A A A A A

Life: [Pain]


Yɛl Pukr Sebre 21:4
Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

Matiye 4:23-25
[23] A Zezi saaga Galile soolmã fãa n zãms nebã karen-dot pʋse, n moon Wẽnnaam soolem koe-noogã, n maag bãad-rãmba la koms-rãmb buud fãa sẽn be neba sʋka.[24] Bãmb yʋʋr saaga Siiri soolem fãa, la b talla bãad-rãmba ne neb nins fãa yĩns tood buud toay-toay sẽn namsda, zĩn sẽn tar b rãmba, la neb sẽn lʋɩt kisĩnkiiri, la ki-boaga n wa bãmb nengẽ, la a Zezi maaga bãmba.[25] Neb kʋʋng yii Galile ne Dekapol la Zeruzalɛm ne Zude la tẽns sẽn be Zʋrdẽ rʋʋndã n tũ bãmba.

2 KORẼNT 1:3-8
[3] Pẽgr Wẽnnaam sẽn ya tõnd Zu-soab a Zezi Kirist ba wã! Ba sẽn ya nimbãan-zoɛta la Wẽnnaam sẽn belsd nebã wakat fãa.[4] Bãmb belsda tõnd d toodã fãa pʋgẽ, tɩ tõnd sẽn paamd belsg Wẽnnaam nengẽ wã, tõnd na tõog n bels neb nins sẽn be tood buud fãa pʋgẽ wã ne bels-kõngo.[5] Bala, a wa Kirist namsgã sẽn paamd tõndã, woto me, tõnd paamda belsg wʋsg Kirist maasem yĩng me.[6] Tõnd sã n namsdẽ, yaa tɩ yãmb na paam belsog la fãagre. Tõnd sã n paamd belsgo, yaa sẽn na yɩl la yãmb paam belsog sẽn na kõ yãmb pãng tɩ y tõog n sak namsg nins tõnd sẽn paamdã ne sũ-mare.[7] La tõnd sũur keema sõama ne yãmba, bala, tõnd miime tɩ yãmb sẽn naag n sak namsgã, yãmb tara pʋɩɩr ne belsgã me.[8] Sɩd me, d ba-biisi, tõnd ka rat tɩ yãmb zɩ tood nins tõnd sẽn paam Azi soolmẽ wã ye. Tõnd namsa wʋsg tɩ looge, n yɩɩg tõnd pãnga, hal tɩ d dag n ka le tẽed tɩ d na n vɩɩmdame ye.

1 PIYƐR 4:12-19
[12] Mam zo-nongdse, ra sak-y tɩ nams-toaag ning sẽn be yãmb sʋk n makd yãmbã yɩ lingr ne yãmba, tɩ ya wa yaa yel-sãang n paamd yãmb ye.[13] Ka tog n yɩ a woto ye, maan-y sũ-noogo, yãmb sẽn paam pʋɩɩr ne Kirist namsgã yĩnga, tɩ yãmb tõe n maan sũ-noog n kɩdem wakat ning bãmb ziirã sẽn na n pukã.[14] B sã n nams yãmb Kirist yʋʋrã yĩnga, y zug yaa noogo, bala, Sɩɩg ninga sẽn be ziirã sẽn ya Wẽnnaam Sɩɩgã bee yãmb zutu.[15] Bɩ yãmb ned baa a yen da paam namsg a sẽn ya nin-kʋʋd yĩnga, wall wagdr yĩnga, wall tʋʋm-wẽns maand yĩnga, wall a sẽn ya ned sẽn kẽed yɛl sẽn ka pak-a yĩng ye.[16] La ned sã n paamd namsgo, a sẽn ya Kirist tẽed yĩnga, bɩ a ra zoe yãnd ye, a pẽg Wẽnnaam, b sẽn boond yẽ tɩ Kirist tẽedã yĩnga.[17] Bala, moasã yaa wakat b sẽn na n sɩng bʋʋdã kaoob ne Wẽnnaam nebã. La sã n mikame tɩ yaa ne tõnd la b na n sɩng bʋʋdã kaoobo, neb nins sẽn ka sakd-b Wẽnnaam koe-noogã baoosg na yɩɩ a wãna?[18] La sã n yaa tɩ nin-tɩrg fãagr paoong yaa toogo, dẽ ned ning sẽn ya wẽn-kɩɩsd la yel-wẽn-maandã yell na n yɩɩ a wãna?[19] Rẽ wã yĩnga, bɩ neb nins sẽn paamd namsg wa sẽn zems Wẽnnaam tʋlsmã rɩk b sɩɩsã n bas Wẽnnaam sẽn ya naanda la sɩd soabã nugẽ, n kell n maan neere.

