob ne-a a sũurẽ.

Mark 7:22-23
[22] wagdem, nin-kʋʋre, yoobo, yão-beedo, pʋ-toogo, sɩlem, rãmbgo, sũ-kiiri, nin-tʋʋre, tɩtaam la yalem-tagsgo.[23] Bõn-wẽn kãens fãa yita ninsaal pʋgẽ n kɩtdẽ t'a lebg rẽgdo.

1 Tesalonik 4:3-5
[3] Bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat yaa tɩ yãmb na welg toor n yɩ bãmb dẽnda, la y yõk y mens n da maan rẽgd ye:[4] Yaa tɩ yãmb ned kam fãa bãng tɩ tall a meng ne sõmblem la pʋ-peelem,[5] la a ra bas tɩ ratem wẽng soog a sũurã wa nin-zaalsã sẽn ka mi Wẽnnaamã sẽn maandã ye.

Mark 10:6-9
[6] La hal dũni sɩngrẽ, "Wẽnnaam naana rao la paga.[7] Yaa woto yĩnga, rao na n yii n basa a ba la a ma, n zĩnd ne a paga.[8] La bãmb b yiibã fãa na n lebga yĩng a yembre." Woto, bãmb ka leb n ya a yiib yɛs ye, bãmb yaa yĩng a yembre.[9] Dẽ, bɩ ninsaal da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taab ye.

1 KORẼNT 13:4-8
[4] Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,[5] a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye,[6] a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,[7] a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.[8] Nonglem ka sat abada. Pĩnd-n-bãngr goam na sa, gom-zẽn na sa, bãngr na sa.

1 KORẼNT 6:13-20
[13] Rɩɩb yaa pʋg yĩnga, la pʋg yaa rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n sãama b yiiba fãa. Yĩngã ka tʋʋm-dẽgd yĩng ye, a yaa Zu-soabã yĩnga, la Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga.[14] Wẽnnaam, sẽn vʋʋg-a Zu-soabã na n vʋʋga tõnd me ne b meng pãngã.[15] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Kirist will laa? Dẽ wã, mam na n dɩka Kirist wilã n kɩt tɩ lebg pʋg-yoodr willi?[16] Nokoeemd ka be tɩ yaa ayo ye. Yãmb zɩ tɩ ned sẽn lagem ne pʋg-yoodr lebga yĩng a yembr ne-a laa? Bala, b yeelame tɩ: Bãmb b yiibã na n lebga yĩng a yembre.[17] La ned ning sẽn loe ne Zu-soabã lebgda sɩɩg a yembr ne bãmba.[18] Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Mossi (SB) 1998
No Data