A A A A A

Life: [Parenting]


Kolos ๓:๒๑
ฝ่าย บิดา ก็ อย่า ยั่ว บุตร ของ ตน ให้ ขัดเคือง ใจ เกรง ว่า เขา จะ ท้อ ใจ

Efɛɛz 6:4
La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo.

Ebre 12:11
Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.

Matiye 6:33-34
[33] Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.[34] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr ne beoog yell ye, tɩ bõe, daar fãa yell sek-a lame.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

1 PIYƐR 5:2-3
[2] Rɩlg-y Wẽnnaam piisã sẽn be ne yãmbã. La ka ne modgr ye, yaa ne yamleoogo wa sẽn zems Wẽnnaam daabã. La ka paoong ratem yĩng ye, yaa ne sũur sẽn ya sõama.[3] La ka tɩ y soog nebã b sẽn gũneg yãmbã ne pãng ye, la yaa tɩ yãmb na yɩ mamsg wʋsg piisã yĩnga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm ๒:๓๘-๓๙
[๓๘] A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã.[๓๙] Tɩ bõe, Wẽnnaam kãabgã yaa yãmb ne y kamb yĩnga, la neb nins fãa sẽn be zĩ-zãrgã yĩnga, la neb nins fãa tõnd Wẽnnaam sẽn na n boolã me yĩnga.

2 Timote 3:14-16
[14] Foom, kell n gãd bũmb ning fo sẽn zãmse, fo sẽn tẽed a soabã. Fo mii f sẽn zãms bõn-kãng ned ning nengẽ.[15] Hal f yãadem wakate, fo bãnga Wẽnnaam sebrã. B tõee n kõo foom yam tɩ f tõog n paam fãagre, fo sẽn tẽed a Zezi Kiristã.[16] Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,

Efɛɛz 6:1-4
[1] Kamba, sak-y y ba-rãmb la y ma-rãmb wa Zu-soabã sẽn datã. Bala, bõn-kãng yaa tɩrga.[2] Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma,[3] tɩ f tõe n paam sũ-noogo, la f vɩɩmd n kaoos dũni zugu.[4] La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo.

Ebre 12:7-11
[7] Sak-y remsgo: Wẽnnaam maanda yãmb wa b kamba. Bala, bi-ribl bʋg la a ba ka remsda?[8] La yãmb sã n ka paamd sɩbgr ning kamb fãa sẽn paamdã, dẽnd yãmb yaa tãmpĩiba, la y ka yirã soab kamb ye.[9] Tõnd sẽn paam yĩng ba-rãmb tɩ b ra sɩbgd tõnd tɩ tõnd waoog-bã, tõnd ka tog n sak d sɩɩs ba wã n yɩɩda, tɩ d tõe n paam vɩɩm?[10] Sɩd me, tõnd ba-rãmba dag n sɩbgda tõnd wakat bilf yĩng wa b sẽn tẽed tɩ zemsame, la Wẽnnaam sɩbgda tõnd d sõngr yĩng meng-menga, tɩ tõnd me na welg toor n yɩ sõama wa bãmba.[11] Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.

Tit 2:2-8
[2] Zãms nin-kẽembã tɩ b yɩ yõk-m-mens-rãmba, la b yɩ neb sẽn tar waoogre, la b yɩ mi-m-mens-rãmba, la b yɩ sõama tẽeba pʋga la nonglem pʋga, la b yɩ sũ-maasem-dãmba.[3] Wilg pʋg-yãansã me tɩ b tog n paama yel-manesem sẽn ya sõama, tɩ b ka tog n yɩ nin-sãbsdba, wall rã-yũudb ye. Bãmb tog n kõo[4] sagl sõamyã, sẽn na yɩl n zãms pʋg-bi wã tɩ b[5] nong b sɩdba ne b kãmba, la b yɩ mi-m-nems rãmba, la neb sẽn ka maand rẽgd ye, la b ges b zags yell neere, la b yɩ pʋg-sõamyã, sẽn sakd b sɩdba tɩ Wẽnnaam koɛɛgã ra paam tʋʋsg ye.[6] Sagl kom-bɩɩsã tɩ b yɩ mi-m-nems-rãmb bũmba fãa pʋgẽ.[7] La fo mengã yɩ mamsg ne tʋʋm-sõama maanego, la f zãms nebã ne koɛɛg sẽn ya sɩda la sẽn zems reegre.[8] La f gom gom-tɩrs b sẽn kõn tõog n dõd-f ye, tɩ yãnd na yõk nin-kɩɩsdbã, la tɩ b kõn paam bõn-wẽng tõnd zug n gom ye.

Mossi (SB) 1998
No Data