A A A A A

Life: [Mental Illness]


1 ZÃ 4:18
Rabeem ka be nonglem pʋgẽ ye, la nonglem sẽn zems zãng yiisda rabeem. Bala, rabeem wilgdame tɩ sɩbgr n be, la ned ning sẽn zoet rabeem, nonglemã ka zems zãng yẽ pʋgẽ ye.

Galat 5:22-23
[22] La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.[23] Tõogã ka kɩɩsd bõn-kãensã ye.

2 Timote 1:7
Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

1 PIYƐR 5:7
Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Matiye 11:28-30
[28] Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.[29] Rɩk-y mam yubl-balgr n pidi, la y sak mam zãmsgo, bala mam yaa nin-bʋgsga la sũ-mar soaba, la yãmb na paam vʋʋsgo.[30] Bala yubl-balgr ning mam sẽn pit yãmbã yaa faoogo, la zɩɩb ning mam sẽn tʋkd yãmbã yaa faasga.

Rom Dãmba 15:13
Bɩ Wẽnnaam, saag-sõng sẽn yit a soab nengẽ wã pid yãmb ne sũ-noog fãa la bãan fãa tẽeb pʋgẽ, tɩ saag-sõng na pid yãmba, Sɩɩg-sõng pãng yĩnga.

1 ZÃ 4:8
Ned ning sẽn ka nong a taab ka bãng Wẽnnaam ye, bala Wẽnnaam yaa nonglem.

2 Tesalonik 2:11
Woto yĩnga, Wẽnnaam tʋma meneng sɩɩg b nengẽ, tɩ b na tẽ zĩrĩ,

Matiye 4:24
Bãmb yʋʋr saaga Siiri soolem fãa, la b talla bãad-rãmba ne neb nins fãa yĩns tood buud toay-toay sẽn namsda, zĩn sẽn tar b rãmba, la neb sẽn lʋɩt kisĩnkiiri, la ki-boaga n wa bãmb nengẽ, la a Zezi maaga bãmba.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

2 Timote 3:16-17
[16] Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la b bee yõod zãmsg yĩnga, tɩ kɩt tɩ ned bãng a kongre, tɩ rems neda, tɩ wub ned tɩrlem pʋgẽ,[17] tɩ Wẽnnaam ned tõe n paam manegr la seglg tɩ maan tʋʋm-sõamy buud fãa.

1 PIYƐR 5:10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.

Filip 1:6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

Ebre 12:1
Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã,

Efɛɛz 4:23
Woto yĩnga, bas-y zĩrĩ yagbo, la bɩ yãmb ned kam fãa togs a to sɩda. Bala, tõnd yaa yĩng a yembr wil ne taaba.

1 Timote 1:5
Sagl-kãng võor yaa nonglem sẽn yit sũ-yolgemd pʋgẽ, la sũ-bãngr sẽn ya sõama pʋgẽ, la tẽeb sɩd-sɩd pʋgẽ.

Filip 4:8
Koɛɛg sẽn keta, m ba-biisi, bɩ y tags bũmb nins fãa sẽn ya sɩda, la bũmb nins fãa sẽn tar waoogre, la bũmb nins fãa sẽn ya tɩrse, la bũmb nins fãa sẽn be pʋ-peelem, la bũmb nins fãa sẽn zems nonglem, la bũmb nins fãa sẽn tar kaset sõngo, ne bũmb nins sẽn ya neer zãng n zems pẽgrã yelle.

Efɛɛz 5:18
Da tɩg-y ne rãam ye, yõwã sãamda neda. Pid-y ne Wẽnnaam Sɩɩgã.

Mossi (SB) 1998
No Data