A A A A A

Life: [Struggle]


Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Zak 1:12
Ned ning sẽn yas kãenkãe makr pʋgẽ la sũ-noog soaba. Bala, makrã zugẽ, a na n paama vɩɩm sẽn ya keoor Zu-soabã sẽn kãab neb nins sẽn nong bãmbã.

Zã 6:54
Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Zã 11:25-26
[25] A Zezi yeel-a lame yaa: Yaa maam la vʋʋgrã soaba, la vɩɩm. Ned ning fãa sẽn tẽed maam na vɩɩmde, baa a sã n zoe n kiime.[26] La ned ning fãa sẽn vɩ n tẽed maam kõn tol n ki ye. Dẽ yĩnga, fo tẽeda yõwã?

Zã 6:51
Maam, mam yaa bur-vɩɩg sẽn yi arzãn n sigi. Ned sã n dɩ bur kãngã, a na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. La bur ning mam sẽn na n kõ dũni wã vɩɩm yĩngã, yaa mam yĩngã.

Yɛl Pukr Sebre 21:27
Bũmb sẽn ya rẽgdo, wall ned ning sẽn maan wẽnga wall a yagd zĩrẽ kõn kẽ be ye. Yaa neb nins yʋy sẽn gʋls pe-bilã vɩɩm sebrẽ wã bal n na n kẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data