A A A A A

Life: [Loss]


1 KORẼNT 3:15
But if any person's work is burned up [under the test], he will suffer the loss [of it all, losing his reward], though he himself will be saved, but only as [one who has passed] through fire. [Job 23:10.]

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 27:21
Neb nins sẽn da be koom-koglgã pʋgã maana rasem wʋsg n ka rɩ bũmb ye. Dẽ, a Poll yikame n yals b sʋk n yeel yaa: M saam-biisi, yãmb sã n dag sakẽ mam goama n ka yi n bas Kɛrɛt tẽngã, tõnd da ka na n paam bõn a woto la to-kãngã ye.

Filip 3:7-8
[7] La bõn-kãens sẽn da ya yõod ne maamã, mam geelga bãmb wa bũmb sẽn ka tar yõodo, Kiristã yĩnga.[8] La mam sẽn bãng m fãagd a Zezi Kirist tɩ rẽ ya sõma wʋsgã, mam pʋs n gesa bõn-kãens fãa wa bũmb sẽn ka yõodo. Kiristã yĩnga, mam sakame n bas fãa, n geelgd bũmb fãa wa sagdo tɩ m tõe n paam Kirist,

1 KORẼNT 3:13-15
[13] Bala, daarã na n kɩtame tɩ b bãng-a. Tɩ bõe bugmẽ la ned fãa Tʋʋmd na n puki, la bugmã na n maka ned fãa tʋʋmd n ges a sẽn ya ne bũmb ninga.[14] Bugmã sã n ka rɩ tʋʋmd ned sẽn maan yẽbg-kãng zugã, sẽn tʋm-a wã na paam keoore.[15] La bugmã sã n dɩ tʋʋmd ning ned sẽn maane, na n yɩɩ bõn ne a soaba. Soab kãng na n paama fãagre, la a na yɩɩ wa ned sẽn pɩʋʋg bugum n põse.

Yɛl Pukr Sebre 21:4
Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

Matiye 5:4
Bark bee sũ-sãoong rãmbã zutu, bala b na n paama belsgo.

Zã 8:32
yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba.

1 Timote 3:15
tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã.

1 KORẼNT 15:55
Kũum, fo tõogrã bee yɛ? Kũum, fo toogã bee yɛ?

Zã 6:54
Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye.

Zã 14:1-3
[1] Da sak-y tɩ y sũyã sãam ye. Tẽ-y Wẽnnaam, la y tẽ maam me.[2] Zĩnd-zĩis yaa wʋsg m ba wã yiri, sã kaẽ dẽ, mam dag n na n yeela yãmba. Bala, mam dabdame n na n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga.[3] Dẽ, mam sã n kẽng n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga, mam na n lebg n waa n peega yãmba, tɩ yãmb na be ne maam zĩig ning mam sẽn na n zĩndã.

Zã 5:28-29
[28] Da sak-y tɩ rẽ yɛɛs yãmb ye, bala, wakat n wat tɩ neb nins fãa sẽn be yaadẽ na n wʋm bãmb koɛɛga.[29] Neb nins sẽn maan neerã na n yiime n paam vʋʋgr la vɩɩm. Neb nins sẽn maan wẽngã na n yiime n paam vʋʋgr la bʋʋdo.

Rom Dãmba 14:8
Bala, tõnd sã n vɩya, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd vɩ. La tõnd sã n ki, yaa Zu-soabã yĩng la tõnd kiyã. Tɩ tõnd vɩ, tɩ d ya kũum me, tõnd yaa Zu-soabã rẽnda.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

