A A A A A

Life: [Putting God First]


Rom Dãmba 1:16
Bala, koe-noogã mooneg yãnd ka tar maam ye. A yaa Wẽnnaam pãng sẽn fãagd ned ning fãa sẽn tẽeda: Pipi yaa Zuif-rãmba, tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda.

Matiye 6:33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Matiye 22:37
A Zezi leoka yẽnda n yeele: "Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩgã fãa, la ne f tagsgã fãa."

Galat 2:20
B kaa maam ne Kiristã, la ka maam n vɩ yɛs ye, yaa Kiristã n vɩ mam pʋgẽ. Mam sẽn vɩ m yĩngã pʋgẽ moasã wã, yaa tẽeb ne Wẽnnaam Bi-riblã, soab ning sẽn kõ a vɩɩm a toor mam yĩngã pʋgẽ la mam vɩ.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Matiye 6:31-33
[31] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye.[32] Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.[33] Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

1 KORẼNT 1:18
Bala, da-pɩkã koɛɛgã yaa yalemd ne neb nins sẽn sãamd-bã la ne tõnd dãmb sẽn paam fãagrã, a yaa pãng sẽn yit Wẽnnaam nengẽ.

Yɛl Pukr Sebre 2:4
La yell ning mam sẽn tar ne yãmba, yaa tɩ yãmb basa y pipi nonglmã.

Ebre 12:2
n get a Zezi sẽn ya tõnd tẽebã sɩngd la a taasdã. Bãmb basa sũ-noog ning b sẽn yet tɩ b na n kõo bãmbã, n sak da-pɩkã n ka zoe yãnd ye, la b zĩi Wẽnnaam geerã rɩtgo.

Matiye 6:24
Ned ba a yen ka tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala a na n kisga a yen la a nong a to wã, wala a loe a meng ne a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe n sak Wẽnnaam la y sak arzegs me ye.

Kolos 3:1-4
[1] Dẽ, sã n yaa tɩ yãmb naaga ne Kiristã, n vʋʋge, bɩ y bao bũmb nins sẽn be arzãna, zĩig ning Kirist sẽn zao Wẽnnaam dɩtgã.[2] Tags-y bũmb nins sẽn be arzãnã yelle, la y ra tags bũmb nins sẽn be dũni zugã yell ye.[3] Bala, yãmb kiime, la yãmb vɩɩmã solga ne Kiristã Wẽnnaam nengẽ.[4] Kiristã sẽn ya yãmb vɩɩmã sã n wa n puki, dẽ, yãmb me na n naaga bãmb b ziirã pʋgẽ n puki.

Rom Dãmba 1:20
Sɩd me, sẽn sɩng ne dũni naanego, nebã nee Wẽnnaam yɛlã ninsaal nin sẽn ka yãtã, bãmb pãng ka zĩnd sɩngr kõn zĩnd saabã la b Wẽnnaamlemã sõama. La yaa b sẽn get bãmb yɛlã, bũmb nins bãmb sẽn maandã pʋgẽ.

Rom Dãmba 15:13-19
[13] Bɩ Wẽnnaam, saag-sõng sẽn yit a soab nengẽ wã pid yãmb ne sũ-noog fãa la bãan fãa tẽeb pʋgẽ, tɩ saag-sõng na pid yãmba, Sɩɩg-sõng pãng yĩnga.[14] Sã n yaa ne yãmb yelle, m ba-biisi, mam sũur kɛɛm tɩ yãmb pida ne sõmblem, la y pid ne bãngr fãa, la y yaa neb sẽn tõe n keoog taaba.[15] Baoosgo, bũmb kẽer pʋgẽ, mam gʋlsa yãmb ne gãndalsem, wa m dat n kɩtame tɩ yãmb tẽeg bũmb nins y sẽn mi, la yaa Wẽnnaam sẽn maan maam neere,[16] n kɩt tɩ mam ya Kirist tʋmtʋmd buud a taabã sʋkã yĩnga. Mam maanda Wẽnnaam koe-noogã tʋʋmd sẽn ya tẽeb bũmbã, tɩ buud a taabã nebã na yɩ wa kũun sẽn noom Wẽnnaam, neb Wẽnnaam Sɩɩg-sõng sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga.[17] Dẽ, mam tara bʋʋm tɩ waoog m meng Kirist pʋgẽ, Wẽnnaam taoore. 18-19 Bala, mam ka na n saag n pʋd bũmb yelle, tɩ ka Kirist sẽn tũnug maam n maane, sã n yaa m goamẽ, wall m tʋʋmẽ, tɩ ne Sɩɩg-sõng pãnga, la m maan bãn sẽn tar pãnga, la ne bõn-yɛɛsdse, tɩ m tõe n sõng buud a taabã neb tɩ b sak Wẽnnaam. Yaa woto yĩnga, sẽn sɩng ne Zeruzalɛm, n gilg hal tɩ ta Iliri, mam moona Kirist koe-noogã wʋsgo.[18] La mam yãka yam tɩ moon koe-noog zĩis nins b sẽn zɩ n pʋd Kirist yʋʋrã ye, tɩ m da wa n me ned a to yẽbgr zug ye. La a wa b sẽn gʋls n yeelã:[19] Neb nins sẽn ka gom bãmb yell b sʋkã na n yãame, la neb nins sẽn dag n ka wʋm b kibarã, na n wʋma a võore.

