A A A A A

Life: [Music]


Efɛɛz 5:19
Sõs-y ne taab ne yɩɩn-sõamyã, la ne Wẽnnaam yɩɩla, la ne Sɩɩg-sõng yɩɩla. Yɩɩl-y n pẽg-y Zu-soabã ne y sũyã fãa.

Ebre 2:12
wakat ning b sẽn yeel tɩ: Mam na n togsa m ba-biisã yãmb yʋʋrã, mam na n pẽga yãmb nebã sẽn tigmã sʋka.

Kolos 3:16
Bɩ Kirist goama zĩnd yãmb pʋsẽ ne yõod ning sẽn be a pʋgẽ wã. Zãms-y taab la y keoog taab ne yam meng-menga, ne yɩɩn-sõamyã, la Wẽnnaam yɩɩla, la yɩɩl Sɩɩg-sõng sẽn kõta. Yɩɩl-y bark pʋʋsg yɩɩl ne y sũyã fãa n pẽg Wẽnnaam.

Yɛl Pukr Sebre 14:3-4
[3] B yɩɩnda yɩɩn-paalg geerã taoore, la bõn-vɩɩs a naasã ne kãsem-dãmbã taoore. Ned ba a yen ra ka tõe n zãms yɩɩllã ye, sã n ka neb 144.000 sẽn dag n paam fãagr dũni zugã.[4] Yaa neb nins sẽn ka rẽgem b mens ne pagbã, bala b ka sãam ye. Bãmb na n pʋgda pe-bilã n dabd zĩig ninga fãa b sẽn dabda. B raa bãmb n yiis neba sʋka, tɩ b yɩ wa dẽenem biis Wẽnnaam ne pe-bilã yĩnga,

Mossi (SB) 1998
No Data