A A A A A

Life: [Birthday]


Efɛɛz 2:10
Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.

Zã 16:21
Pag rogem sã n ta, sũ-sãams n tar-a, tɩ bõe, a wakatã taame. La a sã n dog biigã n sa, a ka leb n tẽr a toogã ye, a sũur sẽn noom ne ned sẽn dogã yĩngã.

Mossi (SB) 1998
No Data