1 Tesalonik 4:13-18
[13] M ba-biisi, tõnd ka rat tɩ yãmb zɩ neb nins sẽn gõe wã yelle, tɩ yãmb sũyã da wa n sãam wa neb a taabã sẽn ka tar tẽeb ne beoog neerã ye.[14] Sɩd me, tõnd sã n tẽed t'a Zezi kiime la tɩ b leb n vʋʋgame, tõnd tẽedame me tɩ neb nins sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ wã, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ Kirist vʋʋg-ba, n lagem bãmb ne a Zezi n zẽke.[15] Ad bũmb ning tõnd sẽn togsd yãmba, wa sẽn zems ne Zu-soabã gomde: Tõnd sẽn ket n vɩ Zu-soabã waoong daarã, tõnd ka na n deng neb nins sẽn gõe wã ye.[16] Bala, koɛɛg n na n zẽke tɩ yɩ bãnde, tɩ b wʋm malegs naab a yen koɛɛga, tɩ Wẽnnaam baorg peebe, tɩ Zu-soabã meng yi arzãn n sigi. La neb nins sẽn ki Kirist tũudma pʋgẽ wã n na n deng n vʋʋge.[17] Sẽn pʋgda, b na n lagma tõnd sẽn ket vɩ wã ne bãmb n zẽk sawat pʋse, tɩ d seg Zu-soabã yĩngri. La woto, tõnd na n bee ne Zu-soabã daar fãa.[18] Woto yĩnga, bɩ y bels taab sũy ne gom-kãense.

Galat 1:19
La mam ka yãnd tẽn-tʋmd a to baa a yen, sã n ka Zu-soabã ma-biig a Zak bala.

1 Tesalonik 4:16
Bala, koɛɛg n na n zẽke tɩ yɩ bãnde, tɩ b wʋm malegs naab a yen koɛɛga, tɩ Wẽnnaam baorg peebe, tɩ Zu-soabã meng yi arzãn n sigi. La neb nins sẽn ki Kirist tũudma pʋgẽ wã n na n deng n vʋʋge.

Zã 11:25
A Zezi yeel-a lame yaa: Yaa maam la vʋʋgrã soaba, la vɩɩm. Ned ning fãa sẽn tẽed maam na vɩɩmde, baa a sã n zoe n kiime.

1 KORẼNT 15:54
Yĩn-põaagdgã sã n wa lebg yĩng sẽn ka põogda, tɩ yĩn-kiidgã lebg yĩng sẽn ka kiida, wakat kãng la bũmb ning b sẽn gʋlsã na n pidsi. B yeelame yaa: Tõogr n vel kũum.

2 KORẼNT 5:8
Tõnd tara raood wʋsgo, la tõnd nongẽ lame n yi n bas yĩng kãnga n kẽng Zu-soabã nengẽ n yɩɩda.

1 Tesalonik 4:13-14
[13] M ba-biisi, tõnd ka rat tɩ yãmb zɩ neb nins sẽn gõe wã yelle, tɩ yãmb sũyã da wa n sãam wa neb a taabã sẽn ka tar tẽeb ne beoog neerã ye.[14] Sɩd me, tõnd sã n tẽed t'a Zezi kiime la tɩ b leb n vʋʋgame, tõnd tẽedame me tɩ neb nins sẽn ki Kirist tũudum pʋgẽ wã, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ Kirist vʋʋg-ba, n lagem bãmb ne a Zezi n zẽke.

2 KORẼNT 5:10
Bala, yaa tɩlɛ tɩ tõnd fãa yals Kirist bʋʋdã geer taoore, tɩ b keo ned kam fãa wa sẽn zems tʋʋm nins yẽ sẽn tʋm a yĩngã pʋgã. Sã n ya tʋʋm-sõama wall tʋʋm-wẽnse.

Matiye 25:21
A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã.

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Ebre 9:27
A wa a sẽn be ned fãa zug tɩ ki vugr bala -- la kũumã poore bʋʋd n watã --,

Zã 3:3-5
[3] A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.[4] A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda?[5] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 11:11-13
[11] A Zezi sẽn gom a woto n sa, b yeela b karen-biisã yaa: Tõnd zoa a Lazaar gũsame, la mam na n kẽng n tɩ nek-a lame.[12] Karen-biisã yeela bãmb yaa: A sã n gũsame, rẽnda a na n paama a menga.[13] A Zezi dag n gomda a Lazaar kũumã yelle, la b karen-biisã dag n tẽedame tɩ yaa gõeem meng-menga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:29
M saam-biisi, kõ-y maam noor tɩ m gom ne yãmb tõnd yaab a Daviid yell vẽenega: Bãmb kiime, tɩ b mum-ba, la b yaoog ket n bee tõnd sʋk hal tɩ ta rũnna.

Mossi (SB) 1998
No Data