Zã 16:16-24
[16] Sã n yɩ bilfu, yãmb ka na n leb n yã maam ye, la sã n leb n yɩ bilf n paase, yãmb na n le yãa maam, tɩ bõe, mam dabda m ba nengẽ.[17] Dẽ, bãmb karen-biisã yeela taab yaa: Bãmb sẽn yeel tɩ sã n yɩ bilfu tõnd ka na n leb n yã bãmba, la sã n leb n yɩ bilf n paase tõnd na n leb n yãa bãmbã, n leb n yeel tɩ b dabda b ba nengẽ wã, a võorã yaa bõe?[18] Dẽ, karen-biisã yeelame yaa: Bõe gomd la b sẽn gomdã? "Sã n yɩ bilfu?" Tõnd ka mi b sẽn gomd bũmb ning yell ye.[19] A Zezi sẽn dag n mi tɩ b karen-biisã na n soka bãmbã, b yeel-b lame yaa: Yãmb sogsda taab ne mam sẽn yeel tɩ bilf sã n paase yãmb ka na leb n yã maam ye, la sã n leb n yɩ bilf n paase, yãmb na n leb n yãa maamã.[20] Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ yãmb na n yãbame n wiisi, la dũni neb sũy na n yɩɩ noogo. Yãmb na n yãa sũ-sãoongo, la yãmb sũ-sãoongã na n tekame n lebg sũ-noogo.[21] Pag rogem sã n ta, sũ-sãams n tar-a, tɩ bõe, a wakatã taame. La a sã n dog biigã n sa, a ka leb n tẽr a toogã ye, a sũur sẽn noom ne ned sẽn dogã yĩngã.[22] Moasã, yãmb tara sũ-sãamse, la mam na n leb n yãa yãmba, y sũyã na n yɩɩ noodo, la ned baa a yen kõn yiis yãmb sũ-noogã ye.[23] Da-kãng daare, yãmb kõn leb n sok maam bũmb baa a yembr yell ye. Sɩd-sɩdã, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning yãmb sẽn na n kos m baaba, b na n kõo yãmb mam yʋʋrã yĩnga.[24] Hal tɩ ta moasã, yãmb nan ka kos bũmb ne mam yʋʋr ye. Kos-y tɩ y na n deegame, tɩ y sũ-noogã tõe n pid zãnga.

