A A A A A

Life: [Job Loss]


1 PIYƐR ๕:๗
Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.

2 KORẼNT 8:9
Bala, yãmb mii tõnd Zu-soab a Zezi Kirist barkã. Tɩ baa bãmb sẽn ya arzɛk soabã, b maana b meng naong soab yãmb yĩnga, tɩ ne bãmb naongã, yãmb na paam arzegse.

2 Timote 2:15
Nang pãng n yals Wẽnnaam taoor wa ned sẽn bɩ, tʋmtʋmd sẽn kõn sulg a zug ne yãnd ye. Yɩ ned sẽn togsd sɩd koɛɛgã ne tɩrlem.

Zã 16:33
Mam goma ne yãmb a woto tɩ yãmb tõe n paam sũur laafɩ mam pʋgẽ. Yãmb na n paama namsg dũni pʋgẽ. La bɩ y keng y sũyã, tɩ mam tõoga dũni wã.

Filip 4:19
Mam Wẽnnaam na kõ yãmb bũmb fãa tɩ sek-yã wa sẽn zems bãmb arzeg-kãsemsã a Zezi Kirist maasem yĩnga.

Rom Dãmba ๘:๒๘
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Zak ๑:๒-๔
[๒] M ba-biisi, makr buud toay-toay sẽn tõe n paam yãmbã, ges-y-b wa bũmb sẽn wat ne yãmb sũ-noog zãnga,[๓] yãmb sẽn mi tɩ y tẽebã makr wata ne sũ-marã yĩnga.[๔] La yaa tɩlɛ tɩ sũ-mar maan a tʋʋmd sẽn zems zãnga, tɩ yãmb zẽms zãnga la y yɩ neb sẽn bɩ, la tɩ bũmb da paoog yãmb ye.

Matiye 6:28-33
[28] La yaa bõe tɩ y na n maan yɩɩr ne fut yelle? Tags-y weoog rulg-lɛlem sẽn bɩt to-to wã yelle. Bãmb ka tʋmda, b ka wĩid lamdo.[29] Baoosgo, mam yeta yãmb t'a Salomo mengã sẽn dag n tar ziir wʋsgã, a ka tõog n yeelg a meng tɩ be neer n ta rulg lelemd a yembr ye.[30] Yãmb tẽeb bilf rãmba! Sã n yaa tɩ Wẽnnaam nagsa mood ning sẽn be weoogẽ dũnna n na n dɩ bugum beoogã a woto, bãmb kõn ges yãmb fut yell n yɩɩda?[31] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye.[32] Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.[33] Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Rom Dãmba 5:1-8
[1] Dẽ, tõnd sẽn paam zemsg tẽeb yĩngã, tõnd tara zems-n-taar ne Wẽnnaam tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga.[2] Yaa bãmb maasem yĩng la tõnd paam n kẽ barkã pʋgẽ ne tẽebo, la tõnd yasa kãenkãe bark kãng pʋgẽ, la tõnd maanda sũ-noogo, d sẽn gũud Wẽnnaam ziirã ne tẽebã yĩngã.[3] La sẽn yɩɩd rẽnda, tõnd maanda sũ-noog baa namsg pʋgẽ, tõnd sẽn mi tɩ namsgã wata ne sũ-mare,[4] tɩ sũ-mar wat ne maan-sɩd sẽn wat ne tõogre, tɩ maan-sɩd sẽn wat ne tõogrã wat ne tẽeb pidsg gũudum.[5] Tẽeb pidsg gũudum yaool n ka tudgd ned ye, bala, Wẽnnaam Sɩɩg-sõng b sẽn kõ tõndã pidsda tõnd sũyã ne Wẽnnaam nonglem tõnd sũyã pʋse.[6] Bala, wakat ning tõnd sẽn da ka pãngã, Wẽnnaam wakatã sẽn wa n ta, Kirist kii nin-wẽnsã yĩnga.[7] Yaa toog tɩ ned sak n ki nin-tɩrg yĩnga. Daar ninga, nina na paam raood n ki nin-sõng yĩnga.[8] Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data