Efɛɛz 3:7
Mam lebga koe-no-kãng tẽn-tʋmda, wa sẽn zems Wẽnnaam barkã kũunã b sẽn kõ maam, tɩ bãmb pãngã maand tʋʋmdã yĩnga.

Rom Dãmba 9:22
La Wẽnnaam sã n maan sũ-mar wʋsg ne lagd sẽn wat ne sũ-yikri la sẽn maan sãoong yĩngã, n na n wilg b sũ-yikri la b kɩt tɩ nebã bãng bãmb pãngã?

Zã 3:30
Bãmb tʋʋmd nebã sʋk tog n tara paoosg tɩ mam dẽndã tar boogre.

Matiye 6:19-21
[19] Da bĩng-y paoong tẽng zug ka tɩ mogd bɩ tẽngempiisim sãamd-b lame, la wagda kẽed n wʋkdame.[20] Bĩng-y yãmb paoongã arzãna, tɩ mogd bɩ tẽngempiisim ka sãamd-a be ye, la wagda ka kẽed be n wʋk-a ye.[21] Tɩ bõe, fo paoong sẽn be zĩig ningã, fo sũur me na n zĩnda beene.

Zã 15:5
Maam la nasaar sib tɩɩgã sɛɛga, tɩ yãmb ya wilã. Ned ning sẽn paad mam pʋgẽ, tɩ mam paad a soab pʋgẽ womda biis wʋsgo. Bala, sã n ka ne maam, yãmb ka tõe n maan baa fɩ ye.

Matiye 24:12
Wẽngã maaneg sẽn na n paamd paoosgã yĩnga, neb wʋsg nonglem na n boogame.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:35
Mam wilga yãmb bũmb fãa pʋgẽ tɩ d tog n tʋma a woto n tõog n sõng naong rãmba, la d tẽeg goam nins Zu-soab a Zezi meng sẽn yeelã: Tɩ kõ bee bark n yɩɩd tɩ reege.

Rom Dãmba 8:5
Sɩd me, neb nins sẽn vɩ wa yĩngã sẽn datã, yĩngã sẽn dat bũmb ninsã n tusd bãmba, la yaa Sɩɩgã sẽn dat bũmb ninsã n tɛt neb nins sẽn kẽnd wa Sɩɩgã sẽn datã.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

2 KORẼNT 12:7-10
[7] La sẽn na n yɩl tɩ mam da wuk m meng vẽneg-kãsem kãensã yĩnga, b ninga gõaag mam yĩnga pʋgẽ, sẽn ya sʋtãan tʋmtʋmd t'a paoogd maam, tɩ mam da wa n pid ne wuk m meng ye.[8] Mam bõsa Zu-soaba naoor a tãab tɩ b kɩt tɩ bõn-kãng loog n bas maam.[9] La b yeela maam yaa: "Mam barka sekda foom. Bala, yaa pãn-komsmã pʋg la mam pãngã maand a tʋʋmde." Dẽnd mam na n maana sũ-noog m pãn-komsmã pʋga, tɩ Kirist pãngã zĩnd mam zugu.[10] Yaa woto yĩng tɩ mam maand sũ-noog m pãn-komsmã pʋgẽ, paoogrã pʋgẽ, m sẽn ka tar m sẽn dat pʋgẽ, namsg pʋgẽ, la tood mam sẽn sak Kirist yĩngã pʋgẽ. Bala yaa mam pãn-komsmã wakat la mam tar pãnga.

Mossi (SB) 1998
No Data