Ebre 12:1-11
[1] Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã,[2] n get a Zezi sẽn ya tõnd tẽebã sɩngd la a taasdã. Bãmb basa sũ-noog ning b sẽn yet tɩ b na n kõo bãmbã, n sak da-pɩkã n ka zoe yãnd ye, la b zĩi Wẽnnaam geerã rɩtgo.[3] Ges-y soab ning yel-wẽn maandbã sẽn nams b yõorã, tɩ yãmb da wa ya ye, la tɩ y raood da boog ye.[4] Yãmb nan ka kɩɩs yel-wẽnã hal tɩ y zɩɩm yi a poorẽ ye.[5] La yãmb yĩma saglg ning b sẽn sagl yãmba, wa ned sẽn sagend kom-dibli: M biiga, da ges sɩbgr ning Zu-soabã sẽn sɩbgd foomã wa bõn-yaalg ye, la b sã n lengd foom bɩ f da boog f raood ye.[6] Bala, Zu-soabã sɩbgda ned ning bãmb sẽn nonge, la b sɩbgda biig ning fãa bãmb mengã sẽn sak n deeg wa b biigã ne dasaare.[7] Sak-y remsgo: Wẽnnaam maanda yãmb wa b kamba. Bala, bi-ribl bʋg la a ba ka remsda?[8] La yãmb sã n ka paamd sɩbgr ning kamb fãa sẽn paamdã, dẽnd yãmb yaa tãmpĩiba, la y ka yirã soab kamb ye.[9] Tõnd sẽn paam yĩng ba-rãmb tɩ b ra sɩbgd tõnd tɩ tõnd waoog-bã, tõnd ka tog n sak d sɩɩs ba wã n yɩɩda, tɩ d tõe n paam vɩɩm?[10] Sɩd me, tõnd ba-rãmba dag n sɩbgda tõnd wakat bilf yĩng wa b sẽn tẽed tɩ zemsame, la Wẽnnaam sɩbgda tõnd d sõngr yĩng meng-menga, tɩ tõnd me na welg toor n yɩ sõama wa bãmba.[11] Yaa sɩd t'a wakatã, sɩbgr buud fãa ka sũ-noog ye, yaa sũ-sãoongo. La kaoosg pʋgẽ, a womda tɩrlem biis sẽn wat ne laafɩ neb nins sẽn paam remsgã yĩnga.

Rom Dãmba 8:18-28
[18] Mam getame tɩ namsg nins sẽn tar tõnd moasã wã ka tõe n dɩk n mak ne ziir ning sẽn na n puk tõnd yĩng nindaarã ye.[19] Dẽnda n kɩt tɩ dũni bõn-naandsã fãa gũud Wẽnnaam kambã pukr ne datem kãsenga.[20] Bala, bõn-naandsã kẽe faoolem pʋgẽ. Ka ne b meng yamleoog ye, la yaa ned ning sẽn kẽes-a bãmb be wã yĩnga.[21] B be faoolmã pʋgẽ ne tẽeb pidsg gũudum kãngã: Bõn-naands kãens na n paama yolsg ne yembdo, la sãoongã, n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã lohorem sẽn be ziirã.[22] Tõnd yaool n miime tɩ hal tɩ ta moasã, bõn-naandsã fãa wẽeda siri, tɩ rogem toog tar-ba.[23] Sẽn yɩɩda, tõnd mensã sẽn zoe n paam Sɩɩgã reng-n-lɛmbgã, tõnd me wẽeda sir d pʋsẽ, n gũud wakat ning Wẽnnaam sẽn na n deeg tõnd n maan b kambã, la d gũud tɩ b yols tõnd yĩngã n baase.[24] Bala, tõnd paama fãagre, la yaa ne tẽebo. La bũmb ning fo sẽn gũud ne tẽebã sã n ya bũmb f sẽn ne, ka leb n ya tẽeb yell ye. Fo sã n ne bũmbu, f tõe n leb n tẽe a paoong yɛsa?[25] La tõnd sã n tẽed tɩ d na n paama bũmb nins tõnd sẽn ka ne, tõnd maood n gũud-a lame.[26] Woto me, Sɩɩgã wat n sõngda tõnd d pãn-komsmã pʋgẽ, bala, tõnd ka mi d sẽn segd n kos bũmb nins d pʋʋsg pʋgẽ ye. La Sɩɩgã meng yõkda sɛɛg ne sir ned sẽn ka tõe n togs ye.[27] La soab ning sẽn feesd sũyã mii bũmb ning Sɩɩgã sẽn data. Bãmb yõkda Wẽnnaam sɛɛg nin-sõamyã yĩng wa sẽn zemsd Wẽnnaam daabo.[28] La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data