A A A A A

Life: [Marriage]


Ebre 13:4
Bɩ neba fãa waoog kãadem, la bɩ ned ne a pag pĩir da zĩnd dẽgd ye. Bala, Wẽnnaam na n sɩbga raglem-dãmba la nin-yoaadbã.

1 KORẼNT 13:4-7
[4] Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,[5] a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye,[6] a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,[7] a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.

Zã 14:27
Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye.

1 PIYƐR 3:7
Woto me, raopa, bɩ yãmb ned kam fãa vɩɩmd ne a paga, la y bãng tɩ bãmb yaa neb sẽn ka tar pãng wa yãmb ye. Maan-y-b wa sẽn zemse, n nand-ba, bala, b yaa pʋɩt-n-taas ne yãmba, vɩɩm ning Wẽnnaam sẽn kõ wã pʋgẽ, maan-y-yã a woto tɩ bũmb baa fʋɩ ra wa gɩdg yãmb pʋʋsg ye.

2 KORẼNT 6:14
Bɩ y da paam lagem-n-taar ne neb nins sẽn ka tẽedbã ye. Bala, bõe lagem-n-taar n be tɩrlem ne wẽng sʋka? Wall bõe lagem-n-taar n be vẽenem ne lik sʋka?

Mossi (SB) 1998